Enhetschef med forsknings- och undervisningsuppdrag inom omvårdnad

Jag arbetar som enhetschef vid Avdelningen för omvårdnad och Reproduktiv Hälsa (ORH) vid Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV). 

I uppdraget ingår också ett kvalitetsansvar för de kurser vi säljer. Jag har även delansvar för bemanningen på Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammen vid Medicinska fakulteten. Min forskning handlar främst om att leva med kronisk mag-och tarmsjukdom som kan påverka en människas hela liv och välbefinnande samt studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvård.. Jag är också FoU-samordnare vid Närsjukvården i öster (NSÖ) och arbetar med att öka forsknings- och utvecklingsarbeten inom NSÖ.

Om migVisa/dölj innehåll

CV

• Leg. Sjuksköterska, 1986

•Lärarexamen, inriktning Omvårdnad, 2001

•Medicine Magisterutbildning i omvårdnad, 2004

•Medicine Doktorsexamen, 2011

Nätverk/Uppdrag

  • FoU-samordnare vid Närsjukvården i öster (NSÖ)
  • Arbetar med att öka forsknings- och utvecklingsarbeten på NSÖ:s avdelningar
  • Arbetar med akademiseringen av Vrinnevisjukhuset i Norrköping

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2019

2013

ForskningVisa/dölj innehåll

Jag är involverad i studier kring konsekvenser i det dagliga livet av att leva med kronisk mag- och tarmsjukdom. Det pågår även studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvården samt följsamhet till läkemedelsbehandling efter magoperation.

Jag är biträdande handledare till en doktorand som forskar på upplevelser av ensamhet hos äldre invandrare i Sverige.


ForskningVisa/dölj innehåll

Att leva med celiaki

Disputerade 2011 med avhandlingen

Studierna visade att kvinnor med celiaki hade ett sänkt välbefinnande jämfört med män med celiaki och att kvinnorna med behandlad celiaki sökte mer sjukvård jämfört med kvinnor utan celiaki. Studierna visade också att välbefinnandet hos kvinnorna med celiaki påverkades av om de hade mycket mag-tarmsymtom, en negativ självbild och förekomsten av andra sjukdomar. Kvinnor med celiaki verkar också ha mycket andra pågående sjukdomar och besvär. Den sista delstudien visade att det är komplext att leva med en sjukdom som celiaki och att det påverkar hela livet, det förflutna, nuet och tankarna om framtiden. Ett genomgående fynd var en oro hos dessa kvinnor, särskilt när de umgicks med andra. Sammanfattningsvis visade studierna att det traditionella sättet att behandla celiaki på, med en strikt glutenfri diet för att hålla tarmslemhinnan läkt, inte är tillräckligt för att alla kvinnor med celiaki ska uppleva full hälsa och välbefinnande. Vi har i min forskargrupp nu gjort ett stort enkätutskick i Östergötland till ett stort antal personer kring deras livssituation samt om livshändelser (Life event) kan ha påverkat debuten av celiaki. Att studera hur det är att leva med celiaki och vad personen själv uppfattar kan ha utlöst celiakin kan ha betydelse för hur hälso- och sjukvården planeras för denna grupp. Har också deltagit i forskning kring andra mag- och tarmsjukdomar som t.ex. IBS. Forskningsområdet och intresset är främst forskning kring mag- och tarmsjukdomar, men arbetar också med studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvård.

Nytt forskningsområde är studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvården samt följsamhet till läkemedelsbehandling efter gastric by pass. Ytterligare ett område är Parkinsons sjukdom. Min forskning är i huvudsak av kvantitativ karaktär.


Bokomslag 'Living with coeliac disease beyond the diagnosis'

 

 

 

 

 

 

 

UndervisningVisa/dölj innehåll

Undervisning för sjuksköterskor

Mina föreläsningar för sjuksköterskestudenter handlar främst om området mag- och tarmsjukdomar, men jag föreläser också om akut omhändertagande och kirurgi. Jag handleder både kandidat- och magisteruppsatser och är examinator i termin 4. 
 

Samverkan med forskare inom omvårdnadVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll