20 november 2022

Närstående till patienter som drabbas av hjärtstopp ska erbjudas att närvara vid hjärtlungräddningen på sjukhus. Men det är en fråga som delar vårdpersonalen. Annette Waldemar får Lions doktorandanslag 2022 för att utforma och studera ett utbildningsmaterial till svensk sjukvård.

kvinnlig forskare, porträtt.
Foto: Ulrik Svedin Ulrik Svedin
- Jag blev väldigt glad och stolt över anslaget. Jag uppskattar det Lions gör och har sett dem som en förebild för hjälpverksamhet då de täcker in så många områden och arbetar både nationellt och internationellt. Att få ett anslag från Lions kändes som ett privilegium, säger Annette Waldemar.

Årligen inträffar drygt 2 500 hjärtstopp på svenska sjukhus. Knappt var tredje person överlever och blir utskriven från sjukhuset. Studier har visat att närstående ofta har en önskan om att få närvara under hjärtstoppet och återupplivningsarbetet.

- Att få information om den närståendes tillstånd är viktigt. Det underlättar den närståendes acceptans av utgången efter HLR. Därför rekommenderas det i de svenska etiska riktlinjerna kring HLR att närstående ska erbjudas närvara. Det är viktigt att personal avsätts för att ta hand om närstående som önskar närvara och för att kontinuerligt informera dem om vad som händer. Dock efterföljs inte de riktlinjerna på många sjukhus, säger Annette Waldemar.

I sina doktorandstudier har Annette Waldemar dokumenterat anhörigas och vårdpersonals erfarenheter och syn på närstående bevittnad hjärtlungräddning (NBHLR). Det visar sig att vårdpersonal generellt sett är negativt inställda till närståendebevittnad hjärtlungräddning (NBHLR), samt att läkare är mer skeptiska till detta än sjuksköterskor.
- Många tror att närstående kan ta skada av att närvara och att situationen kan vara skrämmande och traumatisk. Personalen hänvisar också ofta till att de inte har någon utbildning i att hantera en HLR situation med anhöriga på plats.

Med de studierna i bakgrunden ska man nu utveckla en webbaserad utbildning för vårdpersonal. Annette Waldemars senaste studie får anslag från Lions forskningsfond. I den studien ska hon undersöka om utbildningen kan öka vårdpersonalens tilltro till den egna förmågan att hantera en HLR-situation där anhöriga är närvarande. Men studien ska också ge svar på om en utbildningsfilm kan öka tilltron till närståendebevittnad hjärtlungräddning.

- Filmen är tänkt att bli gratis utbildningsmaterial för vårdpersonal. Min förhoppning är att denna ska ses av all vårdpersonal för att förbättra omhändertagandet av patient och närstående i en hjärtstopp-situation. Jag hoppas och att de evidensbaserade riktlinjer som redan finns kring närståendebevittnad HLR ska börja efterföljas inom sjukvården, säger Annette Waldemar.

Vad betyder Lions-anslaget för dig och dina studier?
- Det betyder mycket för det hjälper till att finansiera min sista delstudie så jag kan bli klar med mitt doktorandprojekt.

Vad drivs du av i din forskning?
- Att förbättra möjligheterna för patienter och närstående att få vara delaktiga vid svåra situationer som uppstår i vården tex vid ett hjärtstopp. Att patienter och närstående inkluderas och blir väl omhändertagna, jag drivs av mottot ”Allt vad du vill att människor ska göra för dig, ska du göra för dem”.

Kontakt

Relaterat innehåll