Fotografi av Maria Simonsson

Maria Simonsson

Prodekan, Biträdande professor

Mina främsta forskningsintressen rör bl a. konstruktioner av barndomar, föräldraskap och genus i institutionella sammanhang samt förskolans olika praktiker såsom undervisning, bilderboksanvändning, inskolning och utvecklingssamtal.

Forskning inom förskola och fritidshem

Mina forskningsprojekt:

Förskoleforskning

Inskolning i förskolan

Projektet syftar till att undersöka förskolepedagogers resonemang om inskolning i förskolan under förändring, från en längre ca 14 dagars inskolning med fokus på lämning och avsked till en nyare form av inskolning där barn inskolas snabbt med föräldrar närvarande under hela inskolningstiden i syfte att skapa trygghet för barnen. 

Metoden är fokusgrupper, sju förskoleteam intervjuades under våren 2012.

Forskningsfrågor:

 • Vilka professionella positioner anser förskollärarna vara viktiga och nya i den familjecentrerade introduktionen?
 • Vilka typer av föräldraidentiteter skapas i förskollärarsamtalen om familjecentrerad inskolning?
Utvecklingssamtal i förskolan – en bedömningspraktik

Projektet undersöker vad som karaktäriserar förskolans utvecklingssamtal och det som görs i samtalen utifrån barnens, föräldrarnas och pedagogernas perspektiv.
Det empiriska materialet består av inspelade utvecklingssamtal, frågeformulär/blanketter som används i samtalen samt intervjuer.

Genuspedagogik i förskolan

Denna studie syftar till att belysa olika arbetslags förståelse av arbete med genuspedagogik i förskolan.

Följande områden undersöktes:

 • Föräldrars deltagande i genuspedagogiskt arbete i förskolan
 • Diskurser i, av förskolepersonal ofta använda, genusrelaterade " handböcker"
 • Varför, vad och hur genuspedagogiskt arbete bedrivs i förskolan från pedagogperspektiv – en kritisk granskning

Fritidshemsforskning

Inkludering på fritidshemmet

Studien tar sin utgångspunkt i fritidshemmet som en inkluderande praktik. Det övergripande syftet är att studera hur de institutionella villkoren på fritidshem bidrar till inkludering, exkludering och delaktighet på fritidshemmet utifrån barnens perspektiv. 

 

Pågående forskningsprojekt

Externa uppdrag

Sammanställning och spridning av forskningsresultat

Skolverket sammanställer och sprider forskningsresultat som kan vara relevanta och användbara för utbildningsområdet och ett verktyg för att undersöka, granska och utveckla den egna praktiken. 

Området forskning inom undervisning och lärande i förskola och fritidshem bevakas av Linköpings universitet. Docent Helene Elvstrand och biträdande professor Maria Simonsson ansvarar för uppdraget.

Läs mer om uppdraget på Skolverkets webbplats.

Blogg om flerspråkighet i förskolan

Publikationer

2023

Niklas Pramling, Maria Simonsson, Cecilia Lindström (2023) Professional read-aloud in preschool: Preschool teachers' reasoning about a contemporary didactisation 31st EECERA ANNUAL CONFERENCE Children’s Curiosity: Children’s Curiosity, Agency and Participation: Challenges for Professional Action and Development, s. 260-260
Maria Simonsson (2023) Elsa Beskows färgpalett: Exemplet Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin Bilder för barn och bilder av barn, s. 37-50
Maria Simonsson, Cecilia Lindström (2023) Bilder i förskolans undervisningspraktiker Bilder för barn och bilder av barn, s. 67-82
Maria Simonsson, Johanna Andersson (Redaktörskap) (2023) Bilder för barn och bilder av barn

2019

Cecilia Axell, Maria Simonsson (2019) Barnlitteratur och bokpraktiker i fritidshem Fritidshemmets möjligheter: Att arbeta fritidspedagogiskt, s. 185-214

Undervisning

Nyheter

Närliggande forskningsområden

Samverkan med andra forskare

Samverkan med doktorander

CV, uppdrag och sociala medier

CV

 • Biträdande professor, Linköpings universitet, 2016 -
 • Universitets lektor i förskolans didaktik, Linköping universitet, 2005-2016
 • Visiting Scholar; University of California Berkeley, Department of Scandinavian USA, HT 2014
 • Visiting Scholar: Nanyang Technological University (NTU), Singapore, Department of Early Childhood education and special needs, 2013
 • Docent i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, 2011
 • Filosofie Doktor i Barn, Tema Barn, Linköpings universitet, 2004
 • Filosofie magisterexamen i Kommunikation, Linköpings universitet, 1996
 • Förskollärarexamen, Linköpings universitet, 1992

Uppdrag i urval

 • Prodekan med inriktning mot forskning och forskarutbildning, UV
 • Ordförande i forskarutbildnings- och docentnämnden, UV
 • Medlem i Bibliotekets styrelse

Organisation