marsi01

Maria Simonsson

Biträdande professor

Mina främsta forskningsintressen rör bl a. konstruktioner av barndomar, föräldraskap och genus i institutionella sammanhang samt förskolans olika praktiker såsom undervisning, bilderboksanvändning, inskolning och utvecklingssamtal.

Forskning inom förskola och fritidshem

Mina forskningsprojekt:

Förskoleforskning

Inskolning i förskolan

Projektet syftar till att undersöka förskolepedagogers resonemang om inskolning i förskolan under förändring, från en längre ca 14 dagars inskolning med fokus på lämning och avsked till en nyare form av inskolning där barn inskolas snabbt med föräldrar närvarande under hela inskolningstiden i syfte att skapa trygghet för barnen. 

Metoden är fokusgrupper, sju förskoleteam intervjuades under våren 2012.

Forskningsfrågor:

Vilka professionella positioner anser förskollärarna vara viktiga och nya i den familjecentrerade introduktionen?
Vilka typer av föräldraidentiteter skapas i förskollärarsamtalen om familjecentrerad inskolning?

Utvecklingssamtal i förskolan – en bedömningspraktik

Projektet undersöker vad som karaktäriserar förskolans utvecklingssamtal och det som görs i samtalen utifrån barnens, föräldrarnas och pedagogernas perspektiv.

Det empiriska materialet består av inspelade utvecklingssamtal, frågeformulär/blanketter som används i samtalen samt intervjuer.

Genuspedagogik i förskolan

Denna studie syftar till att belysa olika arbetslags förståelse av arbete med genuspedagogik i förskolan.

Följande områden undersöktes:

Föräldrars deltagande i genuspedagogiskt arbete i förskolan
Diskurser i, av förskolepersonal ofta använda, genusrelaterade " handböcker"
Varför, vad och hur genuspedagogiskt arbete bedrivs i förskolan från pedagogperspektiv – en kritisk granskning

 

Fritidshemsforskning

Inkludering på fritidshemmet

Studien tar sin utgångspunkt i fritidshemmet som en inkluderande praktik. Det övergripande syftet är att studera hur de institutionella villkoren på fritidshem bidrar till inkludering, exkludering och delaktighet på fritidshemmet utifrån barnens perspektiv. 

 

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Anders Albinsson, Joakim Samuelsson, Maria Simonsson (2016)

Venue Vidare till DOI

Magnus Jansson, Maria Simonsson, Per Gyberg, Jonas Hallström (2016)

<em>PATT-32 Proceedings: Technology Education for 21st Century Skills</em> , s.226-233 Vidare till DOI

Ann-Marie Markström, Maria Simonsson (2013)

Mer forskningsinformation
Visa/dölj innehåll

Samverkan med andra forskare
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

CV

 • Förskollärarexamen 1992 Linköpings universitet
 • Filosofie magisterexamen i Kommunikation,1996, Linköpings universitet
 • Filosofie Doktor i Barn, 2004, Tema Barn, Linköpings universitet
 • Docent i pedagogiskt arbete, 2011, Linköpings universitet
 • Universitets lektor i förskolans didaktik, 2005-2016, Linköping universitet
 • Biträdande professor, 2016-   Linköpings universitet
 • Visiting Scholar: Nanyang Technological University (NTU), Singapore., 2013, Departman of Early Childhood education and special needs
 • Visiting Scholar; University of California Berkeley, Department of Scandinavian USA HT 2014

Uppdrag i urval

 • Forskarstudierektor, Pedagogiskt arbete och TekNaD
 • Medlem i forskarutbildnings- och docentnämnden, UV
 • Medlem i Internationationaliseringsnämden, Utbildningsvetenskap, Liu
 • Medlem i ledningsgruppen för Pedagogiskt arbete, Norrköping Liu
 • Medlem i programrådet Förskollärarprogrammet, LIU
 • Medlem i Didacticums styrelse

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll