Unga framtidsskapare

Nu mer än någonsin behövs forskning och forskningskommunikation som är värdig samtidens miljö- och mångfaldsutmaningar. Det behövs kunskapande som träffar unga vuxna där de befinner sig (i skola och på sociala medier) och hjälper dem möta upp framtiden.

Utmaningar i sammanhanget är det förändrade medielandskap och social polarisering. För att möta dessa behövs ökad interaktion mellan samhälle, akademi, konst och arbete med vetenskapskommunikation som präglas av integrativt lärande snarare än ensidig informationsspridning.

Syftet med projektet är att tillgängliggöra mångfaldsdriven, tvärvetenskaplig posthumaniora som en form av miljö- och medborgarhumaniora (Åsberg et al 2013) till ungdomar i gymnasieåldern – och i förlängningen en bredare publik via filmer, sociala medier, digitalt utbildningsmaterial och en vetenskapsfestival. I kreativa samarbeten med forskare, konstnärer och medieproducenter kommer ungdomar från skolor i olika kommuner, från självorganiserade ung konst-grupper eller nyfikna ungdomar att skapa filmer. Det praktiska arbetet med filmerna ger ungdomarna möjlighet att själva ta en aktiv roll inom kommunikation om forskning och miljö. Det gör dem till medskapare av de klimatframtider de önskar se. Projektet vidareutvecklar de framgångsrika metoder och samarbetsformer som togs fram i pilotprojektet "Populariserad miljöhumaniora" (Formas 2017-02279)

Unga vuxna befinner sig i skärningspunkten mellan nya och gamla medier, på tröskeln till en vuxenvärld där existentiella, etiska och politiska funderingar i och med klimatkrisen ställs på sin spets. Vi ser integrativt lärande som nyckel till hur forskning kan populariseras och kommuniceras i deltagarbaserade processer som erbjuder möten mellan forskare och ungdomar, samhälle och akademi, vetenskap och konst (Holmstedt, Åsberg, Wiklund et al 2020).

Målet är att möjliggöra

  • nya etiska och existentiella insikter som motverkar klimatapokalyptisk apati för unga
  • bryta negativa expert-inramningar av miljöfrågorna mot meningsfullhet, fascination för livet i det lilla och stora samt hur det hänger ihop, ekologiskt och etiskt
  • generera nyfikenhet över mångfald, historia och framtidsmöjligheter
  • väcka engagemang och intresse för humanioras världsomvälvande potential
  • skapa synergistiska, integrativa förhållningssätt genom tvärvetenskapliga ingångar
  • direkt-testning av multimedierade och kreativa förhållningsätt i forskningen som inte förutsätter att kunskap föregår socialitet eller kommunikation
  • bidra med nya metoder för deltagarbaserad forskningskommunikation

Kontakt

Projektteam

Lotten Wiklund, vetenskapsjournalist/fotograf

Karin Wegsjö, konstnär/forskare

Janna Holmstedt, projekt Lyssna, Färgfabriken

Daniel Urey, projekt Lyssna, Färgfabriken

Karin Englund, projekt Lyssna, Färgfabriken

Art Lab Gnesta

Kommunala skolor

Forskargrupper

Organisation