Samhällsplaneringens roll för att främja hållbar energiomställning i transportsektorn

Människor cyklar vid Skeppsbron i Stockholm.

Att planera för en hållbar energiomställning inom transportsektorn har kommit att få allt större betydelse i och med implementeringen av de globala hållbarhetsmålen, så även i svenska kommuner och regioner.

Idag finns dock få strategier eller verktyg som kan användas för att bedöma sociala, organisatoriska och teknologiska konsekvenser av en snabb teknologisk utveckling eller för att främja hållbara och socialt inkluderande innovationer inom transportsektorn. För att uppnå en hållbar energiomställning krävs bland annat en strategisk trafikplanering.

I omställningen av dagens städer och regioner för att bli mer hållbara utgör transportsektorn en viktig del. Att ställa om kräver i sin tur en långsiktig och hållbar transportplanering som kan bidra till att förändra redan invanda resmönster, hur vi transporterar oss idag men också hur vi implementerar nya lösningar och innovationer. Idag arbetar svenska kommuner på olika sätt kring frågor som rör trafikplanering och det finns en stor osäkerhet kring hur en hållbar omställning av transportsektorn ska se ut. Ofta finns det tydliga mål och visioner, men hur kommunerna ska nå dem är inte lika tydligt.

Det här projektet genomförs i samarbete med kommunala och regionala aktörer och har som mål att utvärdera och utveckla instrument och strategier som möjliggör för planerare att ta en mer aktiv roll för att skapa en hållbar energiomställning inom transport- och mobilitetssektorn.

Nätverk

Kontakt

Finansiär

Finansiär

Organisation