I flera olika projekt studerar vi effekten av träning med Knäkontroll och Knäkontroll+ på skaderisk, prestationsförmåga och funktion i fotboll. Vi studerar även hur programmen används och uppfattas av tränare och spelare för att skapa goda förutsättningar för implementering.

Två personer iförda blåa t-shirts med LiU-tryck gör en träningsövning.

Under 2008–2009 genomfördes den stora ”Knäkontrollstudien” i svensk ungdomsfotboll på mer än 4500 tjejer 12–17 år i åtta fotbollsdistrikt. Denna randomiserade kontrollerade studie (RCT) visade att risken att drabbas av en främre korsbandsskada minskade med 64% hos spelare som använt Knäkontroll regelbundet. Den skadeförebyggande effekten var störst hos de spelare som använt programmet flitigast.

Efter framgångarna med Knäkontrollstudien i flickfotboll frågade vi oss hur väl implementerat programmet var. Via enkätstudier bland tränare fann vi att Knäkontroll var väl spritt bland distrikten och användes i hög omfattning av lagen även fortsatt efter studien. De som använde programmet ställde sig positiva till att det minskade risken för skador och var allmänt nöjda med Knäkontroll. Dock framkom att många tränare hade modifierat programmet, endast gjorde utvalda övningar och/eller tränade mer sporadiskt än de rekommenderade 2 gångerna per vecka, vilket riskerar att minska den skadeförebyggande effekten.

Två viktiga aspekter som framkom i vår dialog med tränare är möjlighet till variation i övningar och anpassning till olika åldersgrupper och spelnivåer. Vi utvecklade därför i samarbete med erfarna idrottsmedicinare programmet Knäkontroll+, vilket baseras på ursprungsprogrammet Knäkontroll, med tillägg av evidensbaserade övningar för ökad variation och valmöjlighet bland övningar. Vi har även lagt till övningar med gummiband (miniband) och övningar med mer fokus på spänst och explosiv styrka för att kunna utmana de yngsta, såväl som de äldsta spelarna, och ge möjligheter till progression och variation. Sett till den höga förekomsten av muskelskador, i exempelvis hamstrings och ljumske, har vi i Knäkontroll+ tagit med fler övningar specifikt riktade mot dessa muskelgrupper.

Vi genomförde under 2020 en randomiserad kontrollerad studie inom ungdoms- och seniorfotboll där vi studerade den skadeförebyggande effekten av att träna Knäkontroll+. Studien visade att följsamheten till Knäkontroll+ var god, och lag som använde programmet hade 29 % lägre risk för skada i baksida lår, knäled och fotled än lag som använde självvalda skadeförebyggande övningar. Förekomsten av skada på veckobasis (veckoprevalens) var också ca 20% lägre hos lag som tränat Knäkontroll+ jämfört med lag som tränat ett program specifikt avsett att förebygga ljumskskador eller lag som använde självvalda skadeförebyggande övningar.

Finansiering & samverkan

Projekten har finansierats via Svenska Fotbollförbundet, Folksam, Vetenskapsrådet och Centrum för Idrottsforskning.

Träningsprogram Knäkontroll och Knäkontroll+

Knäkontroll och Knäkontroll+ avser att förebygga skador inom lagidrott, men principerna är tillämpbara även inom många individuella idrotter. Programmen används i samband med träning, vanligen som del i uppvärmning, men kan läggas in där det passar laget bäst (före träning, i uppvärmning, invävt i träning, eller efter träning). Det är viktigt att tränaren är delaktig och instruerar övningar och hjälper till med teknik. Programmaterial för Knäkontroll finns här och Knäkontroll+, som vi har utvecklat inom SWIPE utifrån Knäkontrollprogrammet, finns här nedan.

Knäkontroll+

Träningsinstruktioner och filmer för det skadeförebyggande träningsprogrammet Knäkontroll+.

Organisation