Doktorand i affärsrätt

Förhållandet mellan det allmänna och enskilda, och hur denna relation ser ut, är av grundläggande betydelse i en rättsstat.

Min forskning tar avstamp i detta förhållande och fokuserar särskilt på markrelaterade frågor, där det allmännas maktbefogenheter studeras i relation till den privata äganderätten. Forskningen bedrivs inom ramen för ett pågående forskningsprojekt, Balanserade Termiska Nät, nydanande småskalig energidelning – rättsliga och ekonomiska förutsättningar (BTN), och fokuserar därmed till stor del på hur dessa aspekter förhåller sig till nya tekniska lösningar för energidistribution.

Min forskning vid Linköpings universitet påbörjades våren år 2019.

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll