Språkundervisning i förskolan - Stöd för lärande och utveckling

Lärare läser en bok för en grupp förskolebarn.

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman, och förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling. I förskolans läroplan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) skrivs det första gången uttryckligen fram att det ingår i förskolans uppdrag att använda högläsning och boksamtal i syfte att ge barn förutsättningar att utveckla sitt språk. Samtidigt förtydligas förskolans undervisande uppdrag där planering och genomförande ska utgå både från läroplanens mål och från barns kunnande och erfarenheter.

Tidigare forskning visar på att det finns ett behov av problematisera och diskutera förskolans undervisning i relation till barns språkutveckling, och särskilt i relation till högläsning som ett didaktiskt och språkutvecklande undervisningsverktyg. Detta forskningsprojekt fokuserar därför på pedagogers didaktiska resonemang när de planerar och genomför undervisning där syftet är att arbeta med högläsning för att främja barns språkutveckling.

Språkundervisning i förskolan - stöd för lärande och utveckling är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun som är finansierat av Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Projektet är ett aktionsforskningsprojekt där forskare och pedagoger gemensamt skapar kunskap om, och utvecklar, språkundervisningen och arbetet med högläsning i förskolan. Tillsammans med arbetslag i olika förskolor undersöks arbetssätt, aktiviteter och verktyg som synliggör vilka möjligheter och utmaningar det finns när det kommer till att utveckla undervisningen och en medveten, språkutvecklande didaktik för högläsning i förskolan.

Avsikten är att utveckla arbetslagens kunskaper och handlingsberedskap för att kunna förbättra och utveckla sin egen praktik gällande undervisningsrepertoaren i förskolans utbildning, samtidigt som vi tillsammans bidrar med vetenskaplig kunskapsproduktion inom det förskoledidaktiska fältet.


Kontakt

Forskningsområde

Organisation