Forskningsfokus

Jag undersöker hur städer och gårdar (och relationen mellan dessa) kan bli bättre på att hantera resurser, på ett sådant sätt att livsmedelssäkerhet och vattenkvalitet säkerställs i en snabbt föränderlig värld. 

Jag fokuserar på hur vi kan hantera näringsämnen (fosfor, kväve, kalium och kol) på bästa sätt, i olika socioekologiska sammanhang. Jag använder både kvantitativa (ämnesflödesanalys, rumslig kartläggning, statistiska analyser) och kvalitativa metoder (workshops för intressenter, intervjuer, undersökningar) för att undersöka

  1. hur resurser flödar genom landskap,
  2. effekten av socioekonomiska kontext på resursflöden,
  3. hur olika kontext skapar hinder eller underlättar hållbara förändringar, och
  4. hur förvaltningen av en resurs interagerar med andra hållbarhetsprioriteringar så som klimatförändringar, för att på så sätt hjälpa till att förändra stads- och jordbrukslandskap.