Stadsutveckling och logistik

Bilar och cyklar i stadstrafik.
THOR BALKHED

Vi forskar kring hur logistiken behöver anpassas i takt med att staden utvecklas så mobilitet och tillgänglighet upprätthålls samt hur staden ska hantera en alltmer omfattande påverkan av transporter i form av utsläpp, köer och säkerhet genom att integrera logistiken i stadsplaneringen.

Idag sker en omfattande urbanisering i Sverige och omvärlden. Denna skapar ett behov av förändring av våra stadsmiljöer och leder till ett omfattande byggande i våra städer. Förändringen av stadsmiljön ställer nya krav på mobilitet för personer och tillgänglighet för gods. Inom forskningsområdet Stadsutveckling och logistik bedrivs forskning kring hur vi kan minska miljöpåverkan och störningarna av stadsutvecklingsprojekt. Samt hur vi i staden på ett mer effektivt sätt kan utnyttja den kapacitet vi har i form av yta och tid så att både persontrafik och godstrafik ges möjligheter till att fungera effektivt.

Till exempel forskas kring:

  • Hur kan vi bättre beskriva godstrafik inom de trafiksimuleringsmodeller som finns?
  • Vilka möjliga datakällor finns för att fånga in mängden och påverkan av godstrafiken i städer?
  • Hur kan vi flytta över trafiken på trafikslag med outnyttjad kapacitet såsom sjöfart?
  • Hur kan denna typ av kapacitet utnyttjas effektivare genom att se den som en del av en försörjningskedja?
  • Hur vi kan minska den negativa påverkan av transporter i samband med stadsutvecklingsprojekt genom att integrera transporterna i stadsplaneringen?

Hittills har området fokuserat mycket kring, men inte enbart, att på ett bättre sätt hantera den stora mängd trafik (20% av all trafik i städer är byggrelaterad) som byggandet genererar. Här är det av vikt att se den ständiga förändring som pågår av vår urbana miljö och byggtrafiken kopplad därtill som en naturlig del av staden. Idag skapar denna problem såsom ökad miljöpåverkan, minskad säkerhet för tredje man och minskad framkomlighet.

Projekt i urval

  • MIMIC (Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation) syftar till att ta fram stöd för hur bygglogistik kan bli en del av stadsplaneringen 
  • Störningsfri stad forskar kring hur man kan visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen
  • Fossilfri bygglogistik fokuserar på hur vi kan minska de fossila utsläppen från bygglogistiken genom att på innovativa sätt förändra logistiken i byggprojekt
  • Bygglogistiklösningar i urbana projekt är ett doktorandprojekt med syfte att öka kunskaperna om bygglogistiklösningar.
  • MODIG och BlipHope är projekt som syftar till att öka användandet av vattenvägar inom bygglogistiken.

Samarbeten

På grund av områdets natur sker forskningen i nära samarbete med olika typer av beslutsfattare såsom myndigheter, beställare, entreprenörer och tredjepartslogistiker. Pågående samarbeten finns med Trafikverket Ostlänken, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Uppsala kommun, Stockholm stad, Stångåstaden, SanktKors, Fastighets AB LE Lundbergs, Hyresbostäder, Almroths, Renall, Wiklunds Åkeri, Wellsec, PEAB, NCC, Ragn-Sells, Boverket, Sjöfartsverket, Norrköpings hamn, Gävle hamn, Luleå hamn, Stockholms hamnar med flera. Vidare samarbetar vi med Chalmers Tekniska Högskola, VTI, RISE och NTNU.

 

Finansiärer

Trafikverket genom Triple F, Vinnova Innovationer för ett hållbart samhälle, Energimyndigheten, SBUF, JPI Urban ERA-Net (Vinnova), CMB

Videoföreläsning

Bygglogistik – störning eller omärkligt inslag i stadsmiljön?

Sverige genomgår just nu en stor urbanisering. Det gör att vi behöver förtäta våra städer. Men byggarbetsplatser innebär tung trafik som medför utsläpp, buller, trängsel och avspärrningar. Är det möjligt att bibehålla en trevlig stadsmiljö under byggtiden? Svaret är ja! Genom effektiv bygglogistik kan byggtrafik och byggprojekt organiseras för att minimera dessa störningar. Föreläsning av Anna Fredriksson, biträdande professor i stadsutveckling och logistik, inspelad vid Populärvetenskapliga Veckan 2020.

Forskningsledare

Forskare

Relaterad information

KTS