WHOLE - Forskning om organisatorisk och social arbetsmiljö

En grupp människor sitter i en trång och mörk lokal. De lyssnar på en talare.
Photo: Stefan Blomberg

WHOLE står för Work, Health, Organisation, Leadership and Exposure - arbete, hälsa, organisation, ledarskap och utsatthet. I olika forskningsprojekt samlade under WHOLE undersöker vi hur olika organisationsfaktorer kan kopplas till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det kan handla om till exempel ledning, organisationsstruktur, feedbacks- och belöningssystem och relationer. Vi undersöker detta över tid för att bättre kunna förstå hur de är relaterade till och påverkar varandra. Syftet är också att utifrån detta analysera hur olika organisationsfaktorer påverkar individernas arbetsupplevelse, hälsa och välbefinnande men också utsatthet i arbetet (till exempel utsatthet för mobbning).

Centralt för WHOLE är ett nära samarbete med organisationer och företag som aktivt vill jobba med och förbättra sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Under arbetet med att utveckla mätinstrument och analysmetoder arbetade vi med tre olika typer av organisationer, en stor statlig myndighet, två kommuner och ett stort privat företag. Med dessa organisationers hjälp har vi under flera års tid utvecklat ett instrument som utifrån ett helhetsperspektiv bl.a. mäter olika aspekter av hur organisationen fungerar och hur de anställda upplever sin arbetssituation.

Robust mätinstrument för undersökning av organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Vi har nu ett robust och trovärdigt mätinstrument som kan användas för att på djupet undersöka organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi har tagit fram ett 40-tal vetenskapligt utprovade faktorer och indikatorer för olika delar av arbetsmiljön som ger en bra bild av en organisations arbetsmiljö och förutsättningar för att vara välfungerande. Instrumentet bygger ursprungligen på både empiri från en stor mängd utförda kartläggningar av organisatorisk och social arbetsmiljö med hjälp av semistrukturerade intervjuer och tydliga teoretiska utgångspunkter. Processen att skapa ett mätinstrument utifrån detta inleddes 2011 och från 2015 och framåt har vi genomfört ett tiotal undersökningar i de organisationer som deltagit och bidragit med data under utvecklingsarbetet. Vi har därefter undersökt flera andra organisationer. När vi samlar in data från en organisation ger vi även tillbaka resultatet till den deltagande organisationen i ett överskådligt och hanterbart format så att det är möjligt att utifrån vad resultatet visar jobba vidare med och förbättra sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Från mätning två och framåt undersöker vi även vad som hänt i organisationen och visar på förändringar inom viktiga områden.

Forskningsmedel

WHOLE har de senaste åren beviljats forskningsmedel vid tre tillfällen och totalt över 12 miljoner kronor i forskningsanslag (projektledare professor Michael Rosander). I januari 2024 startade det senaste forskningsprojektet med forskningsmedel från Forte (”En etisk infrastruktur för att reducera risken för mobbning på jobbet: Vikten av psykosocial trygghet, rättvisa och konflikthantering kopplat till gruppidentifikation, åskådarbeteende och personlighet”). Som tidigare forskningsprojekt fokuserar även detta på mobbning, men också annan utsatthet som t.ex. sexuella trakasserier och diskriminering. Vi undersöker olika aspekter av organisatorisk och social arbetsmiljö och hälsa relaterat till utsatthet longitudinellt med två undersökningar med ca nio månaders mellanrum. Projektet kommer att samla in två typer av data; data från ett representativt urval av yrkesarbetande i Sverige (via SCB) och data från att antal olika företag och organisationer. Vi kommer att inleda datainsamlingen under våren 2024 i några organisationer, men det kommer at fortgå under hela 2024 där bl.a. SCB-undersökningen kommer att inledas hösten 2024. Uppföljande undersökningar kommer att ske nio månader efter den inledande undersökningen i samtliga organisationer och företag som deltar och även i SCB-urvalet.

Tidigare har WHOLE beviljats forskningsmedel för forskningsprojektet ”Mobbning i arbetslivet – sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa” (AFA Försäkring, 2017–2020). I det projektet samlades data in longitudinellt (2017 och 2019) från ett representativt urval av yrkesarbetande personer i Sverige, ett slumpmässigt obundet urval (via SCB). Data från det representativa urvalet har även gett oss möjlighet att ta fram referensvärden för de olika faktorer och indikatorer som vi tar fram, så alla organisationer som deltar kan få veta hur just deras organisation ser ut vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i relation till andra organisationer i Sverige. 2019 fick WHOLE ytterligare forskningsmedel. Denna gång från Forte och forskningsprojektet ”Negativ social utsatthet på jobbet – organisatoriska riskfaktorer, konsekvenser och reducerande åtgärder” som pågår till juni 2024.

Internationellt samarbete

Inom ramen för WHOLE har vi publicerat ett 30-tal publikationer av olika slag, böcker, kapitel, rapporter och framförallt vetenskapliga artiklar. Vi samarbetar aktivt med forskare från bl.a. Universitetet i Bergen och från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Fler organisationer och företag är välkomna att delta

Vi samlar för närvarande in nya data från olika företag och organisationer. Detta innebär en möjlighet för fler organisationer och företag att både bidra med data till forskningen, men också få tillbaka resultat som hjälper att utveckla sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Om du är intresserad och vill veta mer om vad det innebär är du välkommen att kontakta oss.

