Kunskapsbron

Ta del av kunskap och rådgivning kring hur du utvecklar ditt företag genom att delta i Kunskapsbrons utvecklings- och fördjupningsprogram. Du får rådgivning av affärscoacher på Almi, får ta del av kunskap och lärande från forskare och lärare vid Linköpings universitet och ett nätverk där du kan byta erfarenhet med andra deltagande företagare.

Kunskapsbron är en unik satsning som kopplar ihop LiU med små- och medelstora företag i Östergötland. Projektet, som är ett samarbete mellan LiU och Almi Östergötland, balanserar företagens behov av att utvecklas med universitetets behov att samverka med näringsliv för ökad relevans inom forskning. Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker LiU:s koppling till det regionala näringslivet och bidrar till tillväxt hos företagen.

Ditt företag får möjlighet att växa, utvecklas och bli mer konkurrenskraftig genom att delta i Kunskapsbron. Du får även ta del av utökat stöd inom ett fördjupningsprogram där du samverkar med en eller flera LiU-forskare.

Kontakta Susanne Petterson vid LiU eller Helene Nord på Almi Östergötland om är intresserad av att delta eller vill ha mer information.


Att vara företagare är att se möjligheter. Gör det genom att använda de otroliga möjligheter som både ALMI och LiU erbjuder.
Christer Hallin, Hallins verkstäder

Delta i Kunskapsbron som forskare eller lärare

Som forskare eller lärare vid LiU får du genom att delta i Kunskapsbron möjlighet att bygga nätverk med små- och medelstora företag i Östergötland för kommande forskningsprojekt. Du får möjlighet att nyttiggöra din forskning och bidra till regional utveckling. Att delta i Kunskapsbron ger även möjlighet att utforma skarpa studentcase och få kontakt med presumtiva gästföreläsare.
Min målsättning som forskare är att bidra med kunskaper som kan leda till hållbar utveckling i arbetslivet. Detta är dock inget som sker per automatik, utan kräver ett nära samarbete mellan forskare och företag. Genom att tillsammans identifiera forskningsbehov och problem kan relevansen och nyttiggörandet av forskningen byggas in redan från början.
Andreas Wallo, Biträdande professor Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Välkommen till slutkonferens 7 juni 2023

Kunskapsbron - styrkan att utvecklas tillsammans

Välkommen till en eftermiddag fylld med inspiration, firande och mingel!

Almi och Linköpings universitet välkomnar dig som är företagare eller forskare till en konferens där vi  summerar tre framgångsrika år i samverkansprojektet Kunskapsbron. Under dagen får du ta del av de möjligheter och erfarenheter som utvecklats mellan forskare och små- och medelstora företag i Östergötland. Glädjande kan vi se hur framtida samarbete skapats mellan forskare, studenter och företag, något som stärker Östergötland som region. 

 

Smakprov ur programmet:

Det livslånga lärandet rustar oss till att klara av olika förändringar i samhället
Erica Byström berättar om vikten av livslångt lärande och hur det kan rusta individer och organisationer att möta de omställningar och förändringar som samhället står inför. Erica är enhetschef vid Uppdragsutbildningsenheten vid Linköpings universitet.

Framtidens utmanade möjligheter för småföretagen
Lars Eidenvall från Kairos future ger oss inspel kring framtidens utmanade möjligheter för småföretagen. Lars är seniorkonsult och ansvarig för forskning, analys, och teknikutveckling på Kairos Future med bred internationell yrkeserfarenhet från såväl akademi som näringsliv.

Samtal på scen mellan några av projektets deltagande forskare och företag
Lyssna på erfarenheter och nyttan med samverkan mellan företag och akademi.

Om konferensen

Datum: Ons 7 juni,  kl. 11.30–16.30

Pris: Kostnadsfritt
Kontaktinformation: sofia.persson@almi.se
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

Anmälan senast 1 juni.

 

Program inom Kunskapsbron

Här kan du läsa om programmen som erbjuds inom Kunskapsbron.

Våren 2023

Attraktiv arbetsgivare - har ni det som krävs? - start 8 februari

Att hitta och behålla rätt kompetens i företaget ses som en av de stora utmaningarna framåt, ett tillväxthinder för många och en viktig framgångsfaktor för de som lyckas.
I Almis samarbete med Linköpings universitet startar vi under våren ett program med fokus kring kompetensförsörjning. Unikt i detta samarbete är att företag och forskare/lärare möts tillsammans och skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte.

