19 december 2018

Energimyndigheten anslår 40 miljoner kronor till etapp 3 inom Biogas research center, BRC. Tillsammans med anslag från LiU och SLU samt medverkande medlemmar innebär det att BRC får 120 miljoner kronor för de kommande fyra åren – 50 procent mer än i etapp 2.

Mats Eklund, föreståndare BRCFlera regioner finns med som partner i BRC:s tredje etapp. "Biogas är en angelägenhet för hela Sverige", konstaterar Mats Eklund. Bild: Mikael Sönne

Lovord från myndigheten

BRC:s föreståndare Mats Eklund är både glad och lättad. Energimyndighetens beslut innebär att verksamheten växer med en gren på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och två nya forskningsområden – användning av digestat (restprodukter) vid biogasproduktionen samt policys och scenarier inom biogasområdet.

Beslutet innehåller också en rad uppskattande omdömen om verksamheten vid LiU. BRC har utvecklats till ett ”dynamiskt kompetenscentrum” som på ett ”vetenskapligt stringent sätt” hanterar en rad mycket olika forskningsfrågor. Centret bedöms ge tydliga bidrag till energiomställningen i Sverige.

- Jag brukar själv säga att vi sysslar med allt från statsvetenskap till molekylärbiologi. Det är inte många forskningscentra som kan säga det, konstaterar Mats Eklund.

- Vi jobbar tvärsektoriellt både inom universitetet och gentemot våra partners. Det är inte alltid lätt, men i bästa fall gör den forskningen både bättre och mer relevant.

Etapp 2 pågick i fyra år och avslutades i november 2018. Vilka är de viktigaste resultaten?

- Vår system- och samhällsforskning visade att biogaslösningar är väldigt bra på att skapa olika värden i ett lokalt och regionalt sammanhang. Men det är samtidigt en väldigt stor organisatorisk utmaning att implementera de här lösningarna. Bra, men råddigt, skulle man kunna säga.

Mats Eklund, föreståndare BRCMats Eklund och Anna Brunzell kvitterar anslaget från Energimyndigheten. Bild: Mikael Sönne

- Vår processforskning visade att rötningsprocessen är oerhört komplex och fortfarande har mycket stor förbättringspotential, både när det gäller befintliga processer och nya substrat. Processförändringar i form av olika för- och efterbehandlingar har testats i samarbete med partners och samtidigt gynnat forskningen och företagen.

Och vad blir det viktigaste i etapp 3?

- På samhällsnivå är ett mål att på god vetenskaplig grund kunna visa biogasens stora värdeskapande och att vara med i processen där biogasens potential realiseras bättre i Sverige. Vi vill också medverka till att detta visas upp internationellt och att svenska företag kan göra mer affärer utomlands.

- När det gäller vetenskapliga mål vill jag att BRC blir mer av en rationell forskningsfabrik. Det betyder fler artiklar och avhandlingar och förhoppningsvis också nya anslag till nya projekt. Vi står på en bättre grund i dag än för fyra år sedan och det borde vara möjligt.

BRC:s etapp 3 inleds formellt i december 2018 och sträcker sig till och med november 2022.

Fakta etapp 3

• Forskningen i de två första etapperna utgick från att bidra med kunskap inom fem områden; Mer gas ur befintliga system, Nya substrat, Nya sektorer, Samverkan för bättre prestanda och Relevanta samhälleliga villkor. Forskningen bedrevs på olika nivåer och innehöll inslag av process/teknik, system och samhälle.

• I etapp 3 bedrivs forskningen inom sju områden: Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser; Ökat värde ur digestat (rötrester); Resurseffektiva värdekedjor för biogaslösningar; Biogaslösningars roll i bioekonomin; Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara biogaslösningar; Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy; Internationalisering av svensk kunskap och teknik inom biogas.

• Partners i etapp 3, utöver Energimyndigheten, LiU och SLU, är Tekniska verken, Scandinavian Biogas, Gasum, EON, Scania, Nordvästra Skånes renhållning, Wärtsilä Puregas solutions, Avfall Sverige, Borlänge Energi, Jönköping Biogas, Härnösands Energi och Miljö AB, Lantbrukarnas Riksförbund, Biototal, Econova, Rena Hav, Region Östergötland, Regionförbundet Kalmar Län, Region Gotland, Region Jönköpings län, Norrköpings kommun, Linköpings kommun

Läs mer:

BRC programbeskrivning etapp 3

BRC beslut etapp 3

Kontakt

Läs mer om forskningen