Vårdvetenskap

Vårdvetenskap fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död. Inom Vårdvetenskap studeras även effekter av behandling och vård, resurser för vård och omvårdnadsmiljö. 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz

Forskningen har även ett organisatoriskt perspektiv. I fokus finns samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående genom hela vårdkedjan.

En vetenskap om människan under hela livscykeln

Omvårdnad är något som alla människor på något sätt berörs av under sitt liv. Det handlar om förhållningssätt och handling. Omvårdnad finns i själva handlingen och i relationen i det mänskliga mötet. Det är viktigt att vårdpersonal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte bara fokuserar på bristande hälsa eller sjukdomstillstånd, utan ser människan i hela sin situation.

Brett fält

Omvårdnadshandlingar spänner över ett brett fält från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser. Det innebär att människor ska få en god och säker vård utifrån behov och den aktuella situation som råder, samt att det finns kunskap och praktiska färdigheter att genomföra dessa omvårdnadshandlingar.

Forskning

Digitalt stödprogram - leva med hjärtsvikt

Äldre på promenad / Elderly people tale a walk

PiL - Delaktighet på äldre dagar

Forskningen handlar om vardagslivet och möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället för olika grupper av äldre personer. Frågor om åldrande, delaktighet, kvarboende och teknikanvändning är väsentliga delar av forskningen.

Mormor med läsplatta / Grandma with an iPad

Kan jag klara det här? – Teknik, hälsa och åldrande hos äldre-äldre

Nya artefakter och tekniska system förväntas påverka äldre personers oberoende och sociala relationer samt erbjuda möjligheter till omvårdnad och service i hemmet. Hur ser äldre personer på detta, leder teknikanvändning till trygghet och kvarboende?

Hjärtpatienter mår bättre av tv-spel

Tiny Jaarsma och Anna Strömberg är professorer i omvårdnadsvetenskap och forskar om egenvård vid kronisk hjärtsjukdom. De har introducerat tv-spel som patienterna kan använda för att bli mer fysiskt aktiva.

Nyheter

Äldre kvinna framför dator.

20 miljoner till hälsoforskning från Familjen Kamprads stiftelse

Fem forskare vid Linköpings universitet får sammanlagt 20 miljoner kronor i projektbidrag från Familjen Kamprads stiftelse. De aktuella forskningsprojekten syftar till att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen.

Bild på Therése Bielsten.

Ändrat fokus stärker parrelationer vid demens

Ett rikare liv för par där den ena parten har demens – det är målet för Therése Bielstens forskning. I början av april disputerade hon inom ämnet. ”Jag försöker få ett nytt ljus på demens som kanske kan ge både vården och forskningen ett annat fokus

Patient och läkare

Öppen mottagning bra för patienterna

Till vårdcentralen i Hageby i Norrköping kan patienter komma direkt utan att först ringa och få en tid.

Avdelningar inom vårdvetenskap