Fotografi av Axel Lindfors

Axel Lindfors

Biträdande universitetslektor

Jag vill bidra med kunskap och en bredare förståelse om hur våra industriella system påverkar naturen och samhället.

På vilket sätt är det hållbart?

Världen står inför en mängd olika hållbarhetsutmaningar. Allt ifrån försurning och klimatförändring till arbetslöshet och ojämlikhet. Att lösa dessa utmaningar en åt gången kan vara kostsamt, både ur ett ekonomiskt och tidsperspektiv. Därför krävs metoder och angreppssätt som kan identifiera och bedöma hur olika potentiella lösningar påverkar flera utmaningar samtidigt, eftersom en allra helst vill hitta lösningar som slår flera flugor med en smäll.

I min forskning står genomförandet av hållbarhetsbedömningar i fokus. Frågor som jag söker svar på är exempelvis: Vilka delar av hållbar utveckling bör inkluderas i bedömningar? Hur bör jämförelser mellan olika hållbarhetsområden göras? Vem bör inkluderas i bedömningsprocessen och vilka har bestämmanderätt?

För att göra detta arbetar jag i nära samarbete med företag och offentliga aktörer med att bedöma och värdera deras påverkan på hållbar utveckling. Det betyder ofta genomförandet av hållbarhetsbedömningar på deras produkter eller tjänster, eller på organisationer i deras helhet. Målet är ett samskapande av kunskap kring de deltagande aktörernas påverkan på hållbar utveckling och möjliggörandet av att positiv påverkan kan maximeras medan negativ påverkan minimeras. Eftersom detta ofta kräver förändringar av organisationernas nuvarande verksamhet och arbetssätt blir även implementering och rimlighetsanalys viktiga delar i min forskning eftersom en lösning som inte kan implementeras inte är någon lösning.

Undervisning

Jag undervisar i kurserna Miljöteknik och Miljötekniska lösningar samt handleder examensarbete på kandidat- och mastersnivå inom Energi- och Miljöteknik med fokus på miljösystemanalys, hållbarhetsanalys eller organisationers hållbarhetsarbete.

 

Publikationer

Forskning

Hållbara transporter i Östergötland

Jag är även verksam inom projektet Hållbara transporter i Östergötland. Projektet syftar till att ta ett samlat grepp om transportfrågan och på så vis mer kraftfullt kunna bidra till omställningen till en fossiloberoende transportsektor i Östergötland. Målen som projektet ska bidra till att nå är ökad användning av biodrivmedel, minskat behov av transporter samt jämställd tillgänglighet i regionen. 

Hållbara transporter i Östergötland är ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland, Linköpings universitet och Biogas Öst med Region Östergötland som projektägare. Projektet pågår 2017-2019 och är delvis EU-finansierat genom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Nyheter

Organisation