Fotografi av Susanne Roos

Susanne Roos

Universitetslektor

Jag arbetar som lektor och enhetschef på avdelning för omvårdnad och reproduktiv hälsa.

Enhetschef med forsknings- och undervisningsuppdrag inom omvårdnad

Jag arbetar som enhetschef vid Avdelningen för omvårdnad och Reproduktiv Hälsa (ORH) vid Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV).

I uppdraget ingår både personal och bemanningsansvar för sjuksköterskeprogrammet, samt specialistprogrammen vid Medicinska fakulteten. För mig är det viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö samt en bra utbildning.

Min forskning handlar främst om att leva med kronisk mag-och tarmsjukdom som kan påverka en människas hela liv och välbefinnande samt studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvård. Jag är också FoU-samordnare vid Närsjukvården i öster (NSÖ) och arbetar med att öka forsknings- och utvecklingsarbeten inom NSÖ.

Om mig

CV

 • Leg. Sjuksköterska, 1986
 • Lärarexamen, inriktning Omvårdnad, 2001
 • Medicine Magisterutbildning i omvårdnad, 2004
 • Medicine Doktorsexamen, 2011
 • Genomgått LiU:s chefsprogram

 

Nätverk/Uppdrag

 • Ingår i ledningsgruppen vid HMV
 • FoU-samordnare vid Närsjukvården i öster (NSÖ)
 • Arbetar med att öka forsknings- och utvecklingsarbeten på NSÖ:s avdelningar
 • Arbetar med akademiseringen av Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Publikationer

Omslag för publikation ''
Magda Eriksson-Liebon, Susanne Roos, Ingrid Hellström (2021)

Journal of Clinical Nursing , Vol.30 , s.1942-1952 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lena Törnfelt, Susanne Roos, Ingrid Hellström (2021)

Nordic journal of nursing research , Vol.41 , s.77-83 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Susanne Roos, Gunilla Liedberg, Ingrid Hellström, Susan Wilhelmsson (2019)

Gastroenterology Nursing , Vol.42 , s.496-503 Vidare till DOI

2024

Anna Zhou, Ingrid Hellström, Susanne Roos, Åsa Larsson Ranada (2024) Aging with my family: a grounded theory approach on the role of family when aging as foreign-born BMC Geriatrics, Vol. 24, Artikel 45 Vidare till DOI

2022

Karin Polla, Lina Lundgren, Susanne Roos, Åsa Ranada (2022) Kan personalutbildning ge bättre vård för patienter med kognitiv svikt på akutvårdsavdelning
Kristina Spetz, Sanna Svedjeholm, Susanne Roos, Susanne Grehn, Torsten Olbers, Ellen Andersson (2022) Adherence to vitamin and mineral supplementation after bariatric surgery - A two-year cohort study Obesity Research and Clinical Practice, Vol. 16, s. 407-412 Vidare till DOI

2021

Magda Eriksson-Liebon, Susanne Roos, Ingrid Hellström (2021) Patients' expectations and experiences of being involved in their own care in the emergency department: A qualitative interview study Journal of Clinical Nursing, Vol. 30, s. 1942-1952 Vidare till DOI
Lena Törnfelt, Susanne Roos, Ingrid Hellström (2021) Mobile geriatric team for older people: A qualitative descriptive study of relatives'views on what creates senses of security and quality of care Nordic journal of nursing research, Vol. 41, s. 77-83 Vidare till DOI

Forskning

Jag är involverad i studier kring konsekvenser i det dagliga livet av att leva med kronisk mag- och tarmsjukdom. Det pågår även studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvården samt följsamhet till läkemedelsbehandling efter gastric by pass.

Jag är biträdande handledare till en doktorand som forskar kring äldre migranter i Sverige.

Forskning

Att leva med celiaki

Disputerade 2011 med avhandlingen

Studierna visade att kvinnor med celiaki hade ett sänkt välbefinnande jämfört med män med celiaki och att kvinnorna med behandlad celiaki sökte mer sjukvård jämfört med kvinnor utan celiaki. Studierna visade också att välbefinnandet hos kvinnorna med celiaki påverkades av om de hade mycket mag-tarmsymtom, en negativ självbild och förekomsten av andra sjukdomar. Kvinnor med celiaki verkar också ha mycket andra pågående sjukdomar och besvär. Den sista delstudien visade att det är komplext att leva med en sjukdom som celiaki och att det påverkar hela livet, det förflutna, nuet och tankarna om framtiden. Ett genomgående fynd var en oro hos dessa kvinnor, särskilt när de umgicks med andra. Sammanfattningsvis visade studierna att det traditionella sättet att behandla celiaki på, med en strikt glutenfri diet för att hålla tarmslemhinnan läkt, inte är tillräckligt för att alla kvinnor med celiaki ska uppleva full hälsa och välbefinnande. Att studera hur det är att leva med celiaki och vad personen själv uppfattar kan ha utlöst celiakin kan ha betydelse för hur hälso- och sjukvården planeras för denna grupp.

Har också deltagit i forskning kring andra mag- och tarmsjukdomar som t.ex. IBS. Forskningsområdet och intresset är främst forskning kring mag- och tarmsjukdomar men också kring äldre.

Nytt forskningsområde är studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvården samt följsamhet till läkemedelsbehandling efter gastric by pass. Min forskning är i huvudsak av kvantitativ karaktär.


Bokomslag 'Living with coeliac disease beyond the diagnosis'

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning

Undervisning för sjuksköterskor

Mina föreläsningar för sjuksköterskestudenter handlar främst om området mag- och tarmsjukdomar, men jag föreläser också om akut omhändertagande och kirurgi. Jag handleder både kandidat- och magisteruppsatser och är examinator i termin 4 på sjuksköterskeprogrammet.

Samverkan med forskare inom omvårdnad

Forskare vid andra lärosäten

 • Ingrid Hellström, Marie Cederschiölds högskola
 • Kollegor på Vrinnevisjukhuset

Organisation