30 oktober 2018

Hur förebygger man sjukdomar i två amerikanska sjukvårdssystem? Och vilka slutsatser kan man dra för svensk sjukvård? Det är frågeställningen i den här rapporten.

undersökning blodtryckBild: Rawpixel/ Unsplash

Två olika vårdsystem

I rapporten undersöker författarna empiriskt hur man försöker utveckla och vidmakthålla lösningar på Southcentral Foundation (SCF) och Intermountain Healthcare (IH), två vårdsystem i USA.

De studerade verksamheterna arbetar aktivt med sjukdomsförebyggande arbete, men utifrån delvis olika utgångspunkter. En viktig skillnad är att medan Intermountain Healthcare successivt, med nya initiativ, utökar sitt uppdrag, så ligger det sjukdomsförebyggande arbetet redan inbäddat i Southcentral Foundations grundläggande idé för primärvården. 

helixdagen 2018Mattias Elg, föreståndare Helix och en av rapportförfattarna. Bild: Mikael Sönne

Fyra viktiga dimensioner av hur man i de två fallen arbetar med sjukdomsförebyggande presenteras i studien, nämligen:

  • strategiskt styrnings- och ledningsfokus på frågorna
  • lärande om sjukdomsförebyggande arbete i vårdens vardag
  • skapande av tekniska stödsystem och processer som underlättar det sjukdomsförebyggande arbetet i vardagen
  • vikten av att genom fysisk design av vårdens arbetsplatser underlätta integration av arbetsmoment och tekniska stödsystem och därigenom genomförandet av strategier för sjukdomsförebyggande arbete.

Strategisk uppgift

Såväl Intermountain Healthcare som Southcentral Foundation har visioner som betonar vikten av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamheter, vilket för båda innebär att det strategiska styr- och ledningsarbetet också har fokus på sjukdomsförebyggande arbete som en naturlig del i verksamhetens uppdrag.

vetenskaplig rapport

Att man även prioriterar resurser för förbättringsarbete och forskning med inriktning mot sjukdomsförebyggande skapar också förutsättningar för långsiktighet.

Både SCF och IH arbetar mycket aktivt för att skapa tekniska stödsystem och processer som underlättar arbetet i vardagen. Ett uttryck som används är ”det ska vara lätt att göra rätt” och i de amerikanska fallstudierna arbetas det aktivt med att identifiera lösningar som faktiskt gör det lättare att göra rätt.

Sammanfattningsvis, baserat på  reflekterade iakttagelser i de två amerikanska organisationerna, finns det en rad möjligheter till tips och råd som kan underlätta det svenska arbetet för sjukdomsförebyggande. Dessa sammanfattas i följande punkter:

  • Ha en strategisk avsikt – De sjukdomsförebyggande insatserna har strategisk betydelse i de båda studerade vårdsystemens arbete. Ägarskapet i vårdsystemens ledningar är påtagligt.
  • Säkra resurser – framförallt säkerställande av kompetens – behöver prioriteras för att kunna hantera uppdrag som omfattar sjukdomsförebyggande insatser.

  • Balansera styrningen – Frågan om detaljstyrning av de sjukdomsförebyggande insatserna är komplex och hanteras olika på SCF och IH.

  • Arbeta behovsstyrt med utgångspunkt i kunskap om patientens problem – Analyser av behov hos befolkningen spelar en viktig roll i hur uppdragen formuleras.

  • Utveckla kompetens i förbättringskunskap – Både SCF och IH har bred kunskap om hur man driver förbättringsarbete på säkra och effektiva sätt.

  • Konstnärligt utvärdera insatser för sjukdomsförebyggande – De insatser som görs för att förebygga sjukdom behöver utvärderas ur flera perspektiv.

Kontakt

Läs rapporten här