Presentation

Jag är universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet och undervisar främst på Yrkeslärarprogrammet och Folkhögskollärarprogrammet. Jag har även undervisning på Ämneslärarprogrammet 7-9 och gymnasiet samt handledning av examensarbeten i matematikdidaktik f-3, 4-6, i specialpedagogik och inom internationella mastersprogrammet Adult learning and global change.

Forskning

Matematikundervisning på yrkesprogram

Mitt främsta forskningsintresse är inom matematikundervisning på yrkesprogram. I min avhandling studerade jag relationen mellan matematikundervisning på yrkesprogram och matematikanvändning i arbetslivet med inritning på didaktiska frågor som rör matematikundervisningens organisering, innehåll och hur undervisningen kan relateras till yrkeselevernas blivande yrke. I min fortsatta forskning har jag fördjupat resultaten från avhandlingen genom att studera hur ett ämnesintegrerat arbetssätt där matematiklärare och yrkeslärare samverkar, påverkar elevernas lärande i matematik och yrkesämnen. Nuvarande forskningsprojekt görs tillsammans med Peter Frejd (Matematiska institutionen, LiU).

Skolutveckling

Jag är också intresserad av forskning som handlar om skolutveckling. Under 2017-18 har jag ett uppdrag som utvärderare av 30 skolutvecklingsprojekt i östra mellansverige inom projektet #jagmed som finansieras av Europeiska socialfonden.

Marknadiseringen av svensk vuxenutbildning – upphandlingseran

I forskningsprojektet studeras marknadisering, med fokus på det upphandlingssystem som initierades under satsningen på Kunskapslyftet (1997-2002) och som sedan har utvecklats inom svensk kommunal vuxenutbildning. Vi kommer att identifiera vilka konsekvenser ett upphandlingssystem får för hur vuxenutbildning organiseras, men även för lärarnas arbete och de vuxenstuderandes studievägar. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs 2018-2021. Medarbetare i projektet är Per Andersson, Andreas Fejes, Diana Holmqvist och Karolina Muhrman.

Publikationer

2022

Nyheter

Publikationer

Forskningsprojekt