Civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik passar dig som vill kombinera ett stort matematikintresse med ingenjörsyrket. Här läser du matematik och programmering och kan specialisera dig genom en teknisk inriktning. Utbildningens höga teoretiska och tekniska nivå är väl anpassad till arbetsmarknaden. Efter examen är du en möjliggörare och matematisk expert med teknisk spets.

Civilingenjör i teknisk matematik

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Behovet av civilingenjörer med goda kunskaper om matematisk modellering, databehandling, optimering och analys har ökat avsevärt inom många områden på arbetsmarknaden. Den snabba teknikutvecklingen har också ökat behovet av personer som kan formulera och hantera frågeställningar som kräver en matematisk förståelse, har programmeringskunskaper samt en förmåga att analysera och presentera komplexa data på ett tydligt sätt.

De tre första åren ger en bred grund i form av matematik, programmering och ingenjörsämnen. Du får tidigt erfarenheter av att formulera matematiska modeller för att lösa problem samt en bas av matematiska verktyg inom teknisk matematik, modellering, och beräkningar.

Flera masterprofiler och tekniska inriktningar

Inför de avslutande två åren är du väl bekant med de matematiska områdena och redo att välja någon av masterprofilerna Beräkningsmatematik och analys, eller Optimeringslära och matematisk statistik. Samtidigt väljer du också en teknisk inriktning, exempelvis maskininlärning, matematisk fysik, medicinsk modellering, eller miljölogistik. Under utbildningen deltar du i föreläsningar och seminarier på campus, där det även finns goda möjligheter att arbeta i grupp.

Utbildningen innehåller projektbaserade såväl som forskningsanknutna kurser. Tillsammans med studenter från andra civilingenjörsprogram får du delta i projekt och använda matematik i teknisk problemlösning, vilket ger nya perspektiv och kontakter. Du möter engagerade lärare som belönats med pedagogiska priser, brinner för sitt ämnesområde och får höga betyg i kursutvärderingar.

Matematik för hållbar utveckling

Civilingenjörsutbildningarna vid Linköpings universitet har goda kontakter med företag både i närområdet och nationellt vilket avspeglas i projektkurser. Det finns en lång erfarenhet av att handleda examensarbeten hos företag, vilket ofta leder direkt till anställning.

De globala målen för hållbar utveckling är viktiga för vår överlevnad. För att kunna ta sig an de utmaningar som finns nu och i framtiden krävs en förståelse för hur matematiken kan användas inom hållbarhetsområdet. Flera kurser, som modelleringskurser och projektkurser, har utformats med utgångspunkt i hållbar utveckling. Temat återkommer därför som en röd tråd under utbildningen.

Efter examen kommer du att vara mycket eftertraktad på arbetsmarknaden genom din breda förståelse för matematik och förmåga att modellera komplexa problem, hantera stora mängder data och använda programmering som problemlösningsverktyg. Du har spetskunskaper inom ett teknikområde och är van att arbeta i team.

Det här läser du

Ämnesöversikt år 1-3

Matematik 52%
Optimering och simulering 7%
Fysik 9%
Programmering 12%
Elektroteknik 11%
Kandidatarbete 9%

Detaljerad information år 1-5

Här är upplägget för de första tre åren samt valbara masterprofiler och tekniska inriktningar för år 4-5.

År 1

Termin 1

Matematisk grundkurs, 6 hp
Ingenjörsprojekt, 6 hp
Linjär algebra, 8 hp
Envariabelanalys 1, 6 hp
Matematisk modellering, 4 hp
Matematiska utblickar, 1 hp

Termin 2

Envariabelanalys 2, 6 hp
Programmering, grundkurs, 8 hp
Mekanik och grundläggande fysikaliska begrepp, 8 hp
Flervariabelanalys, 8 hp

År 2

Termin 3

Beräkningsmatematik, 6 hp
Diskret matematik, 8 hp
Vektoranalys, 4 hp
Komplex analys, 6 hp
Elektromagnetism, 6 hp

Termin 4

Optimeringslära, grundkurs, 6 hp
Linjär algebra, överkurs, 6 hp
Sannolikhetslära, 4 hp
Elektromagnetiska vågor, 2 hp
Optimeringslära, fortsättningskurs, 6 hp
Komplexa nätverk, 6 hp

År 3

Termin 5

Statistisk teori, grundkurs, 4 hp
Fourieranalys, 6 hp
Programmering och datastrukturer, 8 hp
Maskininlärning, grundkurs, 6 hp
Multidimensionell signal- och bildanalys, 6 hp

Termin 6

Reglerteknik, 6 hp
Scientific computing, Python, 2 hp
Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer, 6 hp
Matematik kandidatprojekt, 16 hp

År 4-5

Masterprofiler

Beräkningsmatematik och analys
Optimeringslära och matematisk statistik

Tekniska inriktningar

Beräkningsmekanik
Biomedicinsk modellering och simulering
Finansiell matematik
Maskininlärning och datadriven analys
Matematisk bildbehandling
Matematisk fysik
Miljölogistik
Reglerteknik
Teoretisk datalogi
Transport och trafik

Karriär och framtid

Dina kunskaper kan användas inom en rad olika områden. Du kan exempelvis arbeta med att utveckla framtidens medicinteknik, transporter, autonoma farkoster, telekommunikation, datorseende, finansmodeller eller kryptoteknik. Du står väl rustad för att arbeta med ny matematisk teori eller bidra till den snabba utvecklingen inom maskininlärning och artificiell intelligens. Din examen är dessutom välbekant och användbar internationellt. Det finns även stora möjligheter att fortsätta på en akademisk bana då utbildningens matematiska och tekniska inriktningar ger lämpliga ingångar till starka forskningsområden vid Linköpings universitet.

Röster om utbildningen

Studentlivet

Utlandsstudier