Specialistsjuksköterskan med inriktning neurosjukvård arbetar med omvårdnad och stöd i både det akuta skedet och inom öppenvård eller rehabilitering för personer som drabbats av neurologiska sjukdomar och deras närstående.

Som specialistsjuksköterska inom neurosjukvård arbetar du med omvårdnad i nära  samverkan med övriga medlemmar i  det multiprofessionella teamet runt patienten som drabbats av neurologisk sjukdom eller skada. Du arbetar över klinikgränser och har specialistkompetens inom neurosjukvård för att kunna tillgodose att personer som drabbats av neurologisk sjukdom och/eller skada får en säker, personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad under hela sjukdomsförloppet. För att uppnå en sammanhängande vårdkedja för patienten tillhandahåller specialistsjuksköterskan det stöd och omhändertagande som patienter och närstående behöver i det akuta skedet men också inom öppenvård och rehabilitering. Specialistsjuksköterskan är med sin utökade vetenskapliga kompetens lämplig att vara delaktig och ledande i kvalitetsutveckling och förbättringsarbeten för att förbättra omhändertagande och uppföljning av patienter i den kliniska verksamheten. 

Programmet har en stark klinisk förankring med utgångspunkt i den nationella och internationella vårdvetenskapliga och medicinska forskning som bedrivs vid Medicinska fakulteten. Forskningen som bedrivs innefattar akuta och kroniska neurologiska och neurokirurgiska tillstånd samt olika aspekter på hur patienter inom neurosjukvård och deras närstående påverkas av sjukdom och ohälsa. 

Programmet är huvudsakligen campusbaserat men vissa kurser kommer delvis bedrivas på distans. Vanligtvis är den campusbaserade verksamheten förlagd till 2 dagar varannan vecka varvad med 3 dagars egna studier varannan vecka.  Studietakten kommer att vara halvfart under två år och programmet omfattar 60 hp. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör totalt 7,5 hp och genomförs under termin 2–4. Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap som integreras med medicinsk vetenskap och rehabilitering. Programmets pedagogiska grundsyn baseras på problembaserat lärande. 

Utbildningsplan

Karriär och framtid

Efter utbildningen

Rollen som specialistsjuksköterska inom neurovård är unik då den kombinerar medicin, kirurgi och rehabilitering vilket efterfrågas såväl från neurologiska, neurokirurgiska, geriatriska och rehabiliteringskliniker. Även inom primärvård, avancerad hemsjukvård och kommunal sjukvård är kompetensen efterfrågad då vård och omhändertagande av patienter med neurologisk sjukdom och skada i allt större utsträckning bedrivs som ”Nära vård” i öppenvård, primärvård och nära patientens hem. Arbete vid akutmottagning kan också vara en möjlig arbetsplats efter avslutade studier. 

Forskningsanknutet

Vid Medicinska fakulteten finns pågående forskning inom neurosjukvård avseende både omvårdnad, medicinsk vetenskap och rehabilitering. Majoriteten av lärarna som kommer undervisa i programmet är disputerade läkare och sjuksköterskor eller doktorander från dessa professioner. 

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Ansökan - vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY)

Ansökningsperioden för programmen till barnmorska och specialistsjuksköterska är tidigare än för övriga program som startar på hösten. Det är för att underlätta för de kliniska verksamheterna och för att du som student ska få ditt antagningsbesked så tidigt som möjligt.

Programmen går under ordinarie terminstider, men du måste ansöka mellan 15 februari–15 mars via antagning.se.

Viktiga datum (antagning.se)

Terminstider vid Medicinska fakulteten

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att du får tjänstledigt om du blir antagen till programmet.

Blankett för att ansöka om tjänstledighet för studier (pdf)

Relaterat