Fotografi av Dimitris Michailakis

Dimitris Michailakis

Professor emeritus

Relationen mellan olika system, rättvisefrågor inom socialt arbete samt funktionshinderforskning

Som en röd tråd genom min forskning – från min doktorandtjänst fram till idag – går mitt intresse att, med hjälp av olika metoder och teoretiska angreppssätt, belysa framför allt två problemområden:

1. Det politiska systemets försök att styra andra sociala system och de problem som uppstår i samband med detta. Det gäller i första hand relationen mellan det medicinska och det politiska systemet. Medicinska händelser och förändringar i det medicinska systemet blir också till politiska frågor och konflikter och styrningsproblem uppstår.

2. Den ökade uppmärksamheten på rättighetsfrågor av olika slag och de åtgärder som skapas för att hantera vad som är det moderna samhällets starkaste motsättning, nämligen den mellan en principiell rätt till inklusion och en faktiskt exklusion. Ju mer utvecklad välfärdsstat desto fler blir anspråken på stöd och hjälp och desto fler åtgärder behövs för att hantera detta. Inklusionen av hela befolkningen i rättssystemet – rättigheternas utveckling – leder till konflikter och koordinationsproblem mellan system.

I min forskning har jag beskrivit och belyst hur olika problem som socialt utsatta grupper möter inte är en exklusiv samling problem utan att de delas av många sociala grupper, i större eller mindre utsträckning (som syns i svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, fattigdom, lägre utbildningsnivå, social isolering, sämre hälsa, m.m.). Jag har i min forskning uppnått både djup och bredd.

Min specialisering inom funktionshinderforskning har parallellt inneburit en breddning och fördjupning inom flera av socialt arbetets nyckelfrågor. Min forskning – både i den där jag har använt mig av kvantitativa och kvalitativa metoder – har fört mig bort från teorier som antar att ett eller flera system kan ha företräde över andra (vanligtvis det ekonomiska systemet, det politiska systemet) och har lett mig till studier av komplexiteten i sociala system och hur relationer dem emellan utvecklas och vilka komplicerade kausala relationer som uppstår.

De många policyplaner och beslut som förblivit planer – på internationell såväl som nationell nivå – som min forskning handlat om i olika former (från FN:s standardregler till policyn om integrerad skolgång) har pekat på oförutsägbarheten i politisk styrning och att politiska åtgärder kan användas av andra system på ett för dem gynnsamt sätt.

Jag har genom min forskning strävat att visa att det finns skilda sätt att se och uppfatta det som på ytan sägs vara samma fenomen, om det gäller attityder till funktionshindrade eller långtidssjukskrivningar.

Publikationer

2023

Dimitris Michailakis (2023) Τι ψηφίζετε όταν ψηφίζετε; Οι εκπλήξεις του συμβατικού κοινοβουλευτισμού Greek Politics Journal, Vol. 15
Dimitris Michailakis (2023) Ένταξη αλλοδαπών: μία διαφορετική προσέγγιση; Μία προς αποφυγή πρακτική: Η περίπτωση της Σουηδίας.: [Integration av invandrare: Ett alternativt betraktelsesätt?] Greek Politics Journal, Vol. 14
Jenny Gillingsjö, Anna Olaison, Dimitris Michailakis (2023) To be or not to be open in everyday life: the use of impression management strategies among older LGBTQ adults Relational Social Work, Vol. 7, s. 52-70 Vidare till DOI
Magnus Dahlstedt, Anna Lundberg, Dimitris Michailakis (2023) Inledning De sociala rättigheternas politik, s. 9-32
Pia Kjellbom, Dimitris Michailakis (2023) Ett 'litet hjärtas' rättigheter - en mångfald av perspektiv De sociala rättigheternas politik, s. 67-84

Urval av publikationer

Nyheter

Undervisning

Utbildning och akademiska positioner

2011 Professor i socialt arbete vid Linköpings universitet 

2007 Professor i sociologi vid Högskolan i Gävle

2001 Docent i sociologi vid Uppsala universitet

2001 Lektor i sociologi vid Högskolan i Gävle

2000 Forskarassistenttjänst (finansierad av FAS, fyra år) Uppsala universitet

1999-2000 Expert vid WHO

1997-1998 Utredare vid socialdepartementet 

1995-1997 Expert vid FN (UNDP)

1995 Vikarierande lektor i sociologi vid Uppsala universitet

1995 Fil. dr. i sociologi vid Uppsala universitet

1992-1995 Fakultetsfinansierad doktorandtjänst i sociologi vid Uppsala universitet

1991-1992 Forskningsassistent för Prof. Tom R. Burns

1982 Forskarutbildning i sociologi vid Uppsala universitet

1981 Fil. kand. i sociologi vid Uppsala universitet 

Språk

Jag behärskar tre språk i både tal och skrift

  • svenska
  • engelska
  • grekiska

Jag läser danska och norska obehindrat.

Relaterat innehåll