Fotografi av Kristoffer Jutvik

Kristoffer Jutvik

Biträdande universitetslektor

Min forskning fokuserar på hur förändringarna i svensk migrationspolitik, från 2016 och framåt, påverkar individer och utvecklingen av hållbara städer och samhällen.

Hur påverkar förändringarna i svensk migrationspolitik individer och utvecklingen av hållbara städer och samhällen?

Vilken betydelse har permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd för olika integrationsutfall såsom arbete, välmående, familjebildning och studier? Hur skiljer sig den kommunala bostadspolitiken förnyanlända flyktingar? Hur påverkar migrationspolitik flyktingflöden? Min forskning fokuserar på hur förändringarna i svensk migrationspolitik, från 2016 och framåt, påverkar individer och utvecklingen av hållbara städer och samhällen.

Jag är biträdande universitetslektor och kursansvarig för ”Livsvillkor – Grannskap och Identitet” (7.5 HP) och ”Fältarbete” (15 HP) på programmet för Samhälls- och kulturanalys. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör mångkulturell politik, det mångkulturella samhället, integration och migration. Jag är speciellt intresserad av hur nutida förändringar i svensk migrationspolitik, främst från 2016 och framåt, påverkar inkludering, välmående och boendesituationen hos nyanlända personer. Nedan finns information kring min pågående forskning:

Projekt: Tillfälligt välkomna – Hur påverkar restriktiv migrationspolitik deltagande på arbetsmarknaden? Projektet fokuserar på de förändringar som har skett i migrationspolitiken i Sverige efter 2016 och fokuserar på hur de kan kopplas till deltagande på arbetsmarknaden och välmående hos individer. Projektet identifierar två grupper, varav den ena berörts av den nya politiken, och jämför utfall mellan grupperna. Projektet har sitt huvudsäte på REMESO men bedrivs även på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet.

Projekt: Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – Hur hanterar kommuner nyanländas boende? (tillsammans med Branka Likic-Brboric, Nicolina Ewards-Öberg, Emma Holmqvist & Irene Molina): I projektet ämnar vi kartlägga utmaningar och lösningar för en hållbar boendesituation för nyanlända flyktingar, utifrån de nyanländas eget perspektiv. Detta kommer ställas mot planerare och andra kommunala aktörers perspektiv med syftet att finna lösningar som kan bidra till ett hållbart boende. Inom projektet har vi under 2022 genomfört en enkät som riktades till personer som berördes och inte berördes av Sveriges nuvarande migrationspolitik. Vi ämnar använda enkäten och annat material, såsom intervjuer, för att lära oss mer om hur nyanländas boendesituation ser ut i olika kommuner och hur den påverkas av Sveriges migrationslagstiftning efter 2016. Vi har en hemsida till projektet som du hittar nedan.

Projekt: Vem får asyl? samt Effekten av återvändandebidrag (tillsammans med Henrik Andersson och Linna Martén) Vilken handlingsfrihet har handläggare inom asylprövning? Hur påverkar ekonomiska incentiv återvändande? I det första projektet studerar vi beslutsfattande inom asylprövning. Vi är speciellt intresserade av hur orelaterade faktorer, såsom egenskaper hos handläggare och sökande, eller medierapportering/omvärldshändelser, påverkar beslutsfattande. I det andra projektet studerar vi hur återvändandebidrag påverkar benägenheten att återvända hos asylsökande med negativa beslut på sin asylansökan.

Projekt: Grindvakt för de oönskade? (tillsammans med Gustav Lidén, Jon Nyhlén, Emma Holmqvist och Joel Jacobsson) Vilken kunskap finns kring hur den kommunala nivån använder bostadspolitik för att attrahera/stänga ute vissa befolkningsgrupper? I projektet genomför vi en kunskapsöversikt för att studera hur kommuners bostadspolitik kan användas för att begränsa bosättningen för utsatta grupper i allmänhet och flyktingar i synnerhet.

Publikationer

2023

Henrik Andersson, Kristoffer Peter Jutvik (2023) Do asylum-seekers respond to policy changes? Evidence from the Swedish-Syrian case Scandinavian Journal of Economics, Vol. 125, s. 3-31 Vidare till DOI

2022

Emma Holmqvist, Kristoffer Jutvik, Gustav Lidén (2022) Resilience in Local Housing Policy?: Liberal or Restrictive Policy Stances Among Swedish Municipalities Following the Great Migration in the Summer of 2015 Frontiers in Political Science, Vol. 4, Artikel 885892 Vidare till DOI
Henrik Andersson, Kristoffer Jutvik (2022) Do Asylum-seekers Respond to Policy Changes? Evidence from the Swedish-Syrian Case Scandinavian Journal of Economics

2021

Kristoffer Jutvik, Darrel Robinson (2021) Tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd?: En studie av arbetsmarknadseffekter för syriska flyktingar Tidsbegränsade uppehållstillstånd, egenföretagande och skolsegregation: Aktuella avhandlingar om utrikes födda på arbetsmarknaden, s. 3-15

2020

Kristoffer Jutvik (2020) Governing Migration: On the Emergence and Effects of Policies Related to the Settlement and Inclusion of Refugees

Aktuellt

Podcast

Tidsbegränsade kontra permanenta upphehållstillstånd. I Delmis - Delegationen för migrationsstudier - podcast delar Kristoffer Jutvik, forskare vid Linköpings universitet, med sig av sin forskning.

Hur påverkar tidsbegränsade uppehållstillstånd nyanländas etablering på arbetsmarknaden? Permanenta uppehållstillstånd har varit huvudregeln i Sverige fram till flyktingkrisen 2015. Den nya utlänningslagen innebär att asylsökande numera beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd. Med i studion är forskaren Kristoffer Jutvik som delar med sig av sitt forskningsresultat i Delmis antologi Tidsbegränsade uppehållstillstånd, egenföretagande och skolsegregation – Aktuella avhandlingar om utrikes födda på arbetsmarknaden.

Lyssna och läs mer på Delmis webbplats.

Forskning

Undervisning

Organisation