Fotografi av Isabelle Bengtsson

Isabelle Bengtsson

Doktorand

Doktorand med intresse för att förstå juridiken både i dess egenskap av ett rättsligt system och dess roll i samhällslivet.

Doktorand i affärsrätt

Förhållandet mellan det allmänna och enskilda, och hur denna relation ser ut, är av grundläggande betydelse i en rättsstat.

Min forskning tar avstamp i detta förhållande och fokuserar särskilt på markrelaterade frågor, där det allmännas maktbefogenheter studeras i relation till den privata äganderätten. Forskningen fokuserar på hur expropriativa ingrepp och nyttjanderegleringar av mark förhåller sig till egendomsskyddet enligt den svenska grundlagen och Europakonventionen, och fokuserar särskilt på kommersiellt präglade ingrepp i äganderätten.

Min forskning påbörjades inom ramen för forskningsprojektet Balanserade Termiska Nät, nydanande småskalig energidelning – rättsliga och ekonomiska förutsättningar (BTN), och fokuserade därmed inledningsvis till stor del på hur dessa aspekter förhöll sig till nya tekniska lösningar för energidistribution.

Min huvudhandledare är Elif Härkönen, och biträdande handledare är Åsa Åslund och Jan Kellgren.

Min forskning vid Linköpings universitet påbörjades våren år 2019.

Vid Linköpings universitet undervisar jag bland annat i statsrätt, förvaltningsrätt, ekonomisk familjerätt och IT-rätt.

Mina handledare

Forskning

Nyheter

Organisation