Fotografi av Göran Collste

Göran Collste

Global rättvisa och andra frågor inom tillämpad etik

Min forskning behandlar bl.a. frågor om globalisering och global rättvisa. Vilka följder har globaliseringen och den minskade betydelsen för nationalstaten för den etiska diskussionen om rättvisa? Vilka etiska konsekvenser har den ekonomiska globaliseringen? Här har jag bl.a. studerat hur Världshandelsorganisationens skydd för ickemateriella rättigheter (intellectual property rights) kommer i konflikt med rätten till hälsa. En fråga som jag arbetat med under de senaste åren inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet är vilken betydelse historien har för dagens globala orättvisor. Projektet har resulterat i boken Global Rectificatory Justice (Palgrave Macmillan 2015).

Länk till kapitel 1, "Introduction".

2018 publicerade jag boken Historisk rättvisa. Gottgörelse i en postkolonial tid (Daidalos)

Läs mer om afrikansk konst i europeiska muséer.

Min forskning har två huvudinriktningar. Den ena är tillämpad etik, i synnerhet arbetsetik, IT-etik, global etik/teorier om global rättvisa samt vårdetik. Den andra huvudinriktningen rör etikens, främst då människovärdesprincipens tillämpning och ställning i religiös och filosofisk tradition och frågor om religiös, kulturell och etisk pluralism. Det går dock knappast att dra någon skarp gräns mellan dessa två inriktningar. När man sysslar med tillämpad etik ställs man naturligen inför etiska principfrågor och vice versa. IT-etiken utgör ett bra exempel. Här har jag bl.a. kommit in på frågor om innebörden i begreppet ansvar, villkoren för etisk argumentation (i samband med förslag att utforma etiska expertsystem), innebörden i begreppet personlig integritet samt integritetens moraliska betydelse.

Under senare år har jag arbetat inom flera EU-projekt. Inom projektet Ethical Dilemmas due to Prenatal and Genetic Diagnostics (EDIG) som genomfördes 2005-2008 samarbetade åtta europeiska psykologi- och etikinstitutioner. Projektet behandlade frågan vilka etiska dilemman som föräldrar som får information om att deras väntade barn bär på någon genetisk defekt ställs inför.

Inom EU-projektet Personal Health Monitoring – Ethics (PHM-Ethics) som pågick åren 2009-2012 deltog europeiska institutioner inom medicin, informatik och etik. Projektet undersökte de etiska följderna av att använda modern informations- och övervakningsteknik inom hemsjukvården.

Inom EU-projektet SATORI (Stakeholders Acting Together. On the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation) studeras olika former av etisk prövning av forskning. Vår uppgift inom projektet var att undersöka formerna för etisk prövning av forskning på människor och vilka etiska principer som denna forskning utgår ifrån. 

Jag har också samarbetat med forskare vid University of Science Malaysia i Penang inom projektet Possibilities of Religious Pluralism. Inom projektet studerades etisk och religiös pluralism med Malaysia som exempel.

Efter min pensionering 2017 arbetar jag med ett projekt som utvecklar online-utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar i slumområden och en forskarskola för mastersstudenter och doktorander i Östafrika.

Från höstterminen 2017 är jag gästforskare i etik vid Uppsala universitet.

Utbildning i tillämpad etik

Jag har under mer än 30 år undervisat i etik och tillämpad etik. Min bok Inledning till etiken som år 2019 kom ut i en utvidgad fjärde upplaga ger en utförlig introduktion till etiskt tänkande och etiska teorier och presentation av etiken i religiösa traditioner. Boken innehåller även en rad exempel på etiska dilemman liksom metoder för argumentationsanalys.

 

Boken Inledning till etiken presenteras på podden Lära från lärda.

Uppdrag

 • Ledamot av Rådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet och ordf för beredningsgruppen Religionsvetenskap med flera ämnen 2003-2008
 • Ledamot av den Nationella expertgruppen för frågor om vetenskaplig oredlighet 2005-2015
 • Vetenskaplig sekreterare i den regionala Etikprövningsnämnden i Linköping, avd. Övrig forskning 2008-2016
 • Programstudierektor för Masters' Programme in Applied Ethics, Linköpings universitet, 2002-2017.
 • Ordförande för Societas Ethica (European Society for Research in Ethics) 2011-2015
 • Ledamot av beredningsgrupper för forskningsansökningar inom EU; ERC, COST
 • Ledamot av Statens Medicinsk-Etiska Råd, SMER, 2019-
 • Ledamot av Mediernas etiknämnd, 2021-
   

Ledamot av redaktionskommittéer för vetenskapliga tidskrifter

 • De Ethica. Journal of philosophical, theological and applied ethics
 • Journal of Information, Communication & Ethics in Socety, (Emerald, UK)
 • Etikk i Praksis. Tidskrift for Anvendt Etikk (Tapir akademisk forlag, Trondheim)
 • International Advisory Board, KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities Ethical Perspectives
 • Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften

Föredrag om forskningsetik på Sorbonneuniversitetet i Paris, mars 2018

Publikationer

2022

Göran Collste (2022) Communication of ethics - across cultural boundaries Diogenes (English ed.), Vol. 64, s. 11-14 Vidare till DOI
Göran Collste (2022) 'Where you live should not determine whether you live'. Global justice and the distribution of COVID-19 vaccines Ethics & Global Politics, Vol. 15, s. 43-54 Vidare till DOI

2021

Göran Collste (2021) Ethics and historical justice Historical justice and history education, s. 195-212

2020

Göran Collste (2020) Book Review: In the Shadow of Justice. Postwar Liberalism and the Remaking of Political Philosophy in ETHICAL PERSPECTIVES, vol 27, issue 4, pp 405-406 Ethical Perspectives, Vol. 27, s. 405-406 Vidare till DOI
Göran Collste (2020) Vad är global rättvisa? Tradition, rättvisa och döden: essäer om det begripliga, s. 249-271

Böcker i urval

Debattinlägg

Aktuella debattinlägg

Föredrag

2 feb. 2021  Historisk rättvisa. Mening, möjligheter och begränsningar, Karolinska Institutet. Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar 

25 jan. 2021, Om människovärde, Smers webbinarium Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde?

10 dec. 2020, Global etik:Vad innebär en rättvis fördelning av coronavaccin? Smers etikdag

26 nov. 2020, Behöver Sverige ett etiskt ramverk vid kris? Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag

24 nov. 2020,  Ethical choices in a pandemic – a Swedish perspective, Nordic Committee on Bioethics

Forskningsmiljön Centrum för tillämpad etik

Relaterat innehåll