The Remote Exercise SWEDEHEART-studien

Logga för projektet The remote exercise SWEDEHEART study
.

Remote Exercise SWEDEHEART studiens primära syfte är att utvärdera om realtidsträning via videolänk under ledning av fysioterapeut (remote träning) som erbjuds som komplement till sjukhusbaserad träning, kan öka andelen patienter med hjärtinfarkt som framgångsrikt genomför ett fysiskt träningsprogram inom hjärtrehabilitering. Sekundära utfallsmått är att studera säkerhet och om remote träning är lika effektivt som sjukhusbaserad träning avseende fysisk kapacitet och patientrapporterade variabler.

Långtidsuppföljning görs efter 1 år och 3 år.

Studien utförs i två steg i samarbete med ett 30-tal svenska sjukhus

  1. En nationell multicenterstudie med syfte att utvärdera genomförbarhet och säkerhet.
  2. En registerbaserad cross-over klusterrandomiserad kontrollerad studie (RRCT).

Projektet ger en unik möjlighet att i stor skala utvärdera och kvalitetssäkra ett nytt arbetssätt för en evidensbaserad behandling. Genom digitaliseringens möjligheter kan tillgängligheten till vårdformen öka, vilket skulle innebära en mer jämlik tillgång till hälso- och sjukvård över landet med betydelsefulla effekter för den enskilda individen såväl som för samhället i stort.

Länk till Swedehearts hemsida, klicka här

Finansiering:

  • FORTE
  • Hjärt-Lungfonden
  • Vetenskapsrådet
  • Familjen Kamprads stiftelse
  • ALF
  • Regionala FoU-medel i VGR

Forskning

Organisation