Att få vardagen att fungera

I alla mina uppdrag handlar det om att få vardagen att fungera på olika sätt. Som avdelningschef för Avdelningen för arbetsterapi (AT) ska jag arbeta för att det dagliga arbetet för avdelningens medarbetare ska fungera på ett så bra sätt som möjligt.

Mitt forskningsintresse handlar om de allra äldsta i samhället, deras vardagsliv och innehav och användning av teknik. Arbetsterapeuter har som mål att få vardagen att fungera för sina klienter, och det är inom Arbetsterapeutprogrammet jag bedriver min undervisning.

Uppdrag som avdelningschef

Jag är avdelningschef för Avdelningen för arbetsterapi sedan den 1 januari 2016. Innan dess hade jag uppdraget som avdelningschef för Avdelning HAV (2008-2015).

I uppdraget ingår personal-, ekonomi- samt verksamhetsansvar. Avdelningens medarbetare undervisar framförallt på Arbetsterapeutprogrammet och är en del av Medicinska fakulteten i Norrköping.

Som avdelningschef ingår jag i ledningsrådet vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Vardagslivet för de allra äldsta

Mitt forskningsintresse rör de allra äldsta i samhället och olika aspekter av deras vardagsliv. Jag disputerade 2009 på en avhandling om Vardagslivet för de allra äldsta; Äldre personers dagliga göranden samt innehav och användning av teknik.

Avhandlingens engelska titel:
Everyday life amongst the oldest old - descriptions of doings and possession and use of technology.

Frågor kring vardagsliv, teknik och kvarboende är det som jag även efter min disputation fortsatt arbeta med. Forskningen är framförallt av kvalitativ karaktär för att lyfta de äldres egna perspektiv på dessa frågor. Teknik anses kunna underlätta kvarboende och det dagliga livets aktiviteter för äldre personer och förväntas kunna bidra till bibehållen hälsa och ett friskt och aktivt åldrande.

Tingens betydelse

I projektet ”Att skingra hemmet. Tingens förändrade betydelse under livets sena skeden och övergångar” som genomfördes i samverkan med forskare inom Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) studerade vi hur vändpunkter som har med åldrandet, döendet och döden att göra aktualiserar förändringar av hemmet och tingen, det vill säga att den äldre själv och dennes anhöriga måste avveckla eller upplösa det hem som en gång skapats.

I det delprojekt jag tillsammans med Jan-Erik Hagberg vid NISAL (numera ASC) genomförde undersöktes hur personer i den allra äldsta åldersgruppen (85+) resonerar om och agerar kring utsortering av föremål i det egna hemmet.

Jag är verksam inom forskningstemat Aktivitet och delaktighet bland äldre personer, som tillhör Arbetsterapiforskningen vid ISV och AT.

Undervisning

Den undervisning jag bedriver sker huvudsakligen inom Arbetsterapeutprogrammet vid Campus Norrköping. Jag är kursansvarig för kursen Arbetsterapi inom äldreområdet, på avancerad nivå, verkar som examinator i grundutbildningens termin 2 samt handleder och examinerar examensuppsatser. 

Jag föreläser också på Sjuksköterskeprogrammets termin 5 om perceptionsstörningar och hur det kan påverka våra dagliga liv.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningstemaVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Samarbete med Testmiljö NorrköpingVisa/dölj innehåll

För närvarande arbetar jag tillsammans med Professor Katarina Hjelm och universitetslektor Annika Öhman i ett projekt som vi kallar "Kan jag klara det här? – teknik, hälsa och åldrande och äldre-äldre".

Projektet sker i samarbete med projektet Testmiljö Norrköping och dess projektledare Ann-Christine Larsson. Syftet med projektet är att studera hemmaboende äldre-äldre personers (+80 år) förväntningar på och användning av teknik för att underlätta kvarboende och det dagliga livet/aktiviteter.

I testmiljön får ett antal äldre personer utbildning i/prova surfplattor och applikationer, denna teknik är tänkt att bidra till ökad trygghet, ökad social kommunikation och främja oberoende.

Testmiljö Norrköping

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Nyutgiven bokVisa/dölj innehåll

Vardagsteknik och äldre personer

Teknik påverkar äldre personers vardagsliv i stor omfattning. Men hur ser de äldre på teknikens möjligheter att underlätta vardagen? Vardagsteknik och äldre personer handlar om den grupp av äldre som fortfarande bor i eget, ordinärt boende och i stort sett klarar sin vardag utan hjälpinsatser. Boken beskriver hur teknik kan påverka möjligheter till aktivitet och delaktighet och varför viss teknik kan vara enklare eller svårare att hantera.

Utgivningsår: 2015

Förlag: Studentlitteratur

Debattartikel om äldre personers rehabilitering

Tre förslag för bättre rehabilitering av äldre

Dagens Samhälle Debatt, 2012-02-07,

Uppdrag och akademisk examenVisa/dölj innehåll

Uppdrag

• Vice ordförande i kursplanekommittén vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

• Ledamot i Äldreutskottet inom Sveriges Arbetsterapeuter fr.o.m. 201101

• Kandidat till COTEC Register of Experts (Council of Occupational Therapists for the European Countries) 2015.


Akademisk examen

• Leg Arbetsterapeut 1989

• Filosofie magisterexamen 1998

• Medicine doktorsexamen 2009

PublikationerVisa/dölj innehåll

Urval av publikationerVisa/dölj innehåll

Samarbete med forskare inom arbetsterapiVisa/dölj innehåll

Extern samarbetspartnerVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll