Tema T Exchange

Tema T Exchange

Tema T Exchange är en årlig mötesserie där framstående internationella forskare bjuds in för att delta i en öppen diskussion kring ett aktuellt tema tillsammans med forskare på Tema T. Syftet med dessa utbyten är att främja diskussioner som placerar forskningsområden relaterade till Tema T i bredare samhälleliga och vetenskapliga sammanhang.

Tema T Exchange är en årlig händelse där forskare med internationellt anseende är inbjudna för att debattera frågor av allmänt intresse. Gäster de två senaste åren var Don Ihde (2015) Annemarie Mol (2016). Samtalet är utformat för att möjliggöra ett generativt utbyte och debatt. Vi gör det genom att be våra inbjudna gäster att inleda och delta i en diskussion som utgår från en rad frågor som delgivits i förväg av en panel av kollegor från Tema T.

Tema T Exchange 2018

Meaningful Human Control: the social sciences of automated weapon systems

Vi är glada att välkomna professor Lucy Suchman (Lancaster University) som vår framstående gäst för Tema T Exchange 2018. Lucy Suchman arbetar i vetenskapsfältet feministiska teknik- och vetenskapsstudier, med fokus teknisk design, i synnerhet utvecklingar i gränssnittet mellan kropp och maskin.

Professor Lucy Suchman, Lancaster University Foto Jean-Baptiste Labrune, Flickr

Seminar

Meaningful Human Control: the social sciences of automated weapon systems

Professor Lucy Suchman 
Wednesday October 31st 2018 13.15-15.00
Tema T, Linköping University

Seminariet hålls på engelska och du hittar mer information på vår engelska sida.
Alla välkomna.


Föregående Tema T Exchanges

Kontakt

Mer om Tema T