Koordinator inom de Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammen

i Moçambique, Rwanda, Tanzania och Uganda.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Ekonomisk rapportering och budget
  • Hanterar rekvisitioner (inbetalningar och utbetalningar) till våra partners
  • Planering och administration av möten, konferenser, workshops och besök av gäster
  • Stöd till doktorander och postdoktorer

Forskningssamarbetet Rwanda-Sverige

Bygger forskningskapacitet vid universitetet i Rwanda

Forskningssamarbetet mellan University of Rwanda (UR) och Sverige är det största bilaterala forskningsprogrammet som för närvarande finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). I linje med Rwandas utvecklingsmål består programmet av tre komponenter: forskarutbildning, forskningsinfrastruktur och forskningsledning.

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet tillsammans med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet är de svenska partnerna i delprogrammet Tillämpad matematik och statistik.

Huvudmålet med detta delprogram är att utbilda mastersstudenter och doktorander i matematik och statistik och hjälpa universitetet i Rwanda att utveckla egna utbildningsprogram i matematik och statistik. Ett annat mål för delprogrammet är att bidra till att utveckla forskningsmiljön för matematik och statistik vid University of Rwanda.

MAI är ansvarig för samordningen på den svenska sidan av UR-Sweden-programmet.

 

 

 

Sida-finansierade bilaterala forskningsprogram

Jag arbetar i nära samarbete med

Institution och avdelning