EAST Transport - ett samarbetsprojekt mellan VTI och LiU

En samverkansplattform

EAST Transport är ett omfattande samverkansprojekt mellan VTI och LiU i Östergötland. Under många år har VTI och LiU samverkat inom en rad olika områden. Sedan 2014 finns ett strategiskt samverkansavtal mellan parterna, där tre breda styrkeområden presenteras på en samverkansplattform med namnet EAST Transport.

Detta är ett samverkansprojekt med gedigen forskning inom många områden. LiU och VTI har tillsammans definierat tre styrkeområden där samarbetet är särskilt konkurrenskraftigt. Dessa områden är Hållbar mobilitet, Framtidens godstransporter och Framtidens fordonssystem.

Inom ramen för samverkansavtalet finns ett antal övergripande mål:

• Identifiera styrkor för samverkan inom Östergötland
• Positionera sig mot strategiska uppdrag och ansökningar
• Skapa synergieffekter mellan kompetens och resurser
• Attrahera resurser till regionen
• Stärka regionens varumärke
• Nyttiggöra genom samverkan
• Bedriva samverkan mot samhällsutmaningar 

Avsikten med samverkansplattformen EAST (Efficient and sustainable transport) Transport har varit att utveckla en stark och tydligt profilerad plattform för att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet med hög internationell kvalitet. Syftet är också att öka den samlade styrkan hos VTI och LiU när det gäller transportforskning. På den här webbplatsen finns information om projektets viktigaste delar.

Självkörande bussar - ett samarbete mellan LiU och VTI

Samverkan i styrkeområden

VTI och LiU samverkar idag inom flera viktiga forskningsområden, vilka beskrivs som ”styrkeområden”. Samverkan inom respektive område kännetecknas av god finansiering, med potential för ytterligare innovation och finansiering, och av att både LiU och VTI organisatoriskt är väl rustade för att bedriva forskning.

Samtidigt finns mycket samverkan mellan VTI och LiU vid sidan av dessa styrkeområden. Det finns flera andra områden med god potential för utveckling i termer av fördjupad samverkan, innovation och finansiering. Ett exempel på ett sådant område är skadeprevention och rehabilitering.

Här sker dialog och samverkan gällande detaljerade matematiska modeller av muskler för ökad förståelse inom området personskadeprevention och rehabilitering. Samarbetet utgår från whiplashskadan som är den vanligaste invalidiserande skadan bland fordonspassagerare och där är det hittills inte har etablerats någon effektiv rehabilitering.

Ett annat exempel är att den gemensamma forskning som anlägger ett kommunikationsanalytiskt perspektiv på mobilitet. Detta innebär till exempel att forskare från VTI och LiU bygger upp ny kunskap om samspelet mellan instruktör och elev under körlektioner. 

Vägar och skog sedda från ovan.

Hållbar mobilitet

Styrkeområdet Hållbar mobilitet tar sin utgångspunkt i den kanske största samhällsutmaningen som är kopplad till transportsystemet – beroendet av fossila drivmedel som bidrar till utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar.

Container.

Framtidens godstransporter

Transportbranschens energiförsörjning består till största delen av fossila bränslen, och utsläppen motsvarar en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transportsektorns omställning är en nyckel för att nå högt uppsatta klimatmål.

Laddning av elbil.

Framtidens fordonssystem

Innovationstakten inom fordonsindustrin är hög, i synnerhet inom digitalisering, automatisering och elektrifiering. Svensk fordonsindustri vill öka sin konkurrenskraft genom att erbjuda lösningar och tjänster för ren, effektiv och säker mobilitet.

Nyheter

Bild från ett av studenternas arbeten.

Samverkan och forskning blir undervisning på LiU

Ett forsknings- och samverkansprojekt mellan LiU och VTI är nu också en del av undervisningen. På kursen Datorn som designverktyg får studenterna visualisera och animera de självkörande bussarna på Campus Valla.

Trafik sedd genom backspegeln

Trafikverket satsar på transportekonomi

Linköpings universitet är en av de utförande partnerna i Trafikverkets satsning på transportekonomi. Satsningen ska bidra till framtidens hållbara transporter och får en budget på minst 12 miljoner kronor per år.

Här rullar forskningen fram

För fem år sedan skrev LiU och VTI under ett strategiskt samarbetsavtal. Nu rullar de självkörande bussarna på Campus Valla – projektet ELIN är ett konkret och synligt resultat av avtalet.

Video från VTI och LiU:s verksamhet

Sociala medier

VTI på Twitter.

Linköpings universitet på Twitter.