WHOLE - Forskning om organisatorisk och social arbetsmiljö

Människor i tunnel, tak över huvudet
Photo: Stefan Blomberg

WHOLE står för Work, Health, Organisation, Leadership och Experience - arbete, hälsa, organisation, ledarskap och arbetsupplevelse. I forskningsprojektet undersöker vi hur olika organisationsfaktorer kan kopplas till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar om t.ex. ledning, organisationsstruktur, feedbacks- och belöningssystem och relationer. Vi undersöker detta över tid för att bättre kunna förstå hur de är relaterade till och påverkar varandra. Syftet är också att utifrån detta analysera hur olika organisationsfaktorer påverkar individernas arbetsupplevelse, hälsa och välbefinnande, men också utsatthet i arbetet (t.ex. utsatthet för mobbning).

Centralt för WHOLE är ett nära samarbete med organisationer och företag som aktivt vill jobba med och förbättra sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Hittills under arbetet med att utveckla mätinstrument och analysmetoder har vi arbetat med tre olika typer av organisationer, en stor statlig myndighet, två kommuner och ett stort privat företag. Med dessa organisationers hjälp har vi under flera års tid utvecklat ett instrument som utifrån ett helhetsperspektiv bl.a. mäter olika aspekter av hur organisationen fungerar och hur de anställda upplever sin arbetssituation.

Vi har nu ett robust och trovärdigt mätinstrument som kan användas för att på djupet undersöka organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi har tagit fram ett 40-tal vetenskapligt utprovade faktorer och indikatorer för olika delar av arbetsmiljön som ger en bra bild av en organisations arbetsmiljö och förutsättningar för att vara välfungerande. Instrumentet bygger ursprungligen på både empiri från en stor mängd utförda kartläggningar av organisatorisk och social arbetsmiljö med hjälp av semistrukturerade intervjuer och tydliga teoretiska utgångspunkter. Processen att skapa ett mätinstrument utifrån detta inleddes 2011 och från 2015 och framåt har vi genomfört ett tiotal undersökningar i de organisationer som deltagit och bidragit med data under utvecklingsarbetet. Hittills har vi fått in ca 6500 svar. När vi samlar in data från en organisation ger vi även tillbaka resultatet till den deltagande organisationen i ett överskådligt och hanterbart format så att det är möjligt att utifrån vad resultatet visar jobba vidare med och förbättra sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Från mätning två och framåt undersöker vi även vad som hänt i organisationen och visar på förändringar inom viktiga områden.

2017 beviljades WHOLE forskningsmedel för forskningsprojektet ”Mobbning i arbetslivet – sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa” (AFA Försäkring). Data har samlats in longitudinellt från ett representativt urval av yrkesarbetande personer i Sverige, ett slumpmässigt obundet urval (SCB). Under våren 2019 skedde den andra mätningen, även den med hjälp av SCB. Data från det representativa urvalet har även gett oss möjlighet att ta fram referensvärden för de olika faktorer och indikatorer som vi tar fram, så alla organisationer som deltar kan få veta hur just deras organisation ser ut vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i relation till andra organisationer i Sverige. 2019 fick WHOLE ytterligare forskningsmedel. Denna gång från Forte och forskningsprojektet ”Negativ social utsatthet på jobbet – organisatoriska riskfaktorer, konsekvenser och reducerande åtgärder” och kommer att pågå till 2023. Ett antal artiklar utifrån projektets data är redan publicerade och många fler är på gång. Vi samarbetar bl.a. med forskare från Universitetet i Bergen och från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Vi planerar att samla in nya data och ge möjlighet för fler organisationer och företag att både bidra med data till forskningen, men också få tillbaka resultat som hjälper att utveckla sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Om du är intresserad och vill veta mer om vad det innebär är du välkommen att kontakta oss.

Michael Rosander, michael.rosander@whole.se
Stefan Blomberg, stefan.blomberg@whole.se
Daniel Bergqvist, daniel.bergqvist@whole.se

Kontakt

Relaterade forskare

Publikationer

Organisation