Omställning och hållbar utveckling

Mina främsta forskningsintressen berör frågor om hur vi kan ställa om till ett mer hållbart samhälle kopplat till lokal och regional utveckling och planering. Dessa områden tangerar frågor som berör såväl forskning om infrastruktur, som rumslig organisering och samhällsplanering.

För närvarande är jag en del av två forskningsprojekt. Det ena handlar om infrastruktur i kommuner med en minskande befolkning, med särskilt fokus på energisystem. Projektet sträcker sig mellan 2019 och 2021 och är finansierat av Energimyndigheten. Det andra projektet startade i december 2020 och sträcker sig till och med 2023 och handlar om samhällsplaneringens roll för att främja en hållbar energiomställning i transportsektorn. Även detta projekt är finansierat av Energimyndigheten. Båda projekten behandlar på olika sätt frågor som berör omställning till en framtida hållbar utveckling (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). 

Forskning om lokal och regional utveckling

Min tidigare forskning handlar framförallt om aspekter av lokal och regional utveckling. I min avhandling: Jakten på den attraktiva regionen: en studie av samtida regionaliseringsprocesser diskuteras hur ett starkt fokus på storstadsregioner som tillväxtmotorer, konkurrenskraft och attraktivitet blivit styrande för regional utveckling och planering. Två olika fallstudier jämfördes och analyserades: den Skandinaviska 8 Miljonerstaden och Värmland. De två regionerna skiljde sig åt genom att de var två olika politiska och administrativa regioner. Samtidigt fanns det flera övergripande diskurser som var desamma i båda regionerna och som också användes för att driva regionalisering i de båda regionerna. 

Efter min tid som doktorand har jag varit en del av flera forskningsprojekt på Karlstads universitet som handlade om en omställning till en hållbar skoglig bioekonomi. Projekten har framförallt fokuserat på betydelsen av regionala innovationssystem i omställningen till ett mer hållbart samhälle. En omställning till en hållbar skoglig bioekonomi handlar inte enbart om en förändring av produktionssystem inom näringslivet utan kräver också en omställning av konsumtionsvanor där civilsamhällets normer och värderingar utgör en viktig del. Utmaningen ligger därför i att ställa om ”hela samhället” till hållbarhet, vilket handlar om större strukturella förändringar än att enbart ställa om produktionskedjor.

Undervisning

Sedan 2009 har jag undervisat på kurser i kulturgeografi, samhällsplanering och turismvetenskap på Karlstads universitet. Sedan jag började på Linköpings universitet i februari 2020 så undervisar jag framförallt i samhällsplanering i kurser på Samhällsplanerarprogrammet och på Mastern i Strategic Urban and Regional Planning. 
 

Publikationer

2023

2022

Forskning

Organisation