Fotografi av Göran Collste

Göran Collste

Forskning

Min forskning har haft två huvudinriktningar. Den ena är tillämpad etik, i synnerhet, global etik och teorier om global rättvisa, vård- och medicinsk etik, arbetsetik och IT-etik. Den andra rör etikens principfrågor, bland annat innebörden av historisk rättvisa och människovärdesprincipens tillämpning och ställning i religiös och filosofisk tradition och frågor om religiös, kulturell och etisk pluralism.

Det går dock knappast att dra någon skarp gräns mellan dessa två inriktningar. När man sysslar med tillämpad etik ställs man inför etiska principfrågor och vice versa. IT-etiken utgör ett bra exempel. Här har jag bl.a. kommit in på frågor om innebörden i begreppet ansvar, villkoren för etisk argumentation (i samband med förslag att utforma etiska expertsystem för vårdbeslut), innebörden i begreppet personlig integritet samt integritetens moraliska betydelse.

Under senare år har min forskning fokuserat på historisk rättvisa. Inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet diskuterade jag vilken betydelse historien har för dagens globala orättvisor. Projektet resulterade i boken Global Rectificatory Justice (Palgrave Macmillan 2015) och boken Historisk rättvisa. Gottgörelse i en postkolonial tid (Daidalos 2018).

2018 publicerade jag Läs mer om afrikansk konst i europeiska muséer.

Vilka följder har globaliseringen och den minskade betydelsen för nationalstaten för den etiska diskussionen om rättvisa och global etik? Här har jag bl.a. studerat hur Världshandelsorganisationens skydd för ickemateriella rättigheter (intellectual property rights) kommer i konflikt med rätten till hälsa. Frågan om global rättvisa och fördelning av vaccin mot Covid-19 diskuterar jag i artikeln Where you live should not determine whether you live’. Global justice and the distribution of COVID-19 vaccines (Ethics & Global Politics, Volume 15, 2022 - Issue 2).

Jag har också arbetat inom flera EU-projekt. Inom projektet Ethical Dilemmas due to Prenatal and Genetic Diagnostics (EDIG) 2005-2008 samarbetade åtta europeiska psykologi- och etikinstitutioner. Projektet behandlade frågan vilka etiska dilemman som föräldrar som får information om att deras väntade barn bär på någon genetisk defekt ställs inför.
Inom EU-projektet Personal Health Monitoring – Ethics (PHM-Ethics) 2009-2012 deltog europeiska institutioner inom medicin, informatik och etik. Projektet undersökte de etiska följderna av att använda modern informations- och övervakningsteknik inom hemsjukvården.

Inom EU-projektet SATORI (Stakeholders Acting Together. On the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation) 2014-2017 studerades olika former av etisk prövning av forskning. Vår uppgift inom projektet var att undersöka formerna för etisk prövning av forskning på människor och vilka etiska principer som denna forskning utgår ifrån.
Jag har också samarbetat med forskare vid University of Science Malaysia i Penang inom projektet Possibilities of Religious Pluralism. Inom projektet studerades etisk och religiös pluralism med Malaysia som exempel.


Undervisning i tillämpad etik

Jag har under mer än 30 år undervisat i etik och tillämpad etik. Min bok Inledning till etiken som år 2019 kom ut i en utvidgad fjärde upplaga ger en utförlig introduktion till etiskt tänkande och etiska teorier och presentation av etiken i religiösa traditioner. Boken innehåller även en rad exempel på etiska dilemman liksom metoder för argumentationsanalys.

Boken Inledning till etiken presenteras på podden Lära från lärda.


Uppdrag

 • Ledamot av Mediernas etiknämnd, 2021-
 • Ledamot av Statens Medicinsk-Etiska Råd, SMER, 2019-
 • Ledamot av beredningsgrupp för forskningsansökningar till European Research Council (ERC), Starting grants 2019-
 • Ordförande för Societas Ethica (European Society for Research in Ethics) 2011-2015
 • Vetenskaplig sekreterare i den regionala Etikprövningsnämnden i Linköping, avd. Övrig forskning 2008-2016
 • Ledamot av den Nationella expertgruppen för frågor om vetenskaplig oredlighet 2005-2015
 • Programstudierektor för Masters' Programme in Applied Ethics, Linköpings universitet, 2002-2017
 • Ledamot av Rådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet
  och ordf för beredningsgruppen Religionsvetenskap med flera ämnen 2003-2008

   

Ledamot av redaktionskommittéer för vetenskapliga tidskrifter

 • De Ethica. Journal of philosophical, theological and applied ethics
 • Journal of Information, Communication & Ethics in Socety, (Emerald, UK)
 • Etikk i Praksis. Tidskrift for Anvendt Etikk (Tapir akademisk forlag, Trondheim)
 • International Advisory Board, KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities Ethical Perspectives

Publikationer

2022

Göran Collste (2022) Communication of ethics - across cultural boundaries Diogenes (English ed.), Vol. 64, s. 11-14 Vidare till DOI
Göran Collste (2022) 'Where you live should not determine whether you live'. Global justice and the distribution of COVID-19 vaccines Ethics & Global Politics, Vol. 15, s. 43-54 Vidare till DOI

2021

Göran Collste (2021) Ethics and historical justice Historical justice and history education, s. 195-212

2020

Göran Collste (2020) Book Review: In the Shadow of Justice. Postwar Liberalism and the Remaking of Political Philosophy in ETHICAL PERSPECTIVES, vol 27, issue 4, pp 405-406 Ethical Perspectives, Vol. 27, s. 405-406 Vidare till DOI
Göran Collste (2020) Vad är global rättvisa? Tradition, rättvisa och döden: essäer om det begripliga, s. 249-271

Böcker i urval

Debattinlägg

Aktuella debattinlägg

Föredrag

2 feb. 2021  Historisk rättvisa. Mening, möjligheter och begränsningar, Karolinska Institutet. Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar 

25 jan. 2021, Om människovärde, Smers webbinarium Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde?

10 dec. 2020, Global etik:Vad innebär en rättvis fördelning av coronavaccin? Smers etikdag

26 nov. 2020, Behöver Sverige ett etiskt ramverk vid kris? Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag

24 nov. 2020,  Ethical choices in a pandemic – a Swedish perspective, Nordic Committee on Bioethics

Forskningsmiljön Centrum för tillämpad etik

Relaterat innehåll