Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskilt fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. 

Här finns både en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. Vi har också en yrkesdidaktisk inriktning som omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning har också sitt säte vid avdelningen.

En internationell prägel innebär att vi har omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter.

Grundutbildning

Inom avdelningen bedrivs omfattande grundutbildning. Dels finns folkhögskollärarprogrammet (F-programmet), som Linköpings universitet är ensamt om att kunna erbjuda i Sverige, och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns fristående kurser för den som vill utveckla sin kunskap om vuxnas lärande i bl a vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. En annan unik utbildning är the Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change.

Forskning

Forskningen vid avdelningen är omfattande och med varierande fokus riktad mot vuxnas lärande inom arenorna för vuxenutbildning, folkbildning, högre utbildning och det civila samhället. Inom avdelning finns även forskning om yrkesutbildning som behandlar yrkesutbildning för såväl vuxna som ungdomar inom gymnasieskolan. Här finns också forskningsprojekt och intresseområden som överbryggar eller sträcker sig utanför dessa sammanhang. Intresset för samspelet mellan olika intressen, särskilt fokus på lärande och på samspelet mellan utbildning och de studerandes vardagsliv och arbete är ett återkommande och gemensamt drag i den forskning som produceras vid avdelningen.

Inom avdelningen drivs även Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning, samt sekretariatet för den europeiska vuxenpedagogiska forskningsföreningen ESREA, European Society for Research on the Education of Adults. Avdelningen ansvarar också för den europeiska vuxenpedagogiska forskningstidskriften RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, och den nordiska forskningstidskriften om yrkesutbildning NJVET, Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Tillsammans med den arbetslivspedagogiska forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi är forskningen om vuxnas lärande vid IBL ledande i Sverige och framstående även internationellt. Internationell forskningssamverkan drivs bland annat med University of Technology i Sydney, University of Western Cape, Kapstaden, University of British Columbia, Vancouver, University of Stirling, Stirling.

Kontakt

Forskning

Utbildning

Uppragsverksamhet

Avdelningen genomför många uppdrag inom vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Det handlar om såväl uppdragsutbildningar som utvärderingar, utredningar och andra utvecklingsuppdrag. Uppdragen inom högre utbildning innebär även stora interna engagemang i universitetets Didacticum.

Information om uppdragskurserna ligger fortfarande på LiUs gamla webb. den hittar du här: http://www.ibl.liu.se/pedvux/uppdragsverksamhet?l=sv

Aktuella uppdragskurser

APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning
Folkhögskolans idé och pedagogik 7,5hp
Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 7,5hp
Validering i praktiken 7,5hp
Religionspedagogik med inriktning mot konfirmandarbete, 7,5 hp

Exempel på uppdragsutbildningar som vi erbjudit tidigare

Utbildning för handledare inom APL
Didaktik för yrkeshögskolan
Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Organisation i förändring, 7,5 hp

Forskarutbildning

Seminarieserier

Forskarseminariet vuxenpedagogik och folkbildning

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Relaterat innehåll

Medarbetare