Transportekonomi och politik

Bilar åker genom betalstationen på Öresundsbron
Betalstationen på Öresundsbron Johan Wessman

Vi är en växande forskargrupp vid Linköpings universitet. Kärnan i vår forskning är samhällsekonomisk analys av transportsystem, vanligtvis tillämpad på eller motiverade av transportpolitiska frågor relaterade till klimat, välfärd, fördelningsanalyser, jämställdhet och arbetsmarknad.

Ett välfungerande transportsystem är fundamentalt för det moderna samhället. Arbetstagare, arbetsgivare, leverantörer, köpare och säljare av tjänster och många andra aktiviteter är alla beroende av att transportsystemet levererar en god tillgänglighet. Det är också helt avgörande för medborgarnas välfärd och vardag.

Men transportsektorn genererar även negativa externa effekter såsom utsläpp, olyckor och buller. Dessutom avsätts enorma offentliga resurser på att utveckla, driva och underhålla transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Offentliga beslut om transportinvesteringar,  bränsleskatter, reduktionsplikt (inbladning av biodrivmedel), biljettpriser, trängselavgifter, flygplatsavgifter, farleds- och hamn och banavgifter, utsläppsnormer och säkerhetsföreskrifter har ett betydande inflytande på transportsystemet. Ändå är de offentliga resurser som allokeras till transportsystemet mycket små jämfört med de enorma resurser i form av tid och pengar som medborgare och företag avsätter till transporter. Kärnan i vår forskning är samhällsekonomisk analys av transportsystem, vanligtvis tillämpad på eller motiverad av transportpolitiska frågor relaterade till klimat, välfärd, fördelningsanalyser, jämställdhet och arbetsmarknad.

Vår forskning vilar på tre pelare:

  • Prissättning i transportsektorn
  • Samhällsekonomiska analyser av transportinvesteringar och policy, ex-ante och ex-post
  • Organisationsformer inom transportsektorn

Eftersom transportsektorn står för en stor andel av koldioxidutsläppen i både Sverige, EU och världen ingår klimatfrågan i nästan alla våra forskningsfrågor.

Forskare

Nyheter

Transportforskning vid LiU

Strategisk partnerskap

Organisation