Kommunikation och pedagogik i vård och vårdutbildning

Jag är professor i omvårdnad vid Linköpings universitet och disputerade 1998 vid Linköpings universitet i klinisk farmakologi på avhandlingen Antihypertensive medication in clinical practice. Aspects of patient adherence to treatment.

Min forskning omfattar följsamhet till behandling, kommunikation och pedagogik i vård och vårdutbildning. I avhandlingen studerades följsamhet till blodtryckssänkande läkemedelsbehandling. Med ledning av forskningsresultat inom olika forskningsområden har utbildningsmaterial till patienter och vårdgivare tagits fram. Jag har skrivit populärvetenskapliga böcker till patienter om kost, motion, stress och behandling av högt blodtryck och hudbesvär.

Jag var 1986-2000 pedagogisk konsult vid Hälsouniversitetet och var delaktig i utveckling av problembaserat lärande vid fakulteten. 2002-2008 var jag vicedekanus för utbildning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Som prodekanus 2012-2016 vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet inom utbildning på grund- och avancerad nivå har jag arbetat med bl. a. curriculumutveckling, interprofessionell utbildning och  kvalitetsutveckling av utbildning.

Sedan 2017 är jag professor emeritus vid Linköpings universitet.

Om mig

CV - utdrag

  • Leg Sjuksköterska 1971
  • Med Dr 1998
  • Vicedekanus för utbildning vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet 2002 - 2008
  • Docent i Omvårdnad 2005
  • Professor i Omvårdnad, GU 2008
  • Professor i Omvårdnad, LiU 2010
  • Prodekan för utbildning, MedFak LiU 2012 - 2016

Uppdrag

Jag har arbetat i SUHF:s arbetsgrupp för betygsfrågor med uppgiften att undersöka behovet av betygssystem med fler steg i högskolan mot bakgrund av den konkurrenssituation som en internationaliserad utbildnings- och arbetsmarknad medför samt sprida erfarenheter av olika betygssystem mellan lärosätena, 2014 – 2015. 

Rapport: Betyg i högre utbildning: Rapport från Arbetsgruppen för betygsfrågor, 2016

Övrigt

Forskningspublikationer i DIVA
(avancerad sökning).

Publikationer

2023

2021

2020

2019

Nyheter

Relaterade Dokument

Forskningsområde

Organisation