För vem?

Ett chefsprogram för dig som är ledare i ett företag med 5-50 anställda, alla branscher
Gruppen består av 8-10 tillväxtbolag från olika branscher, varje företag deltar med 1-2 personer

Vad får jag?
  • Kunskap som vilar på vetenskaplig grund för att arbeta operativt och strategiskt med att säkra den framtida kompetensförsörjningen.
  • Insyn i hur du kan samverka med studenter som genom sitt driv och nyfikenhet kan bidra med nya infallsvinklar.
  • En unik chans att utveckla dig och verksamheten tillsammans med forskare från LiU och andra ledare i länet.
  • Ovärderliga kontakter som ger nya infallsvinklar och idéer.
Hur går det till?

Programmet inleds med en kickoff där vi lär känna varandra. Fyra fysiska träffar under ledning av Almi och Linköpings universitet. Tre coachingstillfällen med rådgivare från Almi för ytterligare utveckling.

Vill du delta?

För mer information och anmälan kontakta: Helene Nord eller Pernilla Asmundsson.

 


Skapa affärsnytta med digitalisering - start 14 februari

Vad innebär digitalisering och digitala affärsmodeller? Hur påverkar de ditt företag? Hur skapar de möjligheter för din affär? Utveckla både dina egna kunskaper och ditt företags affärsmöjligheter genom att delta i vårt chefs-program som drivs i samverkan mellan Almi och LiU.

Mål

Deltagande företag får kunskap om förutsättningar och metoder för att utmana och utveckla företagets befintliga affärsmodeller. Efter att du har deltagit i programmet ska du ha fått en grundläggande förståelse för och insikt i digitaliseringstrenderna och hur den skapar möjligheter för ditt företag och din affär. Du får också ett bra underlag kring vägval att ta beslut kring i din fortsatta digitaliseringsstrategi.

Innehåll

Programmet varvar inspirerande föreläsningar, konkreta övningar, gruppdiskuss-ioner och individuell coachning. Genom det unika samarbetet med Linköpings universitet får du ta del av den senaste forskningen. I den individuella rådgivningen av både Almi och forskare får du applicera de nya insikterna och kunskaperna på den egna verksamheten.
Programmet startar med en kickoff där gruppen lär känna varandra, därefter följer tre gruppträffar samt en återträff. Gruppträffarna kommer att ha följande teman:

  • Grundbegrepp som big data, machine learning och block chain mm. Vad de innebär och hur de har bäring på företag och affär.
  • Digitala affärsmodeller: vad det innebär och hur de tillämpas i praktiken.
  • Digitala kundresor: hur man kan underlätta värdeskapande tillsammans med kund med hjälp av digitalisering.

Allt arbete sker under sekretess och ni matchas in i en grupp där inga konkurrerande företag finns.

Film

Titta gärna på filmen som handlar där du kan se forskarna som ska delta i programmet.
Film: Skapa affärsnytta med digitalisering

För kontakt och anmälan

Hör av dig till Stefan Wilhelmsson eller Susanne Pettersson om du vill delta.

 


Hösten 2022

Fördjupningsprogram: Affärsnytta med visualisering - start 25 oktober 2022

Digitaliseringen, teknikutvecklingen och pandemins effekter påverkar hur företag vill visa upp sina produkter och tjänster för kunderna. Lär dig hur
visualisering kan underlätta kommunikation, information och utbildning i ditt företag och skapa affärsnytta.
• Med hjälp av visualisering kan ni förbättra er dialog och kommunikation med både leverantörer och kunder, vilket kan skapa möjligheter för ökad försäljning och bättre marknadsföring, eller bättre beslutsunderlag.
• Du har sannolikt investerat både pengar och tid i dina produkter och/eller din produktionsenhet. Men hur visualiserar du dem och visar upp dina unika förmågor? Detta program fokuserar på kostnadseffektiv visualisering i 3D med hjälp av den senaste tekniken och verktygen.
• Ta del av hur visualisering kan användas i utbildningen av din personal på plats i din verksamhet.

