Samtal och kommunikativa funktionshinder

Jag är docent i lingvistik. Mina forskningsintressen rör språk och interaktion hos barn och vuxna med kommunikativa funktionshinder, t.ex. språkstörning, förvärvad afasi, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), samt språk och interaktion vid demenssjukdom. Jag är redaktör för den internationella tidskriften Journal of Interactional Research in Communication Disorders.

Av särskild relevans för mig är att identifiera återkommande mönster och praktiker i social interaktion som är betydelsefulla för att personer med kommunikativa funktionshinder och deras anhöriga ska kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt, oavsett sjukdom eller andra utmaningar. I de forskningsmiljöer som jag tillhör fokuseras huvudsakligen kvarvarande resurser och förmågor, snarare än problem och avvikelser och bearbetas hur sådana resurser, samt omgivningen, kan utvecklas för att optimera ett gott liv, inkludering och deltagande i det vardagliga livet – för alla. Jag arbetar huvudsakligen inom en multimodal, konversationsanalytisk (CA) tradition, ofta i kombination med etnografi och ibland även med experimentella metoder. Flerspråkighet, mångkulturalitet och tolkade möten är områden som länge varit del av min forskning och har även utvecklats till att omfatta flerspråkighet och mångkulturalitet avseende kommunikativa funktionshinder – ett i många avseenden förbisett område, trots en ständigt ökande globalisering. Se exempelvis Plejert et al. (2017) avseende flerspråkig interaktion och demenssjukdom.

Publikationer

2021

2020

2019

Forskningsmiljöer

CV

Akademisk examen

  • Doktorsexamen 2004, Linköpings universitet

Undervisning

Kurser och föreläsningar i lingvistik, grammatik, pragmatik, språksociologi, språkinlärning och språkpsykologi, samt interaktionsanalys på grundläggande och avancerad nivå; inom logopedprogrammet, kognitionsvetenskapliga programmet, lärarprogrammet, samt var det än behövs, Linköpings Universitet och andra lärosäten.

Handledning och examination av kandidat och magisteruppsatser inom logopedprogrammet och lärarprogrammet, Linköpings Universitet

Forskningsprojekt (nuvarande)

  • Att leva med demens: kommunikation, relationer och kognition (FORTE 2016-07207, Lars-Christer Hydén)
  • Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen (VR 2013-2020, Gunilla Jansson)
  • Forskningsinitiering, Dementia, Language, Interaction, and Cognition Network (RJ F17-1161:1, Charlotta Plejert)

 Nätverk

  •  Dementia Communications Research Network (DCRN)
  • Dementia Language Interaction, and Cognition Network (DELIC)
  • Nordic Network of Interaction Studies on Communication Impairment (NISCI)
  • Nordic Research Network on Ethnicity and the Dementias