Tema T Exchange

Lucy Suchman på Tema T Exchange 2018.
Charlotte Perhammar

Tema T Exchange är en årlig mötesserie där framstående internationella forskare bjuds in för att delta i en öppen diskussion kring ett aktuellt tema tillsammans med forskare på Tema T. Syftet med dessa utbyten är att främja diskussioner som placerar forskningsområden relaterade till Tema T i bredare samhälleliga och vetenskapliga sammanhang.

Tema T Exchange är en årlig händelse där forskare med internationellt anseende är inbjudna för att debattera frågor av allmänt intresse. Gäster de två senaste åren har varit Lucy Suchman (2018) och Amade M’charek (2019).  Samtalet är utformat för att möjliggöra ett generativt utbyte och debatt. Vi gör det genom att be våra inbjudna gäster att inleda och delta i en diskussion som utgår från en rad frågor som delgivits i förväg av en panel av kollegor från Tema T.

Föregående Tema T Exchanges

Kontakt

Mer om Tema T