Postdoktoralt stipendium får ges till utländska medborgare med doktorsexamen/motsvarande förvärvad i annat land än Sverige och får utgå för högst två år från LiU.

Ett stipendium för postdoktoral utbildning får ej bestå enbart i ett forskningssamarbete med ömsesidigt utbyte av metod- och teknikkunnande utan måste ha mycket tydligare utbildningsinslag med avseende på den gästande stipendiaten. I utbildningsplanen ska det vara mycket klart definierat vad som ska uppnås.

Kungörelse och belopp

Stipendiet ska kungöras i 5-21 arbetsdagar. Handläggningstiden uppgår till minst 3 veckor innan första utbetalningen kan ske med reservation för fördröjning på grund av eventuellt uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Stipendiebeloppet uppgår till 25 000 kr per månad.

Inrättande

Begäran om inrättande av postdoktoralt stipendium görs av handledaren och skickas till personalsamordnare som kungör stipendiet efter beslut av prefekt.

Sökande samt beslut

Sökanden skickar ansökan till personalsamordnare och beslut fattas av prefekt.

Blanketter

Riktlinjer

Stipendier vid BKV