Stora tekniska system i hushåll - att synliggöra och förstå användning av vatten och energi

Ett hållbart samhälle kräver bland annat att hushållen minskar sin användning av vatten och energi som levereras till hushållen via stora tekniska system. Jag studerar, ur ett användarperspektiv, förhållandet mellan användare och system när systemen förändras.

Av särskilt intresse är införandet av individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i hyreslägenheter. IMD anses vara ett viktigt medel för att få hushållen att minska sin vatten- och energiförbrukning. Många studier stöder detta antagande, men rapporterar också skiftande resultat avseende faktiska besparingar. 

De flesta studier är gjorda på en aggregerad nivå och det är oklart exakt vad som ligger bakom den förändrade förbrukningen. Är det hushållens vanor som har förändrats (vilket IMD syftar till) eller kan det förklaras av andra förändringar såsom installation av vattensparande teknik eller att högkonsumerande hushåll har flyttat från området? De varierande resultaten kan också bero på kontextuella faktorer kring införandet av IMD, något som tidigare forskning inte hanterar i så stor utsträckning men som också är viktigt att identifiera.

Kvalitativa studier av hushålls vattenanvändning över tid

Forskningsprojektet är en kvalitativ, delvis longitudinell studie av hushålls vattenvanor i samband med införandet av IMD och genomförs med hjälp av tidsdagböcker, intervjuer, observationer och mätdata. Analysen baseras på tidsgeografiska begrepp, och särskild tonvikt läggs på hushållens särskilda resurser, såsom utbildning, IT-kunskaper, språkkunskaper, hälsa och ekonomi och vad det vardagliga sammanhanget betyder för en ändrad konsumtion av vatten och energi. Vilka resurser behöver hushållen för att förstå de pågående förändringarna och agera därefter?

Geografi är mitt ämne

Jag undervisar i huvudsak inom ämnet geografi, där jag som ämnes- och inriktningsansvarig har ett särskilt ansvar för ämneslärarutbildningen i geografi. I kursgivningen ansvarar jag för delkurserna Naturresurserna, Vatten och regional utveckling samt samtliga uppsatskurser. Jag håller också i kartografiutbildningen.

Exkursioner en viktig undervisningsform

Under fördjupningskursen genomförs en internationell exkursion till Irland som jag medverkar i. Exkursionen som undervisningsform är något jag och mina kollegor värnar lite extra om. Att ge studenterna möjlighet till att få uppleva vad som kan uppfattas som ibland abstrakta geografiska företeelser och begrepp i sitt verkliga sammanhang ger en möjlighet till ökad och fördjupad förståelse. Ibland händer det också att studenterna lär om, lärobokskunskapen testas mot egen erfarenhet vilket kan leda till nya insikter och en förändrad syn på platsen. Exkursionerna är av studenterna ett mycket uppskattat inslag i vår verksamhet, det händer att det anges som det viktigaste under hela deras utbildningstid.

 

Publikationer Visa/dölj innehåll

CV Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

  • 2005
    Fil. Dr. Tema Vatten i Natur och Samhälle 
  • 2000
    Filosofie magister Geografi 

Nätverk


Hedersomnämnade 2014

Motivering:

" Helena har förmågan att väcka intresse och göra tråkiga saker roliga enbart med hjälp av sin personlighet. Hennes stora passion för ämnet smittar av sig och det märks så tydligt när hon pratar att ämnet ligger henne varmt om hjärtat. Man kan alltid komma till Helena med frågor eller funderingar och man tas alltid emot med värme och glädje."

Lärarstudenterna vid Linköpings universitet

Energieffektiva bostadshus – rum för vardagsliv (ENVAR)

- Strategiskt forskningssamarbete mellan AB Stångåstaden och Linköpings universitet

De flesta är medvetna om att alla måste bidra till att spara energi för att nå EU:s och Sveriges miljömål. Projektet ”Energieffektiva bostadshus – rum för vardagsliv” handlar om hur detta kan gå till i praktiken. Det är ett samverkansprojekt mellan Tema T vid LiU och Stångåstaden AB och är ett resultat av LiU:s fundraisingkampanj. Syftet är att öka kunskapen om hur relativt enkla åtgärder kan leda till högre energieffektivitet i bostäder.

Relaterade forskare och lektorer inom området Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll