Policypåverkan inom energieffektivisering av byggnader

Närbild på en hand som har en handske på sig och bygger ett hus.
sturti

År 2021 presenterade EU-kommissionen förslag till omarbetning av EU:s direktiv om energieffektivitet, byggnaders energiprestanda och handel med utsläppsrätter. Förslagen kan få stor påverkan på svensk politik kring främjandet av resurs- och energieffektiva byggnader. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om processerna för beslutsfattande och policyförändring avseende resurs- och energieffektiva byggnader på EU-nivå.

EU:s beslutsfattande i frågor om energieffektivitet är komplext och att öka förståelsen av policyprocessen bidrar till vår teoretiska förståelse av hur policyinstrument utvecklas. Kunskapen är även användbar för beslutsfattare inom EU-institutionerna, medlemsländerna, intresseorganisationer och företag som är aktiva inom bygg- och förvaltningsbranschen. Lärdomarna skulle också kunna användas för analyser inom andra politikområden.

Advocacy-REEB

Forskningsprojektet använder textanalys, intervjuer och enkätundersökningar för att triangulera viktiga aspekter av policyprocessen. Kunskap om hur intressenter bidrar till policyskapande hjälper oss förklara vilka policyinstrument som används och hur det kan förändras. Med hjälp av det teoretiska perspektivet av Advocacy Coalition Framework (ACF) kartläggs interaktionerna mellan intressenterna. Projektet kompletterar också den begränsade samhällsvetenskapliga forskningen om energieffektivitet och dyker djupare in i processen än den statsvetenskapliga forskningen om lobbying som främst undersöker i vilken grad intressenters preferenser sammanfaller med utfallet.

Projekt finansieras av Energimyndigheten, projektnummer P2021-00238.

Projektdeltagare