Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska förbereder dig inför möten med patienter i alla åldrar i såväl planerade som oförberedda situationer.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

HT 2023 / Helfart / Nyköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

HT 2024 / Helfart / Nyköping

Distriktssköterskor arbetar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet är självständigt och kräver god förmåga att göra bedömningar och avgöra vilka åtgärder som krävs.

Distriktssköterskor arbetar i primärvård, barnhälsovård, hemsjukvård, skolhälsovård, liksom i företagshälsovård och kommunal äldrevård. Detta innebär att man kan arbeta såväl inom region, kommun, privata vårdgivare och även försvaret.

Utbildningen lägger särskilt fokus på samtalet som arbetsmetod i hälso- och sjukvård och på psykiatri ur ett primärvårdsperspektiv. Efter examen utfärdar Socialstyrelsen förskrivningsrätt för vissa läkemedel.

Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Omvårdnadsvetenskap är huvudämne. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Utbildningen lägger fokus på samtalet som arbetsmetod i hälso- och sjukvård och på psykiatri ur ett primärvårdsperspektiv. Även interprofessionell kompetens, genusmedvetenhet, internationella förhållanden och förbättringsarbete studeras. Efter examen utfärdar Socialstyrelsen förskrivningsrätt för vissa läkemedel.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första hand i Östergötlands och Sörmlands län. VFU kan även genomföras i hemregionen om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt cirka 44 dagars VFU.

I slutet av utbildningen genomför du ett självständigt arbete

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Linköpings universitet har tidigarelagt ansökningsomgången för barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. 

För att underlätta för de kliniska verksamheterna har vi tidigarelagt ansökningsomgången till programmen så att du som student snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen. 

Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka senast den 15 mars 2023 via antagning.se

Program och utbildningsplan

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet. 

Ladda ner blankett för tjänstledighet för studier

Karriär och framtid

Mycket god arbetsmarknad för distriktssköterskor

Arbetsmarknaden är och förblir bra under det närmaste året enligt Arbetsförmedlingen. Mycket goda jobbmöjligheter för distriktssköterskor förutses för landet som helhet. På fem till tio års sikt väntas möjligheterna till arbete bli mycket goda. En anledning är att vårdbehovet blir större då befolkningen i äldre åldrar ökar, men framöverallt beror det ökade rekryteringsbehovet på mycket stora pensionsavgångar.