Fotografi av Lina La Fleur

Lina La Fleur

Postdoktor

En stor andel av de svenska flerbostadshusen är i behov av renovering. Energifrågan är central och att hitta lösningar för att energieffektivisera byggnader när de renoveras är därför en viktig del i att uppnå ett mer hållbart samhälle.

Stor potential att spara energi vid renovering

Idag ställs ökade krav på att energieffektivisera våra byggnader. Ofta är det svårt att få lönsamhet på energieffektiviserande åtgärder i byggnader, såsom isolering eller fönsterbyte, om dessa inte implementeras i samband med renovering. Att angripa just energieffektiviseringsfrågan när miljonprogrammet står på tur för renovering är därför en viktig och stor utmaning.

Jag forskar i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som fokuserar på kunskapsutveckling kring energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets byggnader. Projektet adresserar två kunskapsglapp; glappet mellan den praktiska kunskapen om renovering och den akademiska kunskapen, samt glappet mellan potentialen till energibesparing vid renovering och det faktiska utfallet. Jag arbetar främst med det andra kunskapsglappet, och studerar hur energianvändningen i en byggnad påverkas av renovering.

Ett vanligt problem vid renovering är att den energibesparing man borde uppnå inte alltid uppnås. I min forskning angriper jag detta glapp mellan vad som är tekniskt möjligt att spara och den besparing man faktiskt uppnår vid renovering. Jag studerar därför ett verkligt renoveringsobjekt på djupet. Detta gör jag genom att göra mätningar av inomhusklimatet och energiflöden i hela byggnaden före och efter renovering. Jag studerar de dynamiska effekterna på byggnadens energibalans med hjälp av byggnadssimulering. Jag vill utveckla förståelse för vilken potential som finns till energibesparing vid renovering samt hur man kan uppnå denna.

CV

  • Mastersexamen i Miljövetenskap, Linköpings universitet, 2010
  • Kandidatexamen i Miljövetskap, Linköpings universitet, 2008

Publikationer

Forskning

Organisation

Nyheter