Kurserna delas upp i obligatoriska eller valbara forskarutbildningskurser. Utöver de kurser som annonseras här finns även ett utbud av kurser som ges inom ramen för forskarskolor eller som finansieras av institutionerna.

För doktorsexamen krävs 30 hp och för licentiatexamen 18 hp. För doktorander antagna före 2013-11-01 som ej ändrat studieplan gäller tidigare regelverk. Kontakta respektive forskarutbildningsstudierektor för ytterligare information.

Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska för forskarstuderande vid Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. De ges varje termin.

Just nu är den här sidan under uppbyggnad och kurserna är inte öppna för ansökan. Vi beräknar att öppna för ansökan i början på februari. Mer information kommer.

Terminsöversikter

Planera dina kurser med hjälp av dessa terminsöversikter

Generell information

Förkunskapskrav och antagning

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har:

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Följande prioriteringsordning tillämpas vid antagning:

  1. Antagna forskarstuderande vid Medicinska fakulteten eller forskarstuderande antagna vid fakultetsövergripande forskarskola inom LiU.
  2. Antagna forskarstuderande vid LiU
  3. Antagna forskarstuderande vid andra universitet

Deltagande av andra än ovanstående grupper kan endast ske i mån av plats.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Betygsskala

Godkänd eller Underkänd
De här uppgifterna gäller generellt för alla forskarutbildningskurser vid Medicinska fakulteten. Om någon kurs har avvikande krav framgår det i informationen om respektive kurs, samt i respektive kursplan.

Kursutbud

Övrigt

Kontakt