Inom vuxenutbildningen finns behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och genom det verksamheten. Behovet är mycket stort både på det övergripande planet och när det gäller nyanlända och flerspråkiga elever, vilka utgör en stor andel av eleverna inom vuxenutbildningen.

Nätverkens mål är att bidra till ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen och förbättrad utbildning för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Detta ska uppnås genom att deltagarna;

  • får ökade kunskaper om och ökad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet, både vad det gäller hela vuxenutbildningen hos respektive huvudman och nyanlända och flerspråkiga elevers lärande i vuxenutbildningen.
  • i högre grad identifierar styrkor och svagheter i sina verksamheter och bedömer och utvecklar kvaliteten utifrån det
  • får ökad kunskap om och kompetens i att stärka verksamhetens förändrings-kapacitet.

Nätverksträffar

Linköpings universitet ansvarar för att, i samarbete med Skolverket, planera och genomföra nätverksträffar med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och skolförbättring med de uppföljningar och analyser som de deltagande huvudmännen gör.

HT21 kommer det genomföras 4 nätverksträffar. Träffarna anordnas i första hand som halvdagar och digitalt.

Relaterad information