Fotografi av Mats Janné

Mats Janné

Universitetslektor

Forskningsprofil

Utifrån ett transport- och citylogistikperspektiv har jag under de senaste fem åren fokuserat min forskning på vikten av effektiv bygglogistik inom det urbana transportsystemet. Med den ökade urbaniseringstrenden och förtätningen av städer (UN, 2015) finns det ett ökat behov av stadsutveckling, dvs att bygga flerbostadshus, sjukhus, skolor och infrastruktur i städer och stadsområden för att möta de stigande kraven. Detta innebär att flera enskilda byggprojekt byggs i samma eller närliggande områden under samma tidsperiod. Slutprodukterna från byggprojekt produceras dock på konsumtionsplatsen, vilket innebär att stora mängder material och resurser måste levereras till och tas bort från varje byggarbetsplats. Detta leder till att nya transportflöden skapas i samband med stadsutveckling. Dessa transportflöden måste samordnas för att säkerställa effektiv byggproduktivitet och minska transporternas miljömässiga och sociala påverkan på det urbana transportsystemet. Samtidigt är det viktigt att se till att byggarbetsplatser kan hanteras ur ett logistikperspektiv utan att försämra effektiviteten på grund av de utmaningar som bygglogistik ställs inför i stadsmiljöer. Ett sätt att hantera logistik till och från byggprojekt inom stadsutveckling är genom så kallade bygglogistiklösningar (BLL).

Implementeringen och användningen av BLL påverkar dock många olika intressenter och de interorganisatoriska relationerna dem emellan. Entreprenörer fokuserar på att leveranser av material, maskiner och resurser sker på ett sätt som gör att byggprojektet kan fortskrida effektivt utan förseningar på grund av dålig logistik eller brist på material och resurser. Samtidigt försöker byggherrar minska störningar från byggprojekt på sina hyresgäster och företag i närheten av byggprojekten och kommuner försöker minska störningar för medborgarna och det urbana transportsystemet.

I min forskning har jag identifierat att implementeringen och användningen av BLL står inför tre utmaningar som måste hanteras; transporter till och från byggarbetsplatser, logistik på byggarbetsplatser och de interorganisatoriska relationerna bland byggprojektintressenterna. Min forskning är inriktad på att öka kunskapen om hur man hanterar dessa utmaningar, genom att med kvalitativa metoder utreda BLL, deras drivkrafter och barriärer, och de effekter som kan ses från entreprenörernas, byggherrarnas och kommunernas perspektiv.

Under de senaste fem åren har jag tillsammans med mina medförfattare undersökt fler än 15 enskilda BLL genom fallstudier för att öka kunskapen om hur de fungerar, vad som har varit svårt att operationalisera och vilka effekter de har haft från olika intressenters perspektiv. Forskningen har lett fram till tre publicerade tidskriftsartiklar (Janné och Fredriksson, 2019, Janné och Rudberg, 2020, Fredriksson et al., 2021), en licentiatavhandling (Janné, 2018), en doktorsavhandling (Janné, 2020) och ett antal av konferensartiklar (Janné, 2016, Janné och Fredriksson, 2018a, Janné och Fredriksson, 2018b, Janné et al., 2019) samt två artiklar som för närvarande granskas i akademiska tidskrifter (Fredriksson et al., 2019, Janné och Fredriksson, 2021). 

Referenser

Carlsson, C.-M. & Janné, M., (2012). Sustainable Urban Distribution in the Øresund Region. In C.-M. Carlsson, T. Emtairah, B. Gammelgaard, A. Vestergaard Jensen & Å. Thidell (eds.) Rethinking Transport in the Øresund Region: Policies, Strategies and Behaviours. Lund University: Lund, 113-134.

Fredriksson, A., Janné, M., Nolz, P., Van Lier, T., De Radiguès, P. & Macharis, C., (2019). "Creating stakeholder awareness in construction logistics by means of the MAMCA", Working paper, No., pp.

Fredriksson, A., Janné, M. & Rudberg, M., (2021). "Characterizing Third-Party Logistics Setups in the Context of Construction", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, No., pp.

Janné, M., (2016). Exploring innovative logistics solutions in the construction industry. 3rd VREF Conference on Urban Freight: Plan for the future - sharing urban space. Gothenburg, Sweden.

Janné, M., (2018). Construction Logistics Solutions in Urban Areas. Compilation thesis. Linköping University. Linköping, Sweden.

Janné, M., (2020). Construction Logistics in a City Development Setting. Linköping University Electronic Press.

Janné, M. & Fredriksson, A., (2018a). Cost Modelling Construction Logistics Centres. The 30th NOFOMA Conference ”Relevant Logistics and Supply Chain Management Research”. University of Southern Denmark, Denmark: Kolding, Denmark.

Janné, M. & Fredriksson, A., (2018b). Using Computer Based Multi-Actor Multi-Criteria Evaluation Methods in Master Logistics Classes. 25th EurOMA conference. Budapest University of Technology and Economics, Hungary: Budapest, Hungary.

Janné, M. & Fredriksson, A., (2019). "Construction logistics governing guidelines in urban development projects", Construction Innovation, 19, No. 1, pp. 89-109.

Janné, M. & Fredriksson, A., (2021). "Construction logistics in urban development projects – Learning from, or repeating, past mistakes of city logistics?", The International Journal of Logistics Management, No. UNDER REVIEW, pp.

Janné, M., Fredriksson, A. & Peltokorpi, A., (2019). Designing Construction Logistics Solutions in Hospital Projects. The 31st NOFOMA Conference ”Supply Chains and Sustainable Development of Societies”. BI Norwegian Business School: Oslo, Norway.

Janné, M. & Rudberg, M., (2020). "Effects of employing third-party logistics arrangements in construction projects", Production Planning & Control, No., pp. 1-13.

United Nations, (2015). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision: New York, ST/ESA/SER.A/366.

Publikationer

2024

Anna Fredriksson, Mats Janné, Antti Peltokorpi (2024) Making logistics a central core in complex construction projects: a power-dependency analysis Construction Management and Economics, s. 1-14 Vidare till DOI
Bosinuola Razaq, Mats Janné, Linnea Eriksson (2024) Circularity of Aggregate Materials in the Construction Sector - Drivers & Barriers The 36th annual Nofoma Conference: Logistics and Supply Chain Management in a Risky and Uncertain World

2023

Mats Janné, Anna Fredriksson (2023) Teaching supply chain management through megagames
Petter Haglund, Mats Janné (2023) Organizing construction logistics outsourcing: a logistics strategy perspective Construction Innovation Vidare till DOI
Mats Janné, Niki Matinrad (2023) Localization of Mass Logistics Centres for Increased Transport Efficiency NOFOMA 2023 - Logistics During Global Crises

Nyheter

Organisation