Enhetschef och studierektor med forsknings- och undervisningsuppdrag inom omvårdnad

Jag arbetar som enhetschef och studierektor vid Avdelningen för omvårdnad (OMV) /kliniskt verksamma vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

I uppdraget ingår också ett kvalitetsansvar för de kurser vi säljer. Jag har även delansvar för bemanningen på Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammen vid Medicinska fakulteten.

Jag är FoU-samordnare vid Närsjukvården i öster (NSÖ) och arbetar med att öka forsknings- och utvecklingsarbeten inom NSÖ. 

Undervisning för sjuksköterskor

Mina föreläsningar för sjuksköterskestudenter handlar främst om området mag- och tarmsjukdomar, men jag föreläser också om akut omhändertagande och kirurgi. Jag handleder både kandidat- och magisteruppsatser och är examinator i termin 4.

Forskningsprojekt

Studier pågår om konsekvenser i det dagliga livet av att leva med kronisk mag- och tarmsjukdom. Det pågår även studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvården samt följsamhet till läkemedelsbehandling efter magoperation. Ytterligare ett område är studier kring Parkinsons sjukdom.

Forskning

Att leva med celiaki

Disputerade 2011 med avhandlingen
Living with coeliac
disease beyond the diagnosis.

Studierna visade att kvinnor med celiaki hade ett sänkt välbefinnande jämfört med män med celiaki och att kvinnorna med behandlad celiaki sökte mer sjukvård jämfört med kvinnor utan celiaki. Studierna visade också att välbefinnandet hos kvinnorna med celiaki påverkades av om de hade mycket mag-tarmsymtom, en negativ självbild och förekomsten av andra sjukdomar. Kvinnor med celiaki verkar också ha mycket andra pågående sjukdomar och besvär. Den sista delstudien visade att det är komplext att leva med en sjukdom som celiaki och att det påverkar hela livet, det förflutna, nuet och tankarna om framtiden. Ett genomgående fynd var en oro hos dessa kvinnor, särskilt när de umgicks med andra. Sammanfattningsvis visade studierna att det traditionella sättet att behandla celiaki på, med en strikt glutenfri diet för att hålla tarmslemhinnan läkt, inte är tillräckligt för att alla kvinnor med celiaki ska uppleva full hälsa och välbefinnande. Vi har i min forskargrupp nu gjort ett stort enkätutskick i Östergötland till ett stort antal personer kring deras livssituation samt om livshändelser (Life event) kan ha påverkat debuten av celiaki. Att studera hur det är att leva med celiaki och vad personen själv uppfattar kan ha utlöst celiakin kan ha betydelse för hur hälso- och sjukvården planeras för denna grupp. Har också deltagit i forskning kring andra mag- och tarmsjukdomar som t.ex. IBS. Forskningsområdet och intresset är främst forskning kring mag- och tarmsjukdomar, men arbetar också med studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvård.

Nytt forskningsområde är studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvården samt följsamhet till läkemedelsbehandling efter gastric by pass. Ytterligare ett område är Parkinsons sjukdom. Min forskning är i huvudsak av kvantitativ karaktär.


Bokomslag 'Living with coeliac disease beyond the diagnosis'

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsprogram

Utbildningsprogram

Uppdrag och akademisk examen

Uppdrag

  • Arbetar som enhetschef på Avdelningen för omvårdnad (OMV)/kliniskt verksamma vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).
  • Arbetar som studierektor på Avdelningen för omvårdnad (OMV)/kliniskt verksamma vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).
  • Ingår i ledningsgruppen på OMV/ISV.
  • Medlem i studierektorsgruppen på ISV.
  • Vice ordförande i Institutionsstyrelsen på ISV.
  • FoU-samordnare vid Närsjukvården i öster (NSÖ). Arbetar med att öka forsknings- och utvecklingsarbeten på NSÖ:s avdelningar.
  • Arbetar med akademiseringen av Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Akademisk examen

 Sjuksköterskeutbildning, 1986

 Lärarexamen, inriktning Omvårdnad, 100 p, 2001

 Medicine Magisterutbildning i omvårdnad, 2004

 Medicine Doktorsexamen, 2011

Publikationer

Urval av publikationer

Everyday life for women with celiac disease

Författare: Susanne Roos, Hellström Ingrid, Claes Hallert, Wilhelmsson Susan

Publ 2013
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Bowel symptoms, self-image and comorbidity impact on well-being of women with coeliac disease

Författare: Susanne Roos, Susan Wilhelmsson, Alexandra Vulcan, Klas Sjöberg, Claes Hallert

Publ 2011
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Swedish women with coeliac disease in remission use more health care services than other women: a controlled study

Författare: Susanne Roos, Susan Wilhelmsson, Claes Hallert

Publ 2011
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Psychological well-being of adult coeliac patients treated for 10 years

Författare: Susanne Roos, Anita Kärner, Claes Hallert

Publ 2006
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Samverkan med forskare inom omvårdnad

Relaterat innehåll