Fotografi av Ragnhild Löfgren

Ragnhild Löfgren

Utbildningsråd

Jag är utbildningsråd med övergripande ansvar för utbildningsfrågor.

Utbildningsråd

Jag är utbildningsråd med övergripande ansvar för utbildningsfrågor.

Som utbildningsråd arbetar jag nära universitetsledning och fakulteter med inriktning mot utbildningsfrågor. Jag arbetar med att utveckla och verkställa övergripande strategier för utbildning där Linköpings universitets gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning är en viktig och central del. Jag bidrar också med sakkunskap rörande regelverk och förordningar för högre utbildning.

Jag har lång erfarenhet som lektor vid LiU och är docent i naturvetenskapernas didaktik. Mina forskningsintressen handlar om prov och bedömning i grundskolan, med speciellt fokus på elevers erfarenheter av att bli bedömda, få betyg och göra nationella prov.

CV och uppdrag

  • Proprefekt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid LiU, 2013-1017.
  • Programansvarig utbildningsledare för grundlärarprogrammet, 2011-2013.
  • Ordinarie ledamot i styrelsen för utbildningsvetenskap, 2009-2011.
  • Avdelningschef vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid LiU, 2006-2008.

Publikationer

2021

Alma Jahic Pettersson, Lena Tibell, Ragnhild Löfgren (2021) 'The brain needs nutrition': pupils' connections between organizational levels NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 17, s. 48-63 Vidare till DOI

2020

Johanna Andersson, Ragnhild Löfgren, Lena Tibell (2020) What's in the body? Children's annotated drawings Journal of Biological Education, Vol. 2, s. 176-190 Vidare till DOI

2019

Ragnhild Löfgren (2019) Feedback som grund för olika positioner i kemiundervisningen Formativ bedömning: utmaningar för undervisningen, s. 206-223
Ragnhild Löfgren, Håkan Löfgren, Viveca Lindberg (2019) Pupils perceptions of grades: a narrative analysis of stories about getting graded for the first time Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Vol. 26, s. 259-277 Vidare till DOI

2018

Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren, Johan Samuelsson (2018) "Ni blir inte betygsatta… det är lärarna som blir det": En liten berättelse om press och eget ansvar som en del av den stora framgångsberättelsen Berättelser: Vänbok till Héctor Pérez PrietoAnnica, s. 105-115
Kristina Danielsson, Ragnhild Löfgren, Alma Jahic Pettersson (2018) Gains and losses: metaphors in chemistry classrooms Global developments in literacy research for science education, s. 219-235 Vidare till DOI
Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren, Héctor Pérez Prieto (2018) Pupils' enactments of a policy for equivalence: Stories about different conditions when preparing for national tests European Educational Research Journal, Vol. 17, s. 676-695 Vidare till DOI

2017

Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren (2017) Motståndskraft i berättelser om betyg och föräldrar Att ständigt bli bedömd: elevers berättelser om betyg och nationella prov, s. 51-65
Ragnhild Löfgren, Håkan Löfgren, Viveca Lindberg (2017) Betygens betydelse: nu och i framtiden Att ständigt bli bedömd: elevers berättelser om betyg och nationella prov, s. 35-50
Ragnhild Löfgren (2017) Betydelsen av att visa upp goda resultat på de nationella proven i NO Att ständigt bli bedömd: elevers berättelser om betyg och nationella prov, s. 125-138

Nyheter

Naturvetenskaplig didaktik och lärande i klassrummet

Föreliggande projekt belyser grundskolans naturvetenskapliga
komma åt hur och när ämnesdidaktik uppträder i klassrummet. 

Vad är ämnesspecifik lärarskicklighet? Vad är det för kunskaper, erfarenheter och förmågor som styr läraren? Har detta med ämnesinnehåll att göra? Vi vill studera naturvetenskapliga lektionsse­kvenser för att illustrera och undersöka de faktiska lärprocesser som skapas i klassrummet.

Vi har i tidigare klassrumsstudier funnit att läraren lägger stor möda vid att skapa goda relationer i klassrummet och sammanhang för undervisningen. Han/hon månar om eleverna och försöker skapa trygga miljöer (Berg, Löfgren & Eriksson, 2007). Däremot var det få tillfällen då läraren i sitt agerande och samtal behandlade ämnet och ämnesdidaktiska frågor (Hultman, Löfgren, Schoultz, 2012). Då läraren arbetar med starkt styrda material som t.ex NTA verkar detta vara extra tydligt (Löfgren, Schoultz, Hultman & Björklund, 2013).

Vi ställer oss därför frågan, vad är det som styr lärarens agerande i klassrumspraktiken? Är det ämnesdidaktisk kunskap eller är det beprövad erfarenhet som tar överhand?  Vi visar i en klassrumsstudie från danska och svenska kemiklassrum att engage­rande naturvetenskapliga samtal uppnås tack vare lärarnas för­måga att hela tiden förhandla med eleverna (Löfgren, R., Johnsson, K., Schoultz, J., Domino Østergard, L., 2014). Det naturveten­skapliga innehållet synliggörs i kommu­nikationen och växer fram ur interaktionerna mellan lärare och eleverna. Eleverna i studien får ta del av den naturvetenskapliga processen och det kan ses som ett för­ändrat deltagande som möjliggör för eleverna att delta i en na­turvetenskaplig praktik. 

Program jag undervisar på

Relaterat innehåll