Global rättvisa och andra frågor inom tillämpad etik

Min forskning behandlar bl.a. frågor om globalisering och global rättvisa. Vilka följder har globaliseringen och den minskade betydelsen för nationalstaten för den etiska diskussionen om rättvisa? Vilka etiska konsekvenser har den ekonomiska globaliseringen? Här har jag bl.a. studerat hur Världshandelsorganisationens skydd för ickemateriella rättigheter (intellectual property rights) kommer i konflikt med rätten till hälsa. En fråga som jag arbetat med under de senaste åren inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet är vilken betydelse historien har för dagens globala orättvisor. Projektet har resulterat i boken Global Rectificatory Justice (Palgrave Macmillan 2015).

Min forskning har två huvudinriktningar. Den ena är tillämpad etik, i synnerhet arbetsetik, IT-etik, global etik/teorier om global rättvisa samt vårdetik. Den andra huvudinriktningen rör etikens, främst då människovärdesprincipens tillämpning och ställning i religiös och filosofisk tradition och frågor om religiös, kulturell och etisk pluralism. Det går dock knappast att dra någon skarp gräns mellan dessa två inriktningar. När man sysslar med tillämpad etik ställs man naturligen inför etiska principfrågor och vice versa. IT-etiken utgör ett bra exempel. Här har jag bl.a. kommit in på frågor om innebörden i begreppet ansvar, villkoren för etisk argumentation (i samband med förslag att utforma etiska expertsystem), innebörden i begreppet personlig integritet samt integritetens moraliska betydelse.

Under senare år har jag arbetat inom flera EU-projekt. Inom projektet Ethical Dilemmas due to Prenatal and Genetic Diagnostics (EDIG) som genomfördes 2005-2008 samarbetade åtta europeiska psykologi- och etikinstitutioner. Projektet behandlade frågan vilka etiska dilemman som föräldrar som får information om att deras väntade barn bär på någon genetisk defekt ställs inför.

Inom EU-projektet Personal Health Monitoring – Ethics (PHM-Ethics) som pågick åren 2009-2012 deltog europeiska institutioner inom medicin, informatik och etik. Projektet undersökte de etiska följderna av att använda modern informations- och övervakningsteknik inom hemsjukvården.

Inom det pågående EU-projektet SATORI (Stakeholders Acting Together. On the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation) studeras olika former av etisk prövning av forskning. Vår uppgift inom projektet är att undersöka formerna för etisk prövning av forskning på människor och vilka etiska principer som denna forskning utgår ifrån.

Jag har också samarbetat med forskare vid University of Science Malaysia i Penang inom projektet Possibilities of Religious Pluralism. Inom projektet studerades etisk och religiös pluralism med Malaysia som exempel.

Undervisning och forskarutbildning

Min undervisning är huvudsakligen inriktad mot etik och tillämpad etik. Jag ansvarar för kursen Research Ethics som ges för doktorander på teknisk fakultet och för kursen Globalisation and Global Justice inom mastersprogrammet Master in Applied Ethics. Inom det religionsvetenskapliga programmet undervisar jag på olika kurser i etik.

 Uppdrag

  • Vetenskaplig sekreterare i den regionala Etikprövningsnämnden i Linköping, avd. Övrig forskning.
  • Programstudierektor och koordinator för Masters' Programme in Applied Ethics, Linköpings universitet.

Ledamot av redaktionskommittér för vetenskapliga tidskrifter

  • De Ethica. Journal of philosophical, theological and applied ethics
  • Journal of Information, Communication & Ethics in Socety, (Emerald, UK)
  • Etikk i Praksis. Tidskrift for Anvendt Etikk (Tapir akademisk forlag, Trondheim)
  • International Advisory Board, KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities (University of Science, Malaysia
  • Ethical Perspectives
  • Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften

Böcker i urval

Introduction: Ethics and Communication - Global Perspectives

Författare: Göran Collste

Publ 2016
Typ Kapitel i bok, del av antologi
Till publikationen

Global Rectificatory Justice

Författare: Göran Collste

Publ 2015
Typ Bok
Till publikationen

Inledning till etiken

Författare: Göran Collste

Publ 2010
Typ Bok
Till publikationen

Publikationer

2016

Göran Collste

Därför är vissa mer jämlika än andra: Recension av Per Sundman: Egalitarian liberalism revisited. On the meaning and justification of social justice (Uppsala 2016)

Artikel i tidskrift

Göran Collste

Book review: Janusz Salamon (ed). Solidarity Beyond Borders: Ethics in a Globalising World

Artikel, recension

Göran Collste

Att upprätta offrens värdighet - om global rättvisa och försoning

Kapitel i bok, del av antologi

Göran Collste

Introduction: Ethics and Communication - Global Perspectives

Kapitel i bok, del av antologi

Relaterat innehåll