Presentation

Min forskning handlar om förutsättningar och modeller för att framgångsrikt driva kvalitets- och verksamhetsutveckling både i privata och offentliga organisationer. Min forskning berikar kunskaper om organisering av verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbete och hur organisationer kan involvera kunder i utvecklingen och hur mätetal kan användas för kvalitetsutveckling.

Mitt forskningsresultat har bidragit till bättre jämförelser av vård i olika landsting, högre kvalitet i industriell produktion inom energi, miljö och livsmedel. Att kunna mäta prestationer och resultat är avgörande för att analysera produktionsprocesser och driva förbättringsarbete. Förbättringsarbete bidrar bland annat till god hushållning med resurser, hållbar utveckling och bättre arbetsmiljö för anställda och kunder.

Mätetalsbaserat kvalitets- och förbättringsarbete

Mätetalsbaserat kvalitets- och förbättringsarbete får idag genomslag i allt fler verksamheter och blir allt viktigare för ledarskap och styrning. I verksamhetsnära forskning analyseras kvalitets- och utvecklingsarbete för att utveckla och pröva nya metoder. Mätetal och statistisk analys är en viktig grund för sådan metodutveckling, där min forskning har bidragit till synliggörande av variationer i produktion och andra processer. Sådana metoder hjälper organisationer att översätta abstrakta mätetal till konkreta förändringar och kvalitetshöjande åtgärder.

Förbättrings- och kvalitetsarbete inom sjukvård

I samarbete med läkare och sjuksköterskor har jag utvecklat metoder för kvalitetsarbete inom sjukvård både i patientnära individsammanhang och för så kallade öppna jämförelser på nationell nivå. Som forskningsledare och numera centrumchef för HELIX fogas erfarenheter av kvalitetsforskning samman med pedagogisk och organisationsteoretiska modeller med nytta för ett hållbarare arbetsliv. Forskningen vid HELIX bygger på interaktiv samverkan med företag, kommuner, landsting och arbetsmarknadsorganisationer i regionen. 

Jag är en efterfrågad föreläsare och bidrar kontinuerligt till kunskapsutveckling inom företag, kommuner och landsting samt för studenter vid flera av universitets fakulteter. Min forskning har förutom omfattande internationella vetenskaplig publicering presenterats i läroböcker och handböcker för praktiker. 

Forskning

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Organisation