Fotografi av Helena Köhler

Helena Köhler

Utbildningsledare

Som programansvarig utbildningsledare för Ämneslärarprogrammet är min viktigaste uppgift att se till att vi utbildar ämneslärare av hög kvalitet som är väl förberedda för yrket.

Programansvarig för Ämneslärarprogrammen

Ämneslärarprogrammet är ett av Linköpings universitets största utbildningsprogram sett till hur många studenter som antas varje år.

Programmet har en hög komplexitet - vi erbjuder 19 ämnen fördelat på sex institutioner varav tre ämnen, franska, spanska och tyska, ges via ett samarbetsavtal med Linnéuniversitetet. Många av ämneskurserna samläses också med utbildningar som ges av filosofisk och teknisk fakultet. Jag ansvarar för att samordna programmets alla delar och tillse att det fungerar som en helhet, och till min hjälp har jag ett väl sammansvetsat team med studievägledare, samordnare, VFU-samordnare, kommunikatörer och studeranderepresentanter.

Publikationer

CV

Akademisk examen

  • 2005
    Fil. Dr. Tema Vatten i Natur och Samhälle 
  • 2000
    Filosofie magister Geografi 
     

Hedersomnämnade 2014

Motivering

" Helena har förmågan att väcka intresse och göra tråkiga saker roliga enbart med hjälp av sin personlighet. Hennes stora passion för ämnet smittar av sig och det märks så tydligt när hon pratar att ämnet ligger henne varmt om hjärtat. Man kan alltid komma till Helena med frågor eller funderingar och man tas alltid emot med värme och glädje."

Lärarstudenterna vid Linköpings universitet

2021 års Teampris vid LiU

"Team-ÄLP består av flera olika professioner, alla med olika expertisområden, inklusive en studentrepresentant, som gemensamt arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för studenter inom ämneslärarprogrammet. Programmet kräver mycket god samverkan mellan olika ämnen från tre olika fakulteter. Teamet har genom sitt externa samarbete framgångsrikt etablerat en VFU-organisation som varje år placerar ut närmare 1000 studenter på grund-och gymnasieskolor i regionen. Team-ÄLP kännetecknas av en rak och öppen kommunikation där alla får komma till tals och där alla medlemmar är engagerade och drivande i utvecklingsarbetet. Man sätter upp årshjul och utvecklingsmål, träffas kontinuerligt och har ett öppet klimat, där man stöttar varandra och där var och en bidrar med sin specifika kunskap och engagemang. Genom denna tydliga struktur men även genom medlemmarnas stora engagemang att bidra med goda exempel och utbyte av erfarenheter genomför teamet aktivt förändringar som gynnar både studenterna och utbildningskvaliteten."

Ämneslärarprogrammen vid LiU

Organisation

Nyheter