Fotografi av Sofia Kvist Lindholm

Sofia Kvist Lindholm

Universitetslektor

Fil. dr. Lektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). Samordnande programansvarig utbildningsledare för lärarprogrammen, Kansliet för Utbildningsvetenskap (KfU).

I min forskning studerar jag hur ungdomar tar en aktiv roll i att hantera sitt sociala och emotionella välbefinnande. Med utgångspunkt i barndomssociologiska teorier och diskursanalys studerar jag vilka diskurser, normer och värden unga blir mottagare av i skolan och hur ungdomarna både reproducerar och transformerar dessa genom sina kamratkulturer.

Mätandet av psykisk ohälsa

Hur kan vi förstå statistik om ungas psykiska ohälsa? Vad betyder det när unga kryssar i att de har huvudvärk, svårt att sova, ont i magen och känner sig irriterade? Vad står begrepp som ångest och depression för, hos unga själva?

Det här är exempel på frågeställningar som jag studerar i forskningsprojektet: Att ”känna sig nere” och ”ha svårt att somna”. En etnografisk studie om vad psykisk (o)hälsa betyder för unga. Finansiär: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Som teoretisk grund för forskningsstudien ligger förståelsen av att barn och unga har en aktiv roll i att hantera sin hälsa och att frågor om ungas hälsa behöver studeras i en social, ekonomisk och kulturell kontext. Enkäter avser att mäta och beskriva ungdomars levnadsvanor och livsvillkor. Men genom de frågor som ställs och hur svaren tolkas och benämns i sammanfattande rapporter är enkäterna också med och skapar ungdomars tillvaro. Forskningsstudien undersöker hur kunskap om ungas psykiska hälsa skapas, hur den påverkar och blir en del av ungas vardag samt vilken betydelse unga själva lägger i de begrepp och frågor som avser att mäta deras psykiska ohälsa. Studien visar på behovet av att nyansera bilden av ungas psykiska ohälsa för att kunna utforma det stöd som unga verkligen behöver.

Läs mer

Ungdomars definitioner av psykisk ohälsa

Wickström, Anette; Kvist Lindholm, Sofia (2019). Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa. Tidskriften Elevhälsa 1/2019.

TV-program

Nyhetsmorgon TV4 3/4 2019. Ungas psykiska hälsa klumpas ihop med vardagliga problem: ”vi missar målet”. 

Morgonsoffan SVT Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

Radioprogram

I Vetandets värld, P1 - Livskunskap på schemat?

Metoder mot mobbning och psykisk ohälsa

Hur fungerar metoder mot mobbning och psykisk hälsa i praktiken? Vilken betydelse får de i skolkontexten och på vilket sätt utgör de resurser i ungdomarnas kamratgrupper?

I mitt avhandlingsprojekt studerade jag införandet av socioemotionella program i skolan. Finansiär: Folkhälsoinstitutet 

Studien belyser hur programmen positionerar elever och lärare och vilka förutsättningar programmen skapar för att arbeta med psykiska hälsa och grupprocesser i en skolkontext. Med fokus på ungdomars perspektiv och aktörskap visar studien hur programmen blir del i ungdomars relationsskapande som verktyg för såväl inneslutning och uteslutning i kamratgrupperna. Avhandlingen synliggör problemet med att utgå från färdiga manualer med en fördefinierad generell problembild i arbetet med ungas psykosociala ohälsa. Den visar på ett behov av lyhördhet och flexibilitet där insatser i skolan bemöter de faktiska problem som ungdomar brottas med och tar hänsyn till och aktivt arbetar med grupprocesser som utvecklas i kamratgrupperna i den lokala skolkontexten. 

Läs mer

Avhandling: The paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School 

Skolverket: Socioemotionella program inte bra för alla

Forskning

Pedagogiska meriter

Jag arbetar som samordnande programansvarig utbildningslederade för LiUs långa lärarprogram och påbyggnadsutbildningar inom Utbildningsvetenskap.

Jag undervisar främst inom lärarutbildningarna om sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och mobbning samt om metoder för utvärdering. 

Vidare har jag varit handledare för examensarbeten inom ämneslärarprogrammet och tema Barns internationella Masterprogram, liksom kursansvarig för kursen Children's Health and Development in a Global World (7,5 HP).

Publikationer

2020

Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm (2020) Är besvär som "känna sig nere" och "svårt att sova" symtom på psykisk ohälsa?: En studie om ungas levda erfarenheter Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 97, s. 978-990, Artikel 2363-7015-1-PB
Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm (2020) Young people's perspectives on the symptoms asked for in the Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) survey Childhood, Vol. 27, s. 450-467 Vidare till DOI
Sofia Kvist Lindholm, Anette Wickström (2020) 'Looping effects' related to young people's mental health: How young people transform the meaning of psychiatric concepts Global Studies of Childhood, Vol. 10, s. 26-38 Vidare till DOI

2019

Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm (2019) Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa Elevhälsa, s. 6-12

2017

Sofia Kvist Lindholm (2017) Students' Reproduction and Transformation of Norms Incorporated into a Programme for Social and Emotional Learning Ethnography and Education, Vol. 12, s. 294-310 Vidare till DOI

Nyheter

Organisation