Layal Wiltgren

Universitetslektor

Vilka problem upplever högpresterande elever med utländsk bakgrund i skolan och varför är skolpersonalen omedvetna om dem? Min forskning kretsar kring etnicitet och subtil exkludering/polite exclusion i skolan.

Varför är vissa ungdomar med utländsk bakgrund framgångsrika och andra inte? Vilken roll spelar etnisk bakgrund i elevernas framgång? Och vilka svårigheter och hinder stöter dessa elever på i vardagen?

Jag disputerade 2014, på Tema barn, vid Linköpings universitet, och arbetar för närvarande som universitetslektor vid IBL där jag undervisar och har kursansvar på ett antal UK-kurser. Min forskning kretsar kring ungdomar och etnicitet, både som en källa till styrka och en orsak till exkludering i olika skolsammanhang.

Utbildningsystemet beskrivs ofta som nyckeln till att lyckas i det svenska samhället. Men lyckade skolprestationer leder inte per automatik till social inkludering och acceptans.
Snarare beskriver högpresterande elever med utländsk bakgrund en social exkludering från klasskamrater de benämner som "svenskarna". Trots att ingen är direkt elak upplever elever med utländsk bakgrund ett subtilt avståndstagande, undvikande och social exkludering. Jag myntade termen polite exclusion för att beskriva dessa former av subtila verbala och icke verbala handlingar som riktas mot minoriteter men som inte nödvändigtvis har onda intentioner. Samtidigt kan de vara smärtsamma för de utsatta.

Skolpersonalen beskriver klassen som inkluderande och tillåtande där alla accepteras oavsett bakgrund. Hur kan vi förstå denna diskrepans i hur elever beskriver sin sociala situation och hur skolpersonal beskriver samma elevgrupp?

I ett antal publicerade artiklar utforskar jag dessa skilda upplevelser och beskrivningar av samma klassrumsmiljö där lärares färgblinda diskurs hindrar dem från att se den subtila exkludering som deras elever upplever och so de kopplar till sin etniska bakgrund. Studien bygger på deltagande observation i en högpresterande gymnasieklass och intervjuer med elever och lärare.


CV

  • Examen i psykologi och socialantropologi.
  • Doktorsexamen från Tema barn.
  • Vunnit pris för bästa avhandling vid Linköpings universitet.
  • Projektledare för FORTE-finansierade projektet "Högpresterande elever med utländsk bakgrund: Identitet och framgångsstrategier."

Publikationer

2023

Layal Kasselias Wiltgren (2023) So incredibly equal: how polite exclusion becomes invisible in the classroom British Journal of Sociology of Education, Vol. 44, s. 435-451 Vidare till DOI

2022

Layal Wiltgren (2022) Polite exclusion: high-performing immigrant students experience of peer exclusion Race Ethnicity and Education, Vol. 25, s. 443-459 Vidare till DOI

2021

Layal Kasselias Wiltgren (2021) Inte så farligt egentligen: Hur subtil exkludering blir osynlig i klassrummet Utbildning och Lärande / Education and Learning, Vol. 15, s. 71-87 Vidare till DOI

2020

Layal Kasselias Wiltgren (2020) Subtil exkludering: Exkludering av högpresterande elever med utländsk bakgrund i en innerstadsskola Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, s. 49-68 Vidare till DOI

2017

Layal Kasselias Wiltgren (2017) Doing ethnicity: Ethnic wordplay amongst youths Childhood, Vol. 24, s. 333-347 Vidare till DOI

Forskning

Tidigare forskning

Min tidigare forskning kretsar kring hur etnicitet samverkar med klass, genus och normer och hur dessa inverkar på elevernas sociala möjligheter i skolan. Mina forskningsprojekt rör såväl skolor i utsatta områden såväl som högpresterande innerstadsskolor i privilegieradeområden. Mitt avhandlingsprojekt bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i ett socialt utsatt område med fokus på hur elever samspelar och uttrycker etnicitet, identitet, nationalitet och flerspråkighet. I analyserna uppmärksammas hur elever använder flerspråkighet och etnicitetskategorier som resurser och hur de på ett kreativt sätt använder skratt, humor, retsamt samspel och självironi för att både utmana och stärka varandra och manifestera gemenskaper.

Nyheter

Organisation