Forskningsnätverket för studier av ektopisk fettinlagring

Fem män står framför en skärm som visar MR-bilder.
. Thor Balkhed

Forskningsnätverket studerar hur fettinlagring i olika organ, så som lever, muskel och hjärta, ökar risken för sjukdomsutveckling. Förhoppningen är att kartläggning av fettdepåer samt muskelkvalitet i kroppen kommer hjälpa oss att identifiera de individer som löper högst risk för att utveckla organspecifik sjukdom, såsom hjärt-kärlsjukdom, kronisk leversjukdom och njursjukdom, eller för tidig död.

Vi använder både kliniska, experimentella och radiologiska metoder hos svårt sjuka, kroniskt sjuka och friska försökspersoner för att kartlägga mekanismer och biomarkörer.

Under de senaste fyra decennierna har den globala förekomsten av diabetes typ 2 och övervikt ökat kraftigt. Idag anses nästan två miljarder människor vara överviktiga varav två femtedelar lider av fetma. Övervikt, och framför allt, bukfetma är starkt associerat med metabola syndromet vilket, utöver diabetes typ 2, även innefattar högt blodtryck och dåliga blodfetter. Men, övervikt är även associerat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, leversjukdom och njursjukdom.

Den vanligaste metoden att uppskatta övervikt är genom att beräkna Body Mass Index (BMI), vilket är en grov uppskattning av ens vikt och därmed kantad av felkällor. På senare tid har man noterat att var och hur fett inlagras är viktigare än en individs BMI. Genom att använda magnetkamera kan man med stor säkerhet uppskatta mängden fett i levern, buken, hjärtat och muskler.

Denna grupp har därmed som mål att med banbrytande metoder identifiera, fenotypa och prognostisera friska såsom svårt sjuka individer avseende deras föreliggande och framtida risk för sjukdom.

The Study Group of Ectopic Fat har samlat en världsledande bredd och kompetens inom hepatologi, kardiologi, klinisk fysiologi, allmänmedicin, radiologi, MR-fysik, omik, genetik, experimentell biomedicin, modellering och hälsoekonomi.

En person förs in i en MR-maskin. En sjuksköterska står på vardera sida om personen..

Projekt kopplade till nätverket

EPSONIP – Evaluating Prevalence and Severity of NAFLD in Primary Care

EPSONIP (ClinicalTrials.gov identifier: NCT03864510) är en prospektiv studie vars syfte är att kartlägga förekomsten av icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) hos patienter med diabetes inom primärvården. Målet är att inkludera 400 patienter med typ 2 diabetes. Studien genomförs i Norrköping och Linköping. Patientinklusion pågår vid vårdcentralerna Ekholmen, Kärna, Åby och Cityhälsan Söder. Efter informerat samtycke kallas deltagarna till ett besök på mag-tarmmedicinska kliniken i Linköping, eller medicinmottagningen i Norrköping. Rutinblodprover kontrolleras för att utesluta annan leversjukdom och för att säkerställa att samtliga deltagare har typ 2 diabetes. Därefter genomgår alla patienter en klinisk undersökning med en detaljerad genomgång av sjukhistoria, tidigare och nuvarande läkemedelsbehandling, genomgång av relevanta livsstilsfaktorer (motion och alkohol). Vid besöket utförs även en elastografimätning (Fibroscan®).
Deltagarna fyller i validerade enkäter, bl a om fysisk aktivitet. Deltagarna genomför också ett sex minuters gångtest vilket innebär att de under sex minuter uppmanas att gå så långt som möjligt utmed en 50 meter lång sträcka. I samband med besöket utrustas varje deltagare med en accelerometer för att mäta fysisk aktivitet hemma under en veckas tid.
Vid ett senare tillfälle kallas patienterna till CMIV i Linköping alternativt Röntgenkliniken i Norrköping för en magnetkameraundersökning med bedömning av kroppssammansättning, muskelförtvining samt bedömning av fett och bindväv i levern.

