Presentation

Tidiga positiva möten med matematik är betydelsefulla för barns och elevers vidare utveckling inom matematik. De erfarenheter som barn och elever gör i, med och om matematik är viktiga att synliggöra och bygga vidare på för att bidra till kontinuitet och utveckling i deras lärande. Mitt forskningsintresse kring barns och yngre elevers lärande i matematik utgår mycket ifrån dessa formuleringar. Jag intresserar mig bland annat för att beskriva i vilka sammanhang barn och elever möter matematik samt vilka förutsättningar de har att utveckla sina kunskaper i matematik i dessa situationer.

I mitt pågående avhandlingsprojekt riktar jag fokus mot elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1. I studien har jag använt ett etnografiskt tillvägagångssätt med framförallt deltagande observationer och informella samtal. Syftet med studien är att bidra med kunskap kring elevers möten med matematik och hur dessa möten kan påverka deras vidare lärande i matematik och förståelse för skolmatematiken.

Förutom att forska undervisar jag även i matematikdidaktik på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet F-3 samt handleder examensarbeten som inriktas mot matematikundervisning. Att bidra till att studenterna får en positiv inställning till matematik, som de sedan kan föra vidare till barn och elever i sin kommande profession, samt att visa på matematikämnets mångsidighet, är viktigt för mig i min undervisning.

Publikationer

Undervisning

CV

2010
Förskollärarexamen

2009
Lärarexamen med inriktning mot åk 4–9 i matematik och NO


Organisation