Enhetschef och studierektor med forsknings- och undervisningsuppdrag inom omvårdnad

Jag arbetar som enhetschef och studierektor vid Avdelningen för omvårdnad (OMV) /kliniskt verksamma vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

I uppdraget ingår också ett kvalitetsansvar för de kurser vi säljer. Jag har även delansvar för bemanningen på Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammen vid Medicinska fakulteten.

Jag är FoU-samordnare vid Närsjukvården i öster (NSÖ) och arbetar med att öka forsknings- och utvecklingsarbeten inom NSÖ. 

Undervisning för sjuksköterskor

Mina föreläsningar för sjuksköterskestudenter handlar främst om området mag- och tarmsjukdomar, men jag föreläser också om akut omhändertagande och kirurgi. Jag handleder både kandidat- och magisteruppsatser och är examinator i termin 4.

Forskningsprojekt

Studier pågår om konsekvenser i det dagliga livet av att leva med kronisk mag- och tarmsjukdom. Det pågår även studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvården samt följsamhet till läkemedelsbehandling efter magoperation. Ytterligare ett område är studier kring Parkinsons sjukdom.

ForskningVisa/dölj innehåll

Att leva med celiaki

Disputerade 2011 med avhandlingen

Studierna visade att kvinnor med celiaki hade ett sänkt välbefinnande jämfört med män med celiaki och att kvinnorna med behandlad celiaki sökte mer sjukvård jämfört med kvinnor utan celiaki. Studierna visade också att välbefinnandet hos kvinnorna med celiaki påverkades av om de hade mycket mag-tarmsymtom, en negativ självbild och förekomsten av andra sjukdomar. Kvinnor med celiaki verkar också ha mycket andra pågående sjukdomar och besvär. Den sista delstudien visade att det är komplext att leva med en sjukdom som celiaki och att det påverkar hela livet, det förflutna, nuet och tankarna om framtiden. Ett genomgående fynd var en oro hos dessa kvinnor, särskilt när de umgicks med andra. Sammanfattningsvis visade studierna att det traditionella sättet att behandla celiaki på, med en strikt glutenfri diet för att hålla tarmslemhinnan läkt, inte är tillräckligt för att alla kvinnor med celiaki ska uppleva full hälsa och välbefinnande. Vi har i min forskargrupp nu gjort ett stort enkätutskick i Östergötland till ett stort antal personer kring deras livssituation samt om livshändelser (Life event) kan ha påverkat debuten av celiaki. Att studera hur det är att leva med celiaki och vad personen själv uppfattar kan ha utlöst celiakin kan ha betydelse för hur hälso- och sjukvården planeras för denna grupp. Har också deltagit i forskning kring andra mag- och tarmsjukdomar som t.ex. IBS. Forskningsområdet och intresset är främst forskning kring mag- och tarmsjukdomar, men arbetar också med studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvård.

Nytt forskningsområde är studier kring patientnöjdhet inom akutsjukvården samt följsamhet till läkemedelsbehandling efter gastric by pass. Ytterligare ett område är Parkinsons sjukdom. Min forskning är i huvudsak av kvantitativ karaktär.


Bokomslag 'Living with coeliac disease beyond the diagnosis'

 

 

 

 

 

 

 

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

Uppdrag och akademisk examenVisa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Arbetar som enhetschef på Avdelningen för omvårdnad (OMV)/kliniskt verksamma vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).
  • Arbetar som studierektor på Avdelningen för omvårdnad (OMV)/kliniskt verksamma vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).
  • Ingår i ledningsgruppen på OMV/ISV.
  • Medlem i studierektorsgruppen på ISV.
  • Vice ordförande i Institutionsstyrelsen på ISV.
  • FoU-samordnare vid Närsjukvården i öster (NSÖ). Arbetar med att öka forsknings- och utvecklingsarbeten på NSÖ:s avdelningar.
  • Arbetar med akademiseringen av Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Akademisk examen

 Sjuksköterskeutbildning, 1986

 Lärarexamen, inriktning Omvårdnad, 100 p, 2001

 Medicine Magisterutbildning i omvårdnad, 2004

 Medicine Doktorsexamen, 2011

PublikationerVisa/dölj innehåll

Urval av publikationerVisa/dölj innehåll

Susanne Roos, Hellström Ingrid, Claes Hallert, Wilhelmsson Susan (2013)

Gastroenterology Nursing , Vol.36 , s.266-273 Vidare till DOI

Susanne Roos, Susan Wilhelmsson, Alexandra Vulcan, Klas Sjöberg, Claes Hallert (2011)

Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness , Vol.3 , s.302-309 Vidare till DOI

Susanne Roos, Susan Wilhelmsson, Claes Hallert (2011)

Scandinavian Journal of Gastroenterology , Vol.46 , s.13-19 Vidare till DOI

Susanne Roos, Anita Kärner, Claes Hallert (2006)

Digestive and Liver Disease , Vol.38 , s.177-180 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom omvårdnadVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll