Fotografi av Jie Zhou

Jie Zhou

Biträdande universitetslektor

Publikationer

2024

Jiahui Li, Jehad El-Demellawi, Guan Sheng, Jonas Björk, Fanshuai Zeng, Jie Zhou, Xiaxia Liao, Junwei Wu, Johanna Rosén, Xingjun Liu, Husam Alshareef, Shaobo Tu (2024) Pseudocapacitive Heteroatom-Doped Carbon Cathode for Aluminum-Ion Batteries with Ultrahigh Reversible Stability ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS, Artikel e12733 Vidare till DOI
Tomas Malina, Bejan Hamawandi, Muhammet S. Toprak, Lin Chen, Jonas Björk, Jie Zhou, Johanna Rosén, Bengt Fadeel (2024) Tuning the transformation and cellular signaling of 2D titanium carbide MXenes using a natural antioxidant Matter, Vol. 7 Vidare till DOI

2023

Jie Zhou, Martin Dahlqvist, Jonas Björk, Johanna Rosén (2023) Atomic Scale Design of MXenes and Their Parent Materials-From Theoretical and Experimental Perspectives Chemical Reviews, Vol. 123, s. 13291-13322 Vidare till DOI
Haoming Ding, Mian Li, Youbing Li, Ke Chen, Yukun Xiao, Jie Zhou, Quanzheng Tao, Johanna Rosén, Hang Yin, Yuelei Bai, Bikun Zhang, Zhimei Sun, Junjie Wang, Yiming Zhang, Zhenying Huang, Peigen Zhang, Zhengming Sun, Meikang Han, Shuang Zhao, Chenxu Wang, Qing Huang (2023) Progress in Structural Tailoring and Properties of Ternary Layered Ceramics Journal of Inorganic Materials, Vol. 38, s. 845-884 Vidare till DOI
Jonas Björk, Joseph Halim, Jie Zhou, Johanna Rosén (2023) Predicting chemical exfoliation: fundamental insights into the synthesis of MXenes NPJ 2D MATERIALS AND APPLICATIONS, Vol. 7, Artikel 5 Vidare till DOI

Nyheter