Global rättvisa och andra frågor inom tillämpad etik

Min forskning behandlar bl.a. frågor om globalisering och global rättvisa. Vilka följder har globaliseringen och den minskade betydelsen för nationalstaten för den etiska diskussionen om rättvisa? Vilka etiska konsekvenser har den ekonomiska globaliseringen? Här har jag bl.a. studerat hur Världshandelsorganisationens skydd för ickemateriella rättigheter (intellectual property rights) kommer i konflikt med rätten till hälsa. En fråga som jag arbetat med under de senaste åren inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet är vilken betydelse historien har för dagens globala orättvisor. Projektet har resulterat i boken Global Rectificatory Justice (Palgrave Macmillan 2015).

Länk till kapitel 1, "Introduction".

2018 publicerade jag boken Historisk rättvisa. Gottgörelse i en postkolonial tid (Daidalos), http://daidalos.se/historisk-rättvisa-br-gottgörelse-i-en-postkolonial-tid.htm

Min forskning har två huvudinriktningar. Den ena är tillämpad etik, i synnerhet arbetsetik, IT-etik, global etik/teorier om global rättvisa samt vårdetik. Den andra huvudinriktningen rör etikens, främst då människovärdesprincipens tillämpning och ställning i religiös och filosofisk tradition och frågor om religiös, kulturell och etisk pluralism. Det går dock knappast att dra någon skarp gräns mellan dessa två inriktningar. När man sysslar med tillämpad etik ställs man naturligen inför etiska principfrågor och vice versa. IT-etiken utgör ett bra exempel. Här har jag bl.a. kommit in på frågor om innebörden i begreppet ansvar, villkoren för etisk argumentation (i samband med förslag att utforma etiska expertsystem), innebörden i begreppet personlig integritet samt integritetens moraliska betydelse.

Under senare år har jag arbetat inom flera EU-projekt. Inom projektet Ethical Dilemmas due to Prenatal and Genetic Diagnostics (EDIG) som genomfördes 2005-2008 samarbetade åtta europeiska psykologi- och etikinstitutioner. Projektet behandlade frågan vilka etiska dilemman som föräldrar som får information om att deras väntade barn bär på någon genetisk defekt ställs inför.

Inom EU-projektet Personal Health Monitoring – Ethics (PHM-Ethics) som pågick åren 2009-2012 deltog europeiska institutioner inom medicin, informatik och etik. Projektet undersökte de etiska följderna av att använda modern informations- och övervakningsteknik inom hemsjukvården.

Inom det pågående EU-projektet SATORI (Stakeholders Acting Together. On the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation) studeras olika former av etisk prövning av forskning. Vår uppgift inom projektet är att undersöka formerna för etisk prövning av forskning på människor och vilka etiska principer som denna forskning utgår ifrån.

Jag har också samarbetat med forskare vid University of Science Malaysia i Penang inom projektet Possibilities of Religious Pluralism. Inom projektet studerades etisk och religiös pluralism med Malaysia som exempel.

Från höstterminen 2017 är jag gästforskare i etik vid Uppsala universitet.

Uppdrag

  • Vetenskaplig sekreterare i den regionala Etikprövningsnämnden i Linköping, avd. Övrig forskning.
  • Programstudierektor och koordinator för Masters' Programme in Applied Ethics, Linköpings universitet.

Ledamot av redaktionskommittér för vetenskapliga tidskrifter

  • De Ethica. Journal of philosophical, theological and applied ethics
  • Journal of Information, Communication & Ethics in Socety, (Emerald, UK)
  • Etikk i Praksis. Tidskrift for Anvendt Etikk (Tapir akademisk forlag, Trondheim)
  • International Advisory Board, KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities (University of Science, Malaysia
  • Ethical Perspectives
  • Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften

Föredrag om forskningsetik på Sorbonneuniversitetet i Paris, mars 2018

Publikationer

Böcker i urval

Relaterat innehåll