Fotografi av Mats Eklund

Mats Eklund

Professor

Jag är en generalist som ser miljöhänsyn som drivkrafter för innovation och tillväxt, som utgör "ryggraden" av välfärdssamhället.

Från miljöhistoria till industriell symbios

Mitt arbete handlar om att underlätta utveckling och spridning av hållbara lösningar som knyter ihop olika sektorer för ekonomisk och miljömässig nytta. Biogaslösningar och innovation genom industriell symbios är två områden jag verkar inom.

Min forskarkarriär innehåller många olika forskningsområden med den gemensamma nämnaren av samspelet mellan mänskliga aktiviteter och miljön. Min tidiga forskning fokuserade på miljöhistoria och industriella material- och substansflöden och dessas dynamik. Efter disputationen har jag fortsatt studera samspelet mellan flöden och förråd av material och dessas effekter under rubriker som miljökonsekvensbedömning, substansflödesanalys, miljösystemanalys, materialhantering i infrastruktur, avfalls- och återvinningsstrategier, ”urban and landfill mining” och industriell symbios i skogsindustrin.

Långsiktiga samarbeten med industri och svenska städer

Samhällets institutionella villkor har en stor betydelse för utvecklingen av mer hållbara industriella aktiviteter. Jag är därför engagerad i den samhälleliga diskussionen om villkoren för de företag som bygger sin verksamhet på sekundära resurser. Jag har långvariga, goda relationer med företag som Stena Metall, Tekniska Verken, Econova, Biototal, E.ON och flera svenska städer vilket gagnar forskningen genom att stärka dess relevans och genomslag.

Samverkan och uppdrag

  • Styrelseuppdrag i Econova, ett miljöföretag inom områdena återvinning, energi och trädgård som omsätter 650 miljoner kr.
  • Initiativtagare till och ansvarig för strategiska samarbeten mellan Linköpings universitet med Stena Metall och Tekniska Verken.

Föreläsning

Industriell och urban symbios - svaret på flera hållbarhetsutmaningar

Föreläsning med Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik.

Nyheter

Renhav visar upp sin biogasanläggning under Biogasresan 2021.

Kompetenscentrum för biogas – en tidig julklapp från Energimyndigheten

Energimyndigheten har beviljat ansökan om en ny femårsperiod för Biogas Research Center. Linköpings universitet är värd för kompetenscentret där Sveriges Lantbruksuniversitet samt ett 50-tal företag och offentliga organisationer även ingår.

Illustration av Händelö industripark.

Cirkulär ekonomi i praktiken på Händelö

LiU utvecklar biobaserad och cirkulär ekonomi genom en symbios mellan Händelö Eco-Industrial Park och Norrköpings kommun. Projektet är ett världsledande exempel i hur industrin och staden kan använda sina resurser och avfall i ett kretslopp.

bild på tekniska verken

The Industrial Ecology Research Programme 2007-2019

Forskningsprogrammet handlar om hur industrier kan samverka och ta vara på varandras restprodukter så att avfallet från ett företag blir råvaran i ett annat.

Forskning

Biogaslösningar och grön innovation genom industriell symbios

Jag är föreståndare och vetenskaplig ledare för Biogas Research Centre där jag ansvarar för utbyten och integration av kunskap mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan akademi och industri. Centrumets syfte är att bidra till utvecklingen av resurseffektiva biogaslösningar genom forskning, interaktion och kommunikation. Verksamheten bygger på en samverkansarena med drygt 20 privata och offentliga organisationer tillsammans med åtta forskargrupper som spänner över områden från statsvetenskap till molekylär bioteknik.

Forskningen inom området industriell symbios handlar om aktiviteter som ökar den ekonomiska och miljömässiga nyttan genom långsiktiga, lokala industrisamarbeten. I fokus står värdehöjande genom förädling och utbyten av bi-produkter, energisamarbeten och den innovation som uppstår som ett resultat av industrisamarbetena. Forskningen handlar dels om att kartlägga och synliggöra sådana samarbeten men också att bättre förstå under vilka villkor de kan utvecklas.

Aktuell forskning

Publikationer

2024

Marcus Gustafsson, Stephanie Cordova, Niclas Svensson, Mats Eklund (2024) Climate performance of liquefied biomethane with carbon dioxide utilization or storage Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 192, Artikel 114239 Vidare till DOI

2023

Mats Eklund (2023) Introduktion till stora tekniska system Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 181-187
Mats Eklund (2023) Industrisamhällets framväxt, struktur och miljöpåverkan Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 189-194
Stephanie Cordova, Marcus Gustafsson, Mats Eklund, Niclas Svensson (2023) What should we do with CO₂ from biogas upgrading? Journal of CO2 Utilization, Vol. 77, Artikel 102607 Vidare till DOI

2022

Stephanie Cordova, Marcus Gustafsson, Mats Eklund, Niclas Svensson (2022) Corrigendum to "Potential for the valorization of carbon dioxide frombiogas production in Sweden" [J. Clean. Prod. 370 (2022) 133498] Journal of Cleaner Production, Vol. 378, Artikel 134392 Vidare till DOI

Undervisning

Jag utbildar främst inom områdena industriell ekologi, industriell symbios och biodrivmedel på olika civilingenjörsprogram. Dessutom möter jag studenter i tidiga årskurser där jag introducerar områdena naturresurser och stora tekniska system. Jag handleder och examinerar flera examensarbeten varje år.

I forskarutbildningen handleder jag flera doktorander på sin resa mot att bli självständiga forskare.

 

Organisation