Att förstå hur klimatförändring påverkar torvmarkers mikrobiella samhällen

Torvmarker innehåller stora delar av det organiskt markbundna kolet. Eventuella förändringar i in- och utflöde av atmosfäriskt kol kan få stora konsekvenser för den globala kolbalansen. Mikroorganismer i torvmarker har en nyckelroll för dessa processer. Flera av de mikrobiella processerna i torven styrs av ett ekofysiologiskt samspel varför kunskaper om ekologin hos torvens mikrobiella samhällen och dessas sammansättning är viktiga.

Mitt nuvarande arbete syftar till att förbättra förståelsen för torvmarkernas mikrobiella samhällsstrukturer och dynamik i samband med temperaturökning och deposition av kväve och svavel.

Studien baseras på ett långliggande försök vid Degerö Stormyr i Vindeln, där dessa tre faktorer ingår i en design, som medger studier av inverkan av faktorerna som sådana och interaktioner dem emellan. Försöket omfattar sedan tidigare ett flertal studier av biogeokemisk natur bl a metanutbyte med atmosfären, förändringar av vattennivåer, förändringar i växtsammansättning, etc. Mikroorganismsamhällets förändring i relation till detta kan öka förklaringsgraden för dessa skeenden.


Torvmark


Publikationer

Projects

CV

 • 2012:
  Doktorand, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet
 • 2010 - 2012:
  Forskarassistent vid Tema Vatten, Linköpings universitet
 • 2007 - 2009:
  MSc i vetenskap och teknik i vatten (90 högskolepoäng)

Projects

 • 2012 – present:
  Effects of nitrogen and sulfate deposition and temperature on the microbial community structure and functional groups in boreal minerotrophic mires – analysis of a long-term permanent field manipulation experiment.
 • 2009 – 2012:
  PEATBOG - Pollution and Temperature Impacts on Peatland Biodiversity and Biogeochemistry (ERA-net BiodivERsA). Investigating the impact of nitrogen pollution and climate change on the diversity and function of the microbial communities in European peatlands.


 • 2009 – 2010:
  Application of a novel Denaturing Gradient Gel Electrophoresis Assay for Characterization of the genotypic diversity of Norovirus in a Municipal Wastewater Treatment Plant in Göteborg, Sweden.
  2007 – 2009:
  Development and Application of a Denaturing Gradient Gel Electrophoresis Assay for Characterization of Genetic Diversity of Norovirus in Wastewater.

Handledare

Relaterat innehåll