Att få vardagen att fungera

I alla mina uppdrag handlar det om att få vardagen att fungera på olika sätt. Som enhetschef för Enheten för arbetsterapi (AT) ska jag arbeta för att det dagliga arbetet för enhetens medarbetare ska fungera på ett så bra sätt som möjligt.

Mitt forskningsintresse handlar om de allra äldsta i samhället, deras vardagsliv och innehav och användning av teknik. Arbetsterapeuter har som mål att få vardagen att fungera för sina klienter, och det är inom Arbetsterapeutprogrammet jag bedriver min undervisning.

Uppdrag som enhetschef

Jag är enhetschef för enheten för arbetsterapi sedan den 1 januari 2020. Innan dess hade jag uppdraget som avdelningschef för Avdelning HAV (2008-2015) och avdelningen för arbetsterapi (2016 - 2019).

I uppdraget ingår personal-, ekonomi- samt verksamhetsansvar. Enhetens medarbetare undervisar framförallt på Arbetsterapeutprogrammet och är en del av Medicinska fakulteten i Norrköping.

Forskning; Vardagslivet för de allra äldsta

Mitt forskningsintresse rör de allra äldsta i samhället och olika aspekter av deras vardagsliv. Jag disputerade 2009 på en avhandling om Vardagslivet för de allra äldsta; Äldre personers dagliga göranden samt innehav och användning av teknik.

Avhandlingens engelska titel:
Everyday life amongst the oldest old - descriptions of doings and possession and use of technology.

Frågor kring vardagsliv, teknik och kvarboende är det som jag även efter min disputation fortsatt arbeta med. Forskningen är framförallt av kvalitativ karaktär för att lyfta de äldres egna perspektiv på dessa frågor. Teknik anses kunna underlätta kvarboende och det dagliga livets aktiviteter för äldre personer och förväntas kunna bidra till bibehållen hälsa och ett friskt och aktivt åldrande.

Jag är verksam inom forskningsgruppen Delaktighet bland äldre personer, en del av Arbetsterapiforskningen vid enheten.

Undervisning

Den undervisning jag bedriver sker huvudsakligen inom Arbetsterapeutprogrammet vid Campus Norrköping. Jag har kursansvar i grundutbildningen (termin 2 t o m ht21 och examensarbetskursen) och på avancerad nivå (Arbetsterapi inom äldreområdet). Jag har också uppdrag som examinator i grundutbildningen (termin 2 from vt22 termin 3 och del av termin 4 tom ht21) samt handleder och examinerar examensuppsatser på både grund- och avancerad nivå. 

Jag föreläser också på Sjuksköterskeprogrammets termin 5 om perceptionsstörningar och hur det kan påverka våra dagliga liv.

Korta texter

Akademisk examen

• Leg Arbetsterapeut 1989

• Filosofie magisterexamen 1998

• Medicine doktorsexamen 2009

Uppdrag

  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2021) uppdrag som extern sakkunnig i kunskapsöversikt om rullstolar och tillbehör till rullstolar.
  • Styrelseledamot i Senior Alerts styrgrupp, representerar Sveriges Arbetsterapeuter, från 2017.
  • Medlem i  COTEC Register of Experts (Council of Occupational Therapists for the European Countries) 2015.
  • Medlem i Sveriges arbetsterapeuters expertpanel för äldreområdet.

 

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Samarbete med Testmiljö Norrköping

För närvarande arbetar jag tillsammans med Professor Katarina Hjelm och universitetslektor Annika Öhman i ett projekt som vi kallar "Kan jag klara det här? – teknik, hälsa och åldrande och äldre-äldre".

Projektet sker i samarbete med projektet Testmiljö Norrköping och dess projektledare Ann-Christine Larsson. Syftet med projektet är att studera hemmaboende äldre-äldre personers (+80 år) förväntningar på och användning av teknik för att underlätta kvarboende och det dagliga livet/aktiviteter.

I testmiljön får ett antal äldre personer utbildning i/prova surfplattor och applikationer, denna teknik är tänkt att bidra till ökad trygghet, ökad social kommunikation och främja oberoende.

Utbildning

Kollegor

Organisation

Nyheter