Michael Rosander, michael.rosander@whole.se
Stefan Blomberg, stefan.blomberg@whole.se

Kontakt

Relaterade forskare

Publikationer

2024

Blomberg, S., Rosander, M. & Einarsen, S. V. (in press). Role ambiguity as an antecedent to workplace bullying: Hostile work climate and supportive leadership as intermediate factors. Scandinavian Journal of Management.

Nielsen, M. B., Einarsen, S. V., Parveen, S., & Rosander, M. (2024). Witnessing workplace bullying – A systematic review and meta-analysis of individual health and well-being outcomesAggression and Violent Behavior, 75, 101909. https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101908

2023

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2023). Workplace bullying in a group context: Are victim reports of working conditions representative for others at the workplace? Work & Stress. https://doi.org/10.1080/02678373.2023.2283222

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2023). Is there a blast radius of workplace bullying? Ripple effects on witnesses and non-witnesses. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-023-05340-3

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2023). Perceived ability to defend oneself against negative treatment at work: Gender differences and different types of bullying behaviours. Applied Psychology, 72(4), 1430–1448. https://doi.org/10.1111/apps.12443 

Rosander, M., Hetland, J., & Einarsen, S. V. (2023). Workplace bullying and mental health problems in balanced and gender-dominated workplaces. Work & Stress, 37(3), 325–344. https://doi.org/10.1080/02678373.2022.2129514

Rosander, M. (2023). Könsperspektiv på mobbning i svenskt arbetslivet. In H. Sandmarks (Ed.), Ett hälsofrämjande arbetsliv? Utmaningar och möjligheter (pp. 81–107). Studentlitteratur.

Rosander, M., & Salin, D. (2023). A hostile work climate and workplace bullying: Reciprocal effects and gender differencesEmployee Relations, 45(7), 46–61. https://doi.org/10.1108/ER-03-2022-0127

Rosander, M. & Nielsen, M. B. (2023). Witnessing bullying at work: Inactivity and the risk of becoming the next targetPsychology of Violence, 13(1), 34–42. https://doi.org/10.1037/vio0000406

Nielsen, M. B., Rosander, M., & Einarsen, S. V. (2023). Witnessing workplace bullying — protocol for a systematic review and meta-analysis of individual health and well-being outcomesSystematic Reviews, 12(1), 119. https://doi.org/10.1186/s13643-023-02288-0

Zahlquist, L., Hetland, J., Notelaers, G., Rosander, M., & Einarsen, S. V. (2023). When the going gets tough and the environment is rough: The role of departmental level hostile work climate in the relationships between job stressors and workplace bullyingInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 4464. https://doi.org/10.3390/ijerph20054464

2022

Blomberg, S. (2022). Beware of non-supportive leaders.Moderating effects of supportive leadership on the risks and effects ofworkplace bullying [PhD Thesis]. Linköping University.

Rosander, M. & Blomberg, S. (2022). Workplace bullying of immigrants working in Sweden. The International Journal of Human Resource Management, 33(14), 2914–2938. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1891113

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2022). Workplace bullying and tiredness at work: A cross-lagged prospective study of causal directions and the moderating effects of a conflict management climate. Journal of Occupational Health, 64(1), e12327. https://doi.org/10.1002/1348-9585.12327

Rosander, M., Salin, D., & Blomberg, S. (2022). The last resort: Workplace bullying and the consequences of changing jobs. Scandinavian Journal of Psychology, 63(3), 124–135. https://doi.org/10.1111/sjop.12794

Blomberg, S. & Rosander, M. (2022). When do poor health increase the risk of subsequent workplace bullying? The dangers of low or absent leadership supportEuropean Journal of Work and Organizational Psychology31(4), 485–495. https://doi.org/10.1080/1359432X.2021.2003781

2021

Rosander, M. (2021). Mental health problems as a risk factor for workplace bullying: The protective effect of a well-functioning organizationAnnals of Work Exposures and Health, 65(9), 1096–1106. http://doi.org/10.1093/annweh/wxab040

Nielsen, M. B., Rosander, M., Blomberg, S., & Einarsen, S. V. (2021). Killing two birds with one stone: How intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observerInternational Archives of Occupational and Environmental Health, 94(2), 261–273. https://doi.org/10.1007/s00420-020-01575-w

2020

Rosander, M., Salin, D., Viita, L., & Blomberg, S. (2020). Gender matters: Workplace bullying, gender, and mental healthFrontiers in Psychology, 11, 560178.  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.560178

Blomberg, S. & Rosander, M. (2020). Exposure to bullying behaviours and support from co-workers and supervisors: a three-way interaction and the effect on health and well-being. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93(4), 479–490. https://doi.org/10.1007/s00420-019-01503-7

2019

Rosander, M., & Blomberg, S. (2019). Levels of workplace bullying and escalation – a new conceptual model based on cut-off scores, frequency and self-labelled victimizationEuropean Journal of Work and Organizational Psychology, 28(6), 769–783. https://doi.org/10.1080/1359432x.2019.1642874

Organisation