I programmet ingår: värdeanalys, kick-off, tre gruppträffar och två coachtillfällen. Alla träffar är på Visualiseringscenter C, Norrköping.

För mer information och anmälan, kontakta per.johannesson@liu.se 

Våren 2022

Chefsprogram med fokus på kompetensförsörjning

(Kompetensförsörjning – att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla personal)
I programmet kommer ni få kunskaper om hur ni kan arbeta med att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla personal. Ni kommer även få nya kunskaper till företaget med hjälp av extern kompetens och nya nätverk. Upplägget kommer att vara korta föreläsningar följt av gruppdiskussioner. Genom att delta i programmet kommer ni bland annat få ta del av:
• Forskningsbaserad kunskap som kan stärka företagens arbete med operativ och strategisk kompetensförsörjning.
• Genomgång av relevanta steg i kompetensförsörjningsflödet utifrån IN-I-UT-modellen.
• Erfarenhetsutbyte genom diskussion och reflektion.

Programmet passar företag med 5-30 anställda, alla branscher, gärna där kompetensförsörjning sköts av t ex Vd eller ekonomichef med huvudsaklig kompetens inom andra områden.
Vi startar med en kick-off därefter gruppträffar 24 mars, 21 april, 17 maj.

 

Ökad lönsamhet med fokus på kundnytta genom innovation

I programmet kommer vi att diskutera kring innovation och hur företag kan utveckla och paketera sina erbjudanden genom nya kombinationer av produkter och tjänster. Vi arbetar med att utveckla företagets affärsmodell och med att paketera affärsidén för att skapa kundnytta och höja ert företags lönsamhet. Efter genomgånget program så har ni mer kunskap om:
• Hur ni kan utveckla er affärsmodell för att öka lönsamheten
• Hur ni kan skapa förhöjd kundnytta och vinna nya affärer genom att paketera era nuvarande produkter och tjänster
• Öka er konkurrenskraft
• Skapa nya erbjudanden genom innovation

Programmet passar företag med 5-30 anställda, alla branscher.

Programmet startar med en kick-off  29 mars, därefter gruppträffar 22 april, 10 maj och 1 juni.

Tidigare program som erbjöds inom Kunskapsbron 2021

Våren 2021

Fördjupningsprogram: Produktionseffektivisering

Företag som går med i detta program får lära sig hur de kan planera och styra produktionen med bästa resursutnyttjande för att skapa bättre effektivitet och ekonomi i verksamheten. De får ta del av olika tekniker och metoder för att få produktionen att fungera bättre. Fokus ligger på förbättringsarbete, t ex 5 S, effektivitetsbaserad ledning (MRPII) och Leanbaserad ledning.

 

Utvecklingsprogram med fördjupning inom ledarskap

Passar företag med 15-249 anställda, alla branscher. Under fyra gruppträffar fokuserar vi på varumärkesledning för att stärka sin position på marknaden, innovation med fokus på affärsmodell, digitalisering och hållbart företagande. Därefter tre fördjupningsträffar med fokus på ledarskap.

Hösten 2021

Fördjupningsprogram inom cirkulär ekonomi

Under programmet får du lära dig mer om utmaningar och möjligheter inom cirkulär ekonomi och hur du kan stärka dina egna affärer samtidigt som du bidrar till att lösa några av samhällets hållbarhetsutmaningar. Du kommer också lära dig hur du kan öka konkurrenskraften genom att hitta en hållbar och effektiv lösning för din verksamhet genom återtillverkning. Återtillverkning innebär att man genom en industriell process förbereder använda produkter/komponenter för ytterligare en till användningsfas. Programmet passar etablerade företag i tillväxtfas med minst fem anställda samt företag som redan nu har en återtillverkningsprocess samt de som är intresserade av att utvärdera möjligheterna med detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmer om Kunskapsbron

Här har du möjlighet att titta på filmer som handlar om Kunskapsbron.

Om Kunskapsbron.

Denna film handlar om projektet Kunskapsbron.

Forskning från LiU och affärsutveckling från Almi.

Kunskapsbron tar företag till nästa nivå med forskare och lärare från LiU, & affärsutveckling, Almi.

Cirkulär affärsmodell och återtillverkning.

Denna film handlar om cirkulär affärsmodell och återtillverkning.

Kontakt

Samverkansmöjligheter