ACCESS-ESLD – A Rapid, Non-invasive, Clinical Surveillance for Cachexia, Sarcopenia, Portal Hypertension and Hepatocellular Carcinoma in End-stage Liver Disease

Studien är en prospektiv kohortstudie där vi använder den senaste magnetkameratekniken för att kartlägga förändringar i patienternas kroppssammansättning och utvärdera helt ny teknik för att tidigt påvisa och följa utvecklingen av svår leversjukdom i slutstadiet. Dessutom kommer vi att provta patienter med cirros för att värdera om biokemiska markörer kan erbjuda bättre diagnostik för tidig upptäckt av levercancer och/eller dekompensation. Totalt kommer 150 patienter med levercirros att genomgå magnetkameraundersökning två gånger per år under två år. Magnetkameraundersökningsprotokollet som används är ett kort 15-minuters protokoll inkluderande MR-kontrast som utöver bedömning av levern (för fett, bindväv, järn, inflammation) bland annat bedömer total kroppssammansättning inklusive fettdistribution samt muskelvolym med bedömning av sarkopeni.

STEWART – South East Sweden NAFLD Cohort

I detta projekt inkluderas samtliga patienter på Mag-tarmmedicinska kliniken i Linköping med en klinisk, radiologisk eller histologisk diagnos av icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD). Registret innehåller tvärsnitts- och långtidsdata för att underlätta epidemiologiska studier och/eller meta-analyser. Totalt gäller detta cirka 600 individer med en NAFLD-diagnos.

SCORE – Sarcopenia in Chronic Liver Disease

I en tidigare studie (The Non-Invasive Liver Biopsy [NILB] Study) och en snart avslutad studie (The HiFi Study) har samtliga patienter med misstanke om kronisk leversjukdom, som på klinisk indikation genomgått leverbiopsi, erbjudits att även utföra en magnetkameraundersökning med fett-, järn-, och bindvävsinlagringsbedömning av levern.

Totalt har cirka 200 patienter med kroniska leversjukdomar utfört både leverbiopsi, blodprovstagning samt magnetkameraundersökning av levern. Därtill finns ytterligare biobankade blodprover samt magnetkameradata av resterande organ och vävnader i buken (bukspottskörtel, mjälte, fett-, och muskelvävnad) som ej analyserats än. Därutöver har vi, genom sammanhållen elektronisk journalföring i Region Östergötland, möjlighet att insamla kliniska data på samtliga patienter då det nu fortlöpt i medelvärde 7 år (spann 0-14 år) från inklusionstillfället till dags dato.

NFL – Non Fasting Liver

I en mindre hypotesprövande studie undersöker vi vilken effekt födointag med olika kalorimängd har på levern avseende fettmängd och elastografimätning samt även muskel- och kroppssammansättning genom upprepade magnetkameraundersökningar i en kontrollerad miljö. Av särskilt intresse är de individer med diabetes typ 2 och samtidig icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD). Vi planerar inkludera tio manliga patienter med diabetes typ 2 och NAFLD samt tio åldersmatchade normalviktiga kontroller utan NAFLD. Samtliga får äta tre standardiserade måltider och utöver baslinjeundersökning med magnetkamera, genomgå ytterligare nio magnetkameraundersökningar under ett dygn.

HEALTH

Studien är en lokal substudie av SCAPIS 2 och vi planerar inkludera 400 patienter med diabetes typ 2 och 400 matchade (ålder, BMI, kön, rökning) kontroller. Utöver genomförandet av undersökningarna i protokollet för SCAPIS 2, kommer samtliga patienter erbjudas att genomgå en magnetkameraundersökning för kroppssammansättning och bedömning av muskelförtvining men även leverbedömning (fett- och bindvävsbedömning). Därtill erbjuds deltagarna genomgå Fibroscan, blodprovstagning, Hand Grip Strength samt ifyllande av enkäter relaterade till muskelförtvining.

UK Biobank

I samarbete med AMRA Medical AB har vi tillgång till mer än 40,000 individer undersökta med magnetkamera avseende muskel- och kroppssammansättning i UK Biobank. Av de drygt 40,000 individerna, har ca 13% icke-alkoholorsakad fettleversjukdom. Därtill föreligger en uppföljningstid på cirka 4 år.

Länkar till projekt

Forskare

Samarbeten

Organisation