Att värdera hållbarhetsdrivna lösningar

Världen står inför en mängd hållbarhetsutmaningar. Allt ifrån försurning och klimatförändring till sysselsättning och jämlikhet. Att lösa alla dessa utmaningar en åt gången kan vara kostsamt, både ur tids och ekonomiskt perspektiv. Då kan det vara smart att slå många flugor med en smäll, men när flugorna är problem inom olika sektorer och flugsmällan en komplex integrerad lösning kan det bli svårt att värdera lösningen på ett rättvist sätt.

Frågor som uppstår när man försöker värdera lösningar utifrån ett multi-dimensionellt perspektiv är exempelvis; vilka delar av hållbarhetsbegreppet bör inkluderas i en värdering? Vem kan bestämma detta? Hur jämför vi mellan något som är bra för klimatet och något som är bra för arbetsförhållanden i ett annat land? Dessa och andra frågor försöker jag svara på i min forskning. Alltså, jag forskar på metodik och metoder för att värdera och jämföra multi-funktionella lösningar med fokus på hållbarhet.

De flesta värderingsmetoder som används idag fokuserar på ett visst mål, mätvärde eller perspektiv vilket gör att breda multi-funktionella lösningar ofta presterar sämre än specialiserade lösningar. Men med en bredare värdering som inkluderar fler mervärden och öppnar upp värderingsprocessen så kan den multi-funktionella lösningens många positiva effekter inkluderas och den istället visa sig prestera bättre.

Jag föreslår i min forskning en metod som fokuserar på flexibilitet, spårbarhet och intressentpåverkan för att få till en bredare värdering som representerar samhällets normer, värderingar och mål.  Metoden ska nu appliceras på två fall, det ena är biodrivmedel så som biogas, HVO, biodiesel och el, det andra är processen som kallas för industriell symbios där företag som normalt sätt är skilda samverkar för att uppnå en högre resurseffektivitet och prestanda.

I min forskning samarbetar jag med många andra. Exempelvis samarbetar jag med Mats Eklund och Roozbeh Feiz kring värderingsmetoden. Med Murat Mirata kring värderingen av industriell symbios samt Jonas Ammenberg i ett projekt kring värdering av olika typer av biodrivmedel i offentlig upphandling.

Undervisning

Jag undervisar i kurserna Miljöteknik och Biofuels for transportation samt handleder kandidat- och masteruppsatser inom energi- och miljöteknik. Främst undervisar jag om multi-kriterieanalys, hållbarhetsdefinitioner, reduktionism och fundamentalism i hållbarhetsbegreppet, operationalisering och användande av hållbarhet som begrepp samt värdering av samhällsnyttor. 

Publikationer

Forskning

Hållbara transporter i Östergötland

Jag är även verksam inom projektet Hållbara transporter i Östergötland. Projektet syftar till att ta ett samlat grepp om transportfrågan och på så vis mer kraftfullt kunna bidra till omställningen till en fossiloberoende transportsektor i Östergötland. Målen som projektet ska bidra till att nå är ökad användning av biodrivmedel, minskat behov av transporter samt jämställd tillgänglighet i regionen. 

Hållbara transporter i Östergötland är ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland, Linköpings universitet och Biogas Öst med Region Östergötland som projektägare. Projektet pågår 2017-2019 och är delvis EU-finansierat genom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Nyheter

Organisation