Fotografi av Sofie Arnell

Sofie Arnell

Universitetslektor

Fil. doktor, lektor i pedagogik vid IBL samt programansvarig utbildningsledare för Förskollärarprogrammet, KFU. Mitt forskningsintresse rör framförallt barns och yngre elevers möten med och lärande i matematik. 

Presentation

Forskning

Tidiga, positiva möten med matematik är betydelsefulla för barns vidare lärande i matematik. De erfarenheter som de gör i, med och om matematik är viktiga att synliggöra och bygga vidare på för att bidra till kontinuitet och utveckling i deras lärande. Mitt forskningsintresse kring barns och yngre elevers lärande i matematik utgår mycket ifrån dessa formuleringar. Jag intresserar mig bland annat för att beskriva i vilka sammanhang som barn och elever möter matematik samt vilka förutsättningar de ges att utveckla sina kunskaper i matematik i dessa situationer.

I mitt avhandlingsprojekt riktade jag fokus mot elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1. I studien användes jag ett etnografiskt tillvägagångssätt med framförallt deltagande observationer och informella samtal där bl.a. verksamhetsteorin (Engeström, 1987) utnyttjades som teoretiskt ramverk vid analysen. Syftet med studien var att bidra med kunskap kring elevers möten med matematik och hur dessa möten kan påverka deras vidare lärande i matematik och förståelse för skolmatematiken.

I resultat framkom att elevernas möten med matematik är mångfacetterade och att dessa möten kan relateras till olika typer av matematikverksamheter som ger eleverna skilda lärandemöjligheter. Vidare blev det synligt att undervisningen i förskoleklassen tydligare tar utgångspunkt i eleven medan den i årskurs 1 tydligare utgår ifrån matematikämnet, vilket skulle kunna leda till att eleverna inte ser en tydlig koppling däremellan. Ytterligare ett resultat rörde elevernas handlingsfrihet i de olika verksamheterna. Det visade sig att den var olika hög i dessa och över lag också högre i förskoleklassen. I relation till resultaten kan alltför hög handlingsfrihet leda till minskat lärande i matematik. Eleverna ägnar sig i dessa sammanhang åt aktiviteter som tydligt knyts till matematik, men är inte själva medvetna om det.

En slutsats som dras utifrån resultatet är att det är centralt att lärare utskiljer möjligt matematiklärande i olika sammanhang, tar utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och synliggör och fördjupar matematikinnehållet i elevernas eget utforskande för att bidra till kontinuitet och ökat lärande i matematik.

Undervisning

Jag undervisar i matematikdidaktik på Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet F-3, uppdragsutbildning och fristående kurser samt handleder examensarbeten i matematikdidaktik. Att bidra till att studenterna får en positiv inställning till matematik, som de sedan kan föra vidare till barn och elever i sin kommande lärarroll, samt att visa på matematikämnets mångsidighet, är viktigt för mig i min undervisning.

Publikationer

Undervisning

CV

2010
Förskollärarexamen

2009
Lärarexamen med inriktning mot åk 4–9 i matematik och NO


Organisation