Fotografi av Annika Taghizadeh Larsson

Annika Taghizadeh Larsson

Biträdande professor

Idéer om vad som är normalt i en viss ålder eller fas av livet förekommer ofta t ex i media, i politiska diskussioner och i vardagligt samspel. Sådana ofta omedvetna tillämpningar av åldersnormer samt deras konsekvenser står i fokus i min forskning.

Åldersnormer och balansgången mellan att skydda människor och låta dem bestämma själva

När jag antogs till NISALs forskarutbildning 2003 hade jag ägnat mig åt socialt arbete inom äldre- och funktionshinderområdet i många år: som vårdbiträde, som undersköterska och som biståndshandläggare. De frågor jag idag ägnar mig åt i min forskning har koppling till dessa erfarenheter.

Min forskning är huvudsakligen inriktad på hur åldersnormer och ideer om vad som är normalt i olika åldrar tillämpas i olika sammanhang och av olika aktörer – samt vilka konsekvenser dessa tillämpningar får. Ett annat forskningsintresse rör vårt gemensamma och välfärdssystemets ansvar för att tillgodose människors behov av stöd kontra människors rätt att själva bestämma över sina liv. Jag intresserar mig också för frågor som på olika sätt rör biståndshandläggning.

Publikationer

Publikationer i urval

Omslag för publikation ''
Johannes Österholm Hjalmarsson, Annika Tagizadeh Larsson, Anna Olaison (2015)

Journal of Gerontological Social Work , Vol.58 , s.613-636 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson-Grassman (2012)

Sociology of Health and Illness , Vol.34 , s.1156-1169 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Håkan Jönson, Annika Taghizadeh Larsson (2009)

Journal of Aging Studies , Vol.23 , s.69-77 Vidare till DOI

Alla publikationer

2024

Johannes Österholm, Anna Olaison, Annika Taghizadeh Larsson (2024) Age-appropriate elder care recipients? Care manager's categorisation practices in intraprofessional case conferences Journal of Aging Studies, Vol. 69, s. 101234-101234, Artikel 101234 Vidare till DOI
Sara Wittberg, Annika Taghizadeh Larsson, Anna Olaison (2024) The quest for standardisation in adult social work: Municipal guidelines and premises for professional discretion International Journal of Social Welfare Vidare till DOI
Annika Taghizadeh Larsson, Anna Olaison, Johannes Hjalmarsson Österholm (2024) Joint ethics work on the principle of self-determination in a challenging, contemporary social work context: An analysis of collegial discussions behind the scene
Annika Taghizadeh Larsson (2024) Att bli och vara äldre med funktionsnedsättning Socialt och kurativt arbete med personer med funktionsnedsättning, s. 177-192

2023

Maria Persdotter, Anna Lundberg, Annika Taghizadeh Larsson, Ulrika Wernesjö (2023) Rätten till en skälig levnadsnivå i förhandling De sociala rättigheternas politik: förhandlingar och spänningsfält, s. 85-102

Forskning och uppdrag

Pågående forskningsprojekt och uppdrag

Behovsbedömningskonferenser inom socialtjänsten

Jag medverkar i projektet "Hur skapas (o) jämlika bedömningar av äldres behov? En studie av biståndshandläggares interna diskussioner under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten", som finansieras av Forte. Projektledare är Docent Anna Olaison, Uppsala universitet. Projektet syftar till att analysera behovsbedömningskonferenser med fokus på hur föreställningar (kopplade till kön, ålder och etnicitet) om olika grupper av äldre och deras behov av stöd konstrueras, tillämpas och utmanas i diskussioner om resurser och insatser.

Utvärdering Arvsfondens äldresatsning

Under perioden 2021-2023 genomför jag en utvärdering för Allmänna arvsfonden. Syftet med utvärderingen är att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som görs i de projekt som beviljat medel inom ramen för arvsfondens äldresatsning. Syftet med de projekt som ska utvärderas är i sin tur att skapa meningsfulla aktiviteter där de äldre kan lära nytt, bryta ofrivillig ensamhet och få stöd.

Organisationerna i satsningen samverkar med en rad andra organisationer, offentliga aktörer som exempelvis äldreboenden och dagliga verksamheter. Samarbetet kan handla om allt från att nå ut till målgruppen äldre, få kunskap om sjukdomar och funktionshinder, sprida information om verksamheten och dess resultat, att få till gång till lokaler, till att medverka i referensgrupper.

Utvärderingen avser att ge kunskap om:

  • hur man kan nå äldre som inte tidigare är föreningsaktiva 
  • hur äldre trots sviktande hälsa kan bli delaktiga 
  • under vilka betingelser samverkan mellan offentligsektor och det civila samhällets organisationer kan komma till stånd 
  • hur kunskaper och erfarenheter kan tas till vara och spridas 
  • huruvida de aktuella projekten befäster och/eller utmanar stereotypiska föreställningar om äldre och åldrande 
  • vilka metoder och arbetssätt med målgruppen som fungerar respektive inte fungerar i praktiken.

Tidigare forskningsprojekt

Kan en handikappolitisk modell ge en bättre äldreomsorg? 

2015-2017 medverkade jag i projektet Kan en handikappolitiskt modell ge en bättre äldreomsorg/Improving everyday conditions by reconceptualising elder care through the lense of disability policies (FORTE 2014-4565), lett av Håkan Jönson vid Socialhögskolan i Lund. I projektet medverkade även Tove Harnett och Stina Johansson.

Forskning om medborgarskap och demens

Vid CEDER - Centrum för demensforskning ingick jag i en forskargrupp som särskilt ägnade sig åt frågor rörande medborgarskap och demens. 

Funktionshinder, livslopp och åldrande

2006-2009 deltog jag i det VR-finansierade forskningsprojektet Funktionshinder, livslopp och åldrande, lett av Eva Jeppsson Grassman.

Nätverk och råd

Nätverk/Uppdrag

Jag sitter med i regeringens äldreforskarråd och ingår i redaktionsrådet för tidskriften Journal of Gerontological Social Work. Jag är också aktiv inom Nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning.

Undervisning

Nyheter och reportage om pågående och avslutad forskning

Organisation