Från miljöhistoria till industriell symbios

Mitt arbete handlar om att underlätta utveckling och spridning av hållbara lösningar som knyter ihop olika sektorer för ekonomisk och miljömässig nytta. Biogaslösningar och innovation genom industriell symbios är två områden jag verkar inom.

Min forskarkarriär innehåller många olika forskningsområden med den gemensamma nämnaren av samspelet mellan mänskliga aktiviteter och miljön. Min tidiga forskning fokuserade på miljöhistoria och industriella material- och substansflöden och dessas dynamik. Efter disputationen har jag fortsatt studera samspelet mellan flöden och förråd av material och dessas effekter under rubriker som miljökonsekvensbedömning, substansflödesanalys, miljösystemanalys, materialhantering i infrastruktur, avfalls- och återvinningsstrategier, ”urban and landfill mining” och industriell symbios i skogsindustrin.

Långsiktiga samarbeten med industri och svenska städer

Samhällets institutionella villkor har en stor betydelse för utvecklingen av mer hållbara industriella aktiviteter. Jag är därför engagerad i den samhälleliga diskussionen om villkoren för de företag som bygger sin verksamhet på sekundära resurser. Jag har långvariga, goda relationer med företag som Stena Metall, Tekniska Verken, Econova, Biototal, E.ON och flera svenska städer vilket gagnar forskningen genom att stärka dess relevans och genomslag.

Samverkan och uppdrag

  • Styrelseuppdrag i Econova, ett miljöföretag inom områdena återvinning, energi och trädgård som omsätter 650 miljoner kr.
  • Initiativtagare till och ansvarig för strategiska samarbeten mellan Linköpings universitet med Stena Metall och Tekniska Verken.

Föreläsning

Industriell och urban symbios - svaret på flera hållbarhetsutmaningar

Föreläsning med Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik.

Nyheter

Forskning

Biogaslösningar och grön innovation genom industriell symbios

Jag är föreståndare och vetenskaplig ledare för Biogas Research Centre där jag ansvarar för utbyten och integration av kunskap mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan akademi och industri. Centrumets syfte är att bidra till utvecklingen av resurseffektiva biogaslösningar genom forskning, interaktion och kommunikation. Verksamheten bygger på en samverkansarena med drygt 20 privata och offentliga organisationer tillsammans med åtta forskargrupper som spänner över områden från statsvetenskap till molekylär bioteknik.

Forskningen inom området industriell symbios handlar om aktiviteter som ökar den ekonomiska och miljömässiga nyttan genom långsiktiga, lokala industrisamarbeten. I fokus står värdehöjande genom förädling och utbyten av bi-produkter, energisamarbeten och den innovation som uppstår som ett resultat av industrisamarbetena. Forskningen handlar dels om att kartlägga och synliggöra sådana samarbeten men också att bättre förstå under vilka villkor de kan utvecklas.

Publikationer

2023

2022

Undervisning

Jag utbildar främst inom områdena industriell ekologi, industriell symbios och biodrivmedel på olika civilingenjörsprogram. Dessutom möter jag studenter i tidiga årskurser där jag introducerar områdena naturresurser och stora tekniska system. Jag handleder och examinerar flera examensarbeten varje år.

I forskarutbildningen handleder jag flera doktorander på sin resa mot att bli självständiga forskare.

 

